Årsberetning og årsregnskap

Trykk her for å laste ned hele kapittelet inkl. årsregnskap og noter

Styrets beretning for 2014

Polaris Media ASA

Om konsernet Polaris Media

Polaris Media ASA er et børsnotert mediekonsern som ble etablert 20. oktober 2008. Konsernet er det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark, og nr. 3 nasjonalt. Konsernet eier 33 lokale og regionale mediehus, fem trykkerier, og tre regionale distribusjonsselskaper. Konsernet omsatte i 2014 for 1 659 (1745) millioner og hadde et EBITDA-resultat på 170 (234) millioner, tilsvarende 10,3 (13,4) prosent margin. Herav utgjør resultatandel fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap 39 (51) mill. I et krevende annonsemarked med forsterket strukturell endring fra papir til digitale produkter og svakere utvikling i norsk økonomi, er det styrets oppfatning at resultatet er tilfredsstillende og står seg godt mot andre større mediehuskonsern.

Virksomheten i Polaris Media ASA er per 31. desember 2014 organisert i fem virksomhetsområder; mediehusvirksomhetene Adresseavisen Gruppen, Harstad Tidende Gruppen og Polaris Media Nordvestlandet, trykkerivirksomheten Polaris Trykk og eiendomsvirksomheten Polaris Eiendom. Konsernet eier tre regionale distribusjonsselskap fordelt på Adresseavisen Gruppen, Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Trykk (dekker Nord Norge). Gjennom Adresseavisen Gruppen eier konsernet 10,1 prosent av FINN.no AS og gjennom Harstad Tidende Gruppen eier konsernet 38 prosent av Avisa Nordland AS. Konsernet eier i tillegg 10,1 prosent i Trønder-Avisa AS, 12,9 prosent i Cxense AS og 4,5 prosent i Fanbooster AS.

Mediehusene i konsernet har ved utgangen av året 360.000 daglig brukere på nett, 240.000 daglige brukere på mobil og 715.000 lesere på papir. Dette tilsvarer 62 prosent daglig dekning på papir i konsernets markedsområde, mens flere mediehus har over 50 prosent daglig dekning digitalt.

Hovedtrekkene for konsernet i 2014

2014 var et krevende år for mediebransjen med forsterket overgang i mediekonsum og inntekter fra papir til digitalt, i kombinasjon med en svakere utvikling norsk økonomi. Annonseinntektene på papir, løssalgsinntektene og trykkeriinntektene har derfor hatt en forsterket nedgang i 2014 sammenlignet med tidligere år. De digitale annonseinntektene vokser 18 prosent, drevet av sterk vekst på mobile kanaler, mens abonnementsinntektene holder seg relativt stabile. De samlede driftsinntektene er ned 5 prosent i 2014.

Konsernet har gjennomført nye resultatforbedrende tiltak i 2014 og kostnadene er redusert med 2,2 prosent 2014.

Konsernets EBITDA-resultat ble i 2014 170 (234) mill. Mediehusenes samlede EBITDA-resultat ble redusert til 121 (164) mill. kroner, mens Polaris Trykk sitt EBITDA-resultat ble redusert til 87 (104) mill. Øvrig virksomhet EBITDA-resultat ble -37 (-34) mill.

 

Inntekter

Konsernets samlede driftsinntekter gikk ned 5 prosent til 1 659 (1 745) mill.

Annonseinntekter

Konsernets annonseinntekter gikk ned 8 prosent til 798 (867) mill. Polaris Media har en nedgang i de papirbaserte annonseinntektene på 14 prosent til 587 (686) mill., mens de digitale annonseinntektene økte med 18 prosent til 207 (176) mill. i 2014. Spesielt sterk er inntektsveksten fra mobile kanaler som vokser 153 prosent til 50 (20) mill. Andelen digitale inntekter av samlede annonseinntekter ble i 2014 26 prosent (20 prosent).

Til tross for at de papirbaserte annonseinntektene har svekket seg betydelig i 2014, er papirkanalen fortsatt en effektiv annonsekanal for våre annonsører, og kanalen er konsernets klart største inntektskilde.

Utviklingen i annonseinntekter gjennom året har vært krevende. Tredje kvartal var spesielt svakt sammenlignet mot 2013. Dette skyldes blant annet en svekkelse av norsk økonomi, som spesielt slår ut i svakere annonsesalg fra store bransjer som stilling ledig, møbel og andre kapitalintensive merkevarer.

Annonseutviklingen på papir varierer fortsatt mellom bransjer og regioner, men slår mest negativt ut i det nasjonale annonsemarkedet. I 2014 har spesielt bransjen stilling ledig utviklet seg negativt, dette gjelder særlig for de to største mediehusene Adresseavisen og Sunnmørsposten. De mindre mediehusene har generelt en bedre utvikling i annonsemarkedet enn de største mediehusene, men også de mindre mediehusene har opplevd en betydelig svikt i annonseinntektene på papir i 2014. Spesielt merkes konkurransen fra store internasjonale aktører som Google og Facebook.

Den digitale annonseveksten har vært god i 2014, til tross for et mer krevende annonsemarked. Viktig satsninger i 2014 har vært mobil, levende bilder, big data og sosiale media. Satsningene har bidratt til å løfte de digitale annonseinntektene til 207 (176) mill. i 2014. Det er en ambisjon og et mål å fortsatt ha en sterk veksttakt i digitale annonseinntekter.

Brukerinntekter og brukerposisjoner

Konsernets brukerinntekter/opplagsinntekter går ned 2 prosent til 492 (503) mill. i 2014. I 2014 reduseres abonnementsinntektene med 1 prosent til 435 (438) mill., mens løssalgsinntektene reduseres med 12 prosent til 57 (65) mill. Nedgangen i det samlede opplagsvolumet ble 4,5 prosent til 204 040 (213 593).

Adresseavisen lanserte sin Pluss-løsning i andre kvartal 2014, og nye prismodeller 1. september. Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke lanserte Pluss-løsninger og nye prismodeller i november 2014. Erfaringene så langt er gode, og det forventes en bedret utvikling i abonnementsinntektene fremover.

Den sterke veksten i bruken av konsernets mobiltilpassede sider fortsetter. Antall unike ukentlige brukere på mobil har økt med 77 prosent til 756 885 (427 259) i 4. kvartal 2014. Antall unike ukentlige brukere på nett går svakt ned (-2 prosent). Totalt øker konsernets samlede trafikk i sidevisninger på nett og mobil med 12 prosent. Flere mediehus har etablert seg som klart ledende og med mer enn 50 prosent daglig dekning digitalt i sine kjerneområder. Dette er viktig for å kapitalisere i annonsemarkedet, men også for å kunne etablere digitale abonnementsprodukter.

Trykkeriinntekter og trykkerivirksomheten

Konsernets eksterne trykkeriinntekter gikk ned 3 prosent til 232 (239) mill. Inntektene i Polaris Trykk er redusert med 7 prosent til 419 (448) mill. Trykkeriinntektene er redusert som følge av mindre avisvolum, men kompenseres noe av økte siviltrykkinntekter. Den økte inntektssvikten i trykkeriinntekter reflekterer at mediehusene kutter i papirproduktene.

Trykkerivirksomheten ble i 2014 preget av installeringen av ny trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim. En investering det er store forventninger til at skal gi konsernet flere ben å stå på i en bransje preget av stor omstilling. I desember startet produksjonen på glanset papir. Dette vil gi Polaris Trykk mulighet til å skape nye inntekter.  Den nye pressen er også spesielt kostnadseffektiv.

Kostnader

Korrigert for 46 mill. i avsatte omstillingskostnader og 119 mill. i positiv resultateffekt ved avvikling av ytelsespensjonsordninger gikk konsernets samlede driftskostnader ned 2,2 prosent til 1 527 (1 562) mill. i 2014.

Konsernet har i 2014 gjennomført og vedtatt nye resultatforbedrende tiltak. Polaris Media realiserer kostnadsreduksjoner (P15) som planlagt, dvs. med over 40 mill. i effekt i 2014. I 2014 er det i tillegg gjennomført beredskapsplaner med effekt på ~55 mill. i 2014. Disse gjøres permanente i 2015. I 2015 og 2016 skal konsernet realisere ytterligere ~35 mill. fra P15 og min. 130 mill. i nye resultatforbedrende tiltak. Til dette er det avsatt 46 mill. til nye bemanningsreduserende tiltak.

Det er gjennomført en bemanningsreduksjon på 106 årsverk siden 2012, herav 48 årsverk i 2014.  

Konsernet har avviklet ytelsesbaserte pensjonsordninger fra 1.1.2015 med en netto positiv resultateffekt på 119 mill. Gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordninger blir avviklet i løpet av første kvartal 2015 med en ytterligere forventet positiv resultateffekt på 19 mill.

Finans og kapitalstruktur

Per 31.12.2014 er konsernets egenkapitalandel 40 prosent (44 prosent). Nedskrivning av 60 mill. i goodwill i tredje kvartal knyttet til Harstad Tidende Gruppen, og estimatavvik på 133 mill. (97 mill. etter skatt) trekker ned egenkapitalandelen. Polaris Media nedbetaler langsiktig gjeld i.h.h.t. gjeldende låneavtaler med kvartalsvis lineær nedbetalingstid til 2024.

I andre kvartal ble det inngått en 10-årig avtale med Sparebank1 Finans Midt-Norge AS om leie av ny trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim AS. Finansieringsavtalen medfører en økning i rentebærende langsiktig gjeld på 67 mill. per 2014. Polaris Media har fra juni 2014 inngått en rentebytteavtale med hovedstol på 70 mill. med 10 års løpetid med rente 2,57 prosent. Rentebytteavtalen er en sikring av finansieringsavtalen vedrørende ny presse.

Konsernets har per 2014 341 (306) mill. i rentebærende gjeld inkludert andel gjeld i felleskontrollert virksomhet. Netto rentebærende gjeld3 utgjør 162 (157) mill. Netto rentebærende gjeld tilsvarer 0,8x (0,6x) 2014 EBITDA.

Samlede ordinære investeringer i 2014 er 36 (52) mill. I 2014 er det i tillegg investert 41 mill. i ny trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim og 3 mill. i forbindelse med flyttingen av Adresseavisen og Polaris Media til nytt hovedkontor i Trondheim sentrum i juni 2015. Samlet investering relatert til ny trykkpresse er 81 mill., hvorav 14 mill. gjelder bygningsmessige tilpasninger.

Polaris Media solgte ved årsskiftet 100 prosent av aksjene i Nordregate 1-3 AS (Trondheim) til Stiftsstaden Eiendom AS. Eiendommen ble priset til 44,3 mill. Salgsvederlaget for aksjene ble 41,4 mill., mens regnskapsmessige gevinst ble 36,4 mill.

Kontantbeholdningen per 2014 er 218 (187) mill., en økning på 31 (-96) mill. i 2014. 12 mill. av kontantbeholdningen er på sperret konto. Operasjonell kontantstrøm ble i 2014 134 (165) mill. Nedgangen skyldes i hovedsak svakere EBITDA og periodiske justeringer i arbeidskapitalposter.

Strategi, sentrale risikofaktorer og utsiktene fremover

Kjernestrategien for Polaris Media er å videreutvikle de sterke regionale og lokale nr. 1-posisjonene på alle plattformer, øke digitale inntekter betydelig, opprettholde posisjonen som et nasjonalt ledende trykkerikonsern, og effektiv drift.

Det norske medie- og annonsemarkedet er i klar endring, og det forventes sterk vekst innen mobil, web-TV og målrettet annonsering i 2015, mens nedgangen i papirbaserte annonseinntekter vil fortsette. Endringen drives av en sterk dreining i mediebruk, hvor sterk vekst i mobilt mediekonsum og nedgang i papirlesning og tradisjonell TV er de tydeligste trendene. Videre har fremveksten av store globale aktører endret brukernes digitale adferd og forventninger. Forbrukerne bruker stadig mer tid på mobilt mediekonsum og forventer et rikere og mer målrettet digitalt innhold på nett og mobil i samspill med sosiale media.

Det digitale medielandskapet gir mange spennende annonsemuligheter. Fremveksten av nye annonseformer som programmatisk annonsering og annonsebørser, målrettet annonsering, «native» og innholds-annonsering, produktplassering osv. utfordrer mediehusene på nye måter.

For Polaris Media utgjør eksterne annonsenettverk og samarbeidspartnere ~30 prosent av konsernets annonseinntekter, hvor Schibsted er den klart viktigste samarbeidspartneren. Kompetansebygging og videreutvikling av alliansene er viktig for Polaris Media for å lykkes med omstillingen.

Polaris Media arbeider målrettet for å skape fremtidens mediehus. I den digitale strategien tar mediehusene utgangspunkt i sine etablerte styrker med sterke merkevarer, lokalt ledende posisjoner, godt og unikt innhold, sterk relasjon til lesere og annonsører, og innarbeidede markedsplasser.

I tillegg til strategiske satsninger innen betalt innhold, mobil, levende bilder, personaliserte opplevelser og annonser, og samspill med sosiale media, gjøres hovedarbeidet i hvert enkelt mediehus. Nøkkelpunkter for fremtidens mediehus er:

 • Hyppigere publisering – tilpasset nye leservaner
 • Digital kompetanse i alle ledd
 • Alle journalister produserer digitalt innhold, og kan lage videoinnhold
 • Papiravis en konsekvens av det digitale innholdet
 • Selgerne er digitale rådgivere i alle kanaler og produkter
 • Kjenner våre brukere – tilbyr personaliserte opplevelser og annonser

Sentrale risikofaktorer

Markeds- og operasjonell risiko

På kort sikt er Polaris Medias inntjening fra annonsemarkedet avhengig av utviklingen i norsk økonomi. Norsk økonomi fremstår svekket i 2014, og det er betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen i 2015 som følge av redusert aktivitet innen olje- og gassnæringen.

I tillegg til konjunkturfølsomhet, preges medieøkonomien av at mediekonsumet er i betydelig endring. Papiravisene er fortsatt konsernets største inntektskilde, og er et etterspurt produkt og en viktig kommunikasjonskanal for våre annonsører men konkurransen fra digitale innholdsprodukter og annonsekanaler er sterkt økende.

Utviklingen i konsernets fremtidige inntjening vil i stor grad avhenge av den videre utviklingen i annonsemarkedet og konsernets evne til å øke digitale annonse- og brukerinntekter. Omtrent 50 prosent av konsernets omsetning er annonseinntekter, hvorav omtrent 75 prosent kommer fra papirannonser. I tillegg til lokale og regionale annonsemarkeder, skapes en betydelig del av annonseinntektene gjennom ulike regionale og nasjonale annonsesamkjøringer i samarbeid med andre mediekonsern. Endringer i annonseinntektene kan ha vesentlig betydning for konsernets økonomi.

Opplag- og trykkeriinntektene er noe mer stabile og i mindre grad påvirket av markedssvingninger, men utsettes for skift i forbruksmønstre eller andre endringer som endrer etterspørselen over tid. Konsernet har noe mer stabile opplagsinntekter og en opplagsutvikling som viser moderat tilbakegang.

Trykkerivirksomheten i konsernet er i all hovedsak basert på langsiktige avtaler med forutsigbare vilkår. Et fall i annonsemarkedet på kort sikt vil i mindre grad påvirke inntjeningen fra trykkerivirksomheten, men trykkeriinntektene følger utviklingen til papiravisene og er derfor fallende. Polaris Trykk jobber videre med å befeste sin sterke markedsposisjon og øke sine markedsandeler innen siviltrykkmarkedet. I tillegg gir ny presse i Polaris Trykk Trondheim betydelige effektiviseringsmuligheter.  

Personalkostnader utgjør omtrent 50 prosent av konsernets kostnader. For å sikre løpende økonomisk utviklingskraft, må kostnadene ytterligere reduseres og tilpasses nye produksjonsmønstre, slik at ressurser i større grad prioriteres mot digitale satsninger. Konsernet har i 2014 gjennomført og vedtatt nye resultatforbedrende tiltak. Polaris Media realiserer kostnadsreduksjoner (P15) som planlagt, dvs. med over 40 mill. i effekt i 2014. I 2014 er det i tillegg gjennomført beredskapsplaner med effekt på ~55 mill. i 2014. Disse gjøres permanente i 2015. I 2015 og 2016 skal konsernet realisere ytterligere ~35 mill. fra P15 og min. 130 mill. i nye resultatforbedrende tiltak. Til dette er det avsatte 46 mill. til nye bemanningsreduserende tiltak.

Kredittrisiko og likviditetsrisiko

Polaris Media har en sunn finansiell struktur. Konsernet innehar flere verdifulle eierposter, spesielt gjelder dette eierandelen på 10,1 prosent i Finn.no AS. Konsernets gjeld betjenes i henhold til inngåtte avtaler med kreditorer, og Polaris Media har god margin til covenantkrav på tidspunktet for avleggelsen av årsregnskapet.

Konsernets balanse består av betydelige poster knyttet til merverdier i form av goodwill, merkevarer og kunderelasjoner. Polaris Media har som rapportert i tredje kvartal, på bakgrunn av forventninger om en noe svakere resultatutvikling fremover og noe økt avkastningskrav, valgt å nedskrive goodwill med 60 mill. knyttet til Harstad Tidende Gruppen. I tillegg ble det gjort en nedskrivning av goodwill på 3,8 mill. i det tilknyttede selskapet Levangeravisa AS. Konsernet er avhengig av gjennomføring av resultatforbedrende tiltak for å unngå nedskrivninger i Romsdal Budstikke konsern og Sunnmørsposten konsern fremover. Nedskrivningstestene er gjennomførte i henhold til IAS 36.10. 

Polaris Media ASA har med virkning fra 1.1.2014 reforhandlet løpetiden på langsiktig lån med Sparebank1 SMN som med tidligere nedbetalingsplan ville vært nedbetalt i 2018 til 2024. Dette har medført at årlige avdrag er redusert med ca. 40 mill. Ny presse med en samlet investering inkl. byggtilpasninger på 80 mill. er finansiert med en 10-årig leasingavtale på 67 mill. Videre har konsernet avviklet aktive ytelsesbaserte pensjonsordninger i 2014.

Risiko for at kunder ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav, da det historisk har vært lave tap på fordringer. Mediebyråene står for en relativt stor del av total annonseomsetning. For å redusere kredittrisikoen har mediehusene som inngår i storbysamarbeidet, herunder Adresseavisen, avtale med kredittforsikringsselskap på utestående fordringer knyttet til de seks største mediebyråene.

Konsernets likviditet varierer gjennom året, men likviditetsrisikoen anses som lav. Løpende investeringer som foretas, er i hovedsak egenkapitalfinansierte. Konsernet har konsernkontoordning hos sin hovedbankforbindelse med en ubenyttet trekkfasilitet på 80 mill. Likeledes er det stilt garanti for skattetrekksmidler på 40 mill. på vegne av konsernets selskaper.

Utsiktene for 2015

I 2015 forventes fortsatt at annonseinntekter fra papiravis vil fortsette å svekke seg, men vil i økende grad kompenseres av vekst i digitale annonseinntekter. Med innfasing av pluss-løsninger og nye prismodeller forventes brukerinntektene å holde seg stabile. Med lavere avisvolum og dårligere priser på avistrykking forventes lønnsomheten i trykkerivirksomheten å svekkes, men kompenseres av nye inntekter fra siviltrykk og effektivisering. For å sikre løpende økonomisk utviklingskraft, må kostnadene ytterligere reduseres og tilpasses nye produksjonsmønstre, slik at ressurser i enda større grad prioriteres mot digitale satsninger. Polaris Media realiserer kostnadsreduksjoner (P15) som planlagt, dvs. med over 40 mill. i effekt i 2014. Beredskapsplaner ble gjennomført med effekt på ~55 mill. i 2014, disse gjøres permanente i 2015. I 2015 og 2016 skal konsernet realisere ytterligere ~35 mill. fra P15 og min. 130 mill. i nye resultatforbedrende tiltak.

Adresseavisen Gruppen

Adresseavisen Gruppen består av det regionale mediehuset Adresseavisen, i tillegg til de heleide lokale mediehusene Fosna-Folket, Sør-Trøndelag, Trønderbladet, Innherreds Folkeblad og Verdalingen (97,6%) samt Brønnøysunds Avis (69 prosent). I tillegg kjøpte Adresseavisen Gruppen i januar 2015 100 prosent av aksjene i Stjørdalens Blad, Malvikbladet og Opdalingen. Av øvrig virksomhet omfatter gruppen Adresseavisens Telefontjenester, Adressa Distribusjon, deleide Trøndelagspakken (78 prosent), Levanger-Avisa (55 prosent) og Hitra-Frøya (49 prosent), og morselskapet Adresseavisen Gruppen. I tillegg eier Adresseavisen 10,1 prosent av aksjene i Finn.no AS og 20 prosent av aksjene i Hoopla AS.

Adresseavisen Gruppen er det største hoveddatterselskapet i konsernet målt i omsetning, og Adresseavisen er det største selskapet. Adresseavisen har en utvidet rolle i konsernet og huser funksjoner som konsernets sentrale digitale utviklingsenhet og it-ressurssenter samt kompetansesenter for brukermarked.  Adresseavisen har et tett strategisk samarbeid med Schibsted Norge innen blant annet nasjonalt annonsesalg, innholdsproduksjon og digital utvikling.

Omsetningen i Adresseavisen Gruppen gikk ned 4 prosent til 791 (827) mill. EBITDA-resultat ble 94 (121) mill. kroner. Herav 40 (50) relatert til resultatandel fra tilknyttede selskap. 

Samlede annonseinntekter gikk ned med 7 prosent til 747 (511) mill. Digitale annonseinntekter økte med 14 prosent til 139 (122) mill. i 2014. For Adresseavisen Gruppen utgjør digitale annonseinntekter 29 prosent (24 prosent) av gruppens samlede annonseinntekter.

Samlede opplagsinntekter ble 248 (251) mill. Samlet opplag for gruppen ble 89 754 (94 128), noe som er en nedgang på 4,6 prosent.

Driftskostnadene er redusert med 2,5 prosent til 737 (756) mill.

Polaris Media Nordvestlandet

Polaris Media Nordvestlandet består av mediehusene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, samt de lokale mediehusene Vikebladet Vestposten, Sunnmøringen, Driva, Åndalsnes Avis, Fjuken (59 prosent), Vigga (59 prosent), Dølen (50 prosent), Fjordabladet (42,5 prosent), Fjordingen, Fjordenes Tidende, Møre-Nytt og Herøynytt (fusjonert inn i Sunnmørsposten fra 1.1.2014). I tillegg inngår Nordvest Distribusjon AS og morselskapet Polaris Media Nordvestlandet AS.

Nordvestlandet er en region som i større grad er påvirket av utviklingen innen olje- og gassnæringen og maritim industri, spesielt med stor andel inntekter fra annonsekategorien stilling ledig i Sunnmørsposten. Polaris Media Nordvestlandet er en del av annonsesamkjøringen Amedia Marked.

Samlet omsetning for Polaris Media Nordvestlandet gikk ned 6 prosent i 2014 til 387 (410) mill., mens EBITDA ble 20 (32) mill. Herav 0 (0) relatert til resultatandel fra felleskontrollert virksomhet. 

Samlede annonseinntekter for 2014 gikk ned med 9 prosent til 197 (216) mill.

Polaris Media Nordvestlandet har hatt 22 prosent vekst i de digitale annonseinntektene i 2014 og endte på 33 (27) mill. Disse inntektene utgjorde 17 prosent (13 prosent) av gruppens samlede annonseinntekter i 2014.

Samlede opplagsinntekter gikk ned 2 prosent i 2014 til 159 (163) mill. kroner. Det samlede opplaget for Polaris Media Nordvestlandet ble 78 074 (81 145) eksemplarer.

Driftskostnadene er redusert med 2,9 prosent til 367 (378) mill.

Harstad Tidende Gruppen (HTG)

Harstad Tidende Gruppen består av mediehusene Harstad Tidende, iTromsø (96 prosent), Troms Folkeblad, Framtid i Nord, Andøyposten (78 prosent), Altaposten (78 prosent), Sortlandsavisa (80 prosent), Vesteraalens Avis, Vesterålen Online (VOL.no), samt HTG Multimedia, salgs- og markedsføringsselskapet iNord AS og morselskapet Harstad Tidende Gruppen AS.

Omsetningen i Harstad Tidende Gruppen gikk ned 7 prosent til 247 (266) mill. i 2014. Gruppens EBITDA ble redusert til 7 (11) mill. Herav -3 (1) relatert til resultatandel fra tilknyttede selskap. 

HTGs samlede annonseinntekter gikk ned med 9 prosent til 127 (141) mill. Digitale annonseinntekter vokste 29 prosent til 34 (27) mill. kroner, noe som utgjør 27 prosent (19 prosent) av samlede annonseinntekter.

Opplagsinntektene i HTG falt med 6 prosent til 85 (90) mill. Opplagsvolumet for HTG-avisene falt med 5,5 prosent til 36 212 (38 320).

Driftskostnadene ble redusert med 7,1 prosent til 239 (257) mill.

Polaris Trykk

Trykkerivirksomheten i konsernet er samlet i Polaris Trykk, som består av Polaris Trykk Trondheim, Polaris Trykk Ålesund, Polaris Trykk Harstad, Polaris Trykk Alta og Polaris Distribusjon Nord samt felleskontrollerte virksomheter sammen med Amedia (50 prosent) - Nr1 Adressa-Trykk Orkanger og Norsk Avisdrift (Byavisa). Norpost Midt-Norge AS er avviklet med virkning fra 1.1.2014.

Omsetningen for 2014 gikk ned 7 prosent til 419 (448) mill. Andelen ekstern trykkeriomsetning utgjør 61 prosent (58 prosent). Polaris Trykk fikk i 2014 et EBITDA-resultat på 87 (104) mill. Omsetningsnedgangen kan tilskrives lavere avisvolum.

Driftskostnadene er redusert med 3,0 prosent til 332 (342) mill.

Øvrig virksomhet

Øvrig virksomhet består av Polaris Eiendom, som eier en tomt i Johan Tillers vei i Trondheim, og morselskapet Polaris Media ASA som består av sentraladministrasjon og felles økonomisenter.

Virksomhet i morselskapet består i eie og forvalte 100 prosent av aksjene i hoveddatterselskapene Adresseavisen Gruppen AS, Harstad Tidende Gruppen AS, Polaris Media Nordvestlandet AS og Polaris Trykk AS, samt sentral økonomiforvaltning og tjenesteyting overfor konsernselskapene gjennom Tjenestesenter for Økonomi (TSØ). I tillegg eier morselskapet flere strategiske aksjeposter. Selskapet har for øvrig driftsinntekter knyttet til salg av tjenester til konsernselskaper, samt renteinntekter knyttet til konserninterne lån.

Øvrig virksomhet fikk et samlet negativt EBITDA på 37 (34) mill. i 2014.

Transaksjoner med nærstående parter eller parter med ellers vesentlig betydning for selskapets inntjening

Innad i konsernet foregår det vesentlige transaksjoner mellom konsernselskapene, blant annet avistrykking, distribusjonstjenester, diverse sentralisert tjenesteyting og andre varer og tjenester som leveres mellom selskapene. Disse er en naturlig del av konsernets daglige drift. Det har ikke vært gjennomført andre vesentlige transaksjoner i perioden.

Per 31.12.2014 er Schibsted ASA selskapets største aksjonær med 29,0 prosent av aksjene. Konsernet har et betydelig kommersielt samarbeid med Schibsted ASA gjennom datterselskaper, særlig Storby-alliansen, Finn.no AS og SPiD. Alle avtaler med disse selskapene skjer på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Sparebank1 SMN var per 31.desember 2014 konsernets fjerde største aksjonærer med 11,4 prosent og er samtidig konsernets hovedbankforbindelse og største kreditor. Alle avtaler og transaksjoner er inngått med Sparebank1 SMN på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Organisasjon og miljø

Konsernet sysselsatte ved utgangen av året 930 (978) årsverk fast ansatte, inkludert ansatte i felleskontrollert virksomhet. Ut over dette sysselsatte konsernet 331 (479) avisbud. Ved utgangen av 2014 hadde morselskapet 30 (30) årsverk fast ansatte.

Konsernet har vedtatt strategiske retningslinjer for samfunnsansvar. Det er redegjort for disse og sentrale nøkkelfaktorer som del av redegjørelsen om eierstyring og selskapsledelse kapittel 1.

Aksjonærpolitikk og eierforhold

Det er redegjort for aksjonær- og eierforhold under eierstyring og selskapsledelse.

Disponering av årsresultatet

Eiendeler i konsernet utgjorde 1 695 (1 782) mill., og konsernet har en sunn finansiering og en egenkapitalandel på 40 prosent (44 prosent) per 2014. Styret mener at selskapet per 31.12.2014 har en likviditetsbeholdning som dekker de krav og forpliktelser selskapet har pådratt seg. Årsoppgjøret er derfor avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Årets overskudd i Polaris Media ASA (morselskapet) ble 40,644 mill. og foreslås disponert slik (alle tall i tusen):

Overført fra annen egenkapital53 156
Avsatt til utbytte (kr. 1,00 pr aksje)48 927
Sum overføringer102 083


Konsernstyret har foreslått et utbytte på kr. 1,00 per aksje, til sammen 48,9 mill. Utbyttet vedtas på generalforsamling 20. mai.

Sum eiendeler i morselskapet utgjorde 1 402 (1 547) mill. ved utgangen av året, og egenkapitalen var på 521 (573) mill. som gir en egenkapitalandel for morselskapet på 37,1 prosent (36) prosent.

Eierstyring og selskapsledelse

Styret har valgt å gi en egen redegjørelse i konsernets årsrapport for de krav selskapet er underlagt ihht. regnskapslovens §3-3b vedrørende foretaksstyring samt redegjørelse ihht. §3-3c vedrørende samfunnsansvar.

God eierstyring og selskapsledelse er viktig for Polaris Media ASA, og selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse samsvarer med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Polaris Media ASAs eierstyring og selskapsledelse bygger på konsernets publisistiske tradisjon og verdigrunnlag som innebærer at kravet til redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet skal være retningsgivende for alle medieselskaper i konsernet. Dette sentrale verdigrunnlaget for styringen og ledelsen av konsernet er nedfelt i Polaris Media ASAs vedtekter.

Selskapets egenkapitalandel er tilpasset selskapets mål, strategi og risikoprofil. Selskapet har som mål at utbyttenivået skal gjenspeile aksjonærenes ønske om god løpende avkastning, i tillegg til at selskapets behov for egen utvikling ivaretas.

Forskning og utvikling

Som mediekonsern driver selskapene i Polaris Media ASA kontinuerlig produktutvikling på alle plattformer. Bedriften er i stor grad kompetansedrevet og medarbeidernes kunnskaper og ferdigheter danner basis for konsernets produkter. Dette krever på mange områder kreative prosesser og kontinuerlig produktutvikling. Eksplisitt forskning utøves i nettverk, da hovedsakelig i regi av nettverket NxtMedia hvor Polaris Media har en viktig rolle blant annet sammen med NTNU. Prosjektkostnadene knyttet til utvikling er hovedsakelig kostnadsført, mens systemmessige investeringer aktiveres.

Finansiell risiko

Markeds- og operasjonellrisiko

Er beskrevet under «Strategi, sentrale risikofaktorer og utsiktene fremover».

Kredittrisiko og likviditetsrisiko

Er beskrevet under «Strategi, sentrale risikofaktorer og utsiktene fremover».

Erklæring fra styret og konsernsjef

Styret og konsernsjef avgir følgende erklæring i henhold til Verdipapirhandellovens § 5-5:

 • Årsregnskapet er, etter vår beste overbevisning, utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets finansielle stilling og resultater som helhet, samt at:
 • Årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorene foretakene står ovenfor.

 

 

 

 

1) Kjøpte i januar 2015 Stjørdalens Blad, Malvikbladet og Opdalingen fra Amedia

2) Eksklusiv regnskapsmessige effekter av avvikling av ytelsesbaserte pensjonsordninger på 119,3 mill. samt avsetninger til nye restruktureringstiltak på 45,9 mill. EBITDA inkludert for disse effektene er 243 mill. i 2014.

3) I henhold definisjon i låneavtale med Sparebank1 SMN

Legg til i min rapport

Eierstyring, selskapsledelse og samfunnsansvar

Selskapet følger "Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse". Anbefalingen finnes på www.nues.no. Styret har avgitt en redegjørelse for selskapets eierstyring og selskapsledelse. Denne redegjørelsen omfatter også redegjørelse om foretaksstyring etter regnskapslovens §3-3 b), samt redegjørelse om samfunnsansvar etter regnskapslovens §3-3 c)

Konsernet har ingen vesentlige avvik til anbefalingen fra NUES.

1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Polaris Medias formål er å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Konsernets verdigrunnlag ligger i kjernevirksomheten – et samfunnsoppdrag for å drive publisistisk virksomhet innenfor en kommersiell ansvarlig og lønnsom ramme. Selskapet kan, for å realisere formålet, foreta investeringer, herunder i andre selskaper, samt eiendommer.

Polaris Media ASAs eierstyring og selskapsledelse bygger på konsernets publisistiske tradisjon og verdigrunnlag som innebærer at kravet til redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet skal være retningsgivende for alle mediehus i konsernet. Konsernet skal kjennetegnes av høy etisk standard, og prinsippene for eierstyring og selskapsledelse skal være i samsvar med beste praksis i norsk og internasjonalt næringsliv. En god eierstyringspolitikk vil øke tilliten og respekten i samfunnet og investormarkedet, og vil utvikle konsernets verdiskapningspotensial.

Sentralt i styringen og ledelsen av konsernet er den redaksjonelle plattformen som er nedfelt i Polaris Media ASAs vedtekter §3:

 • Selskapets publisistiske virksomhet skal drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet, uavhengighet og integritet i overensstemmelse med Redaktørplakatens prinsipper.
 • Selskapets medier har en forpliktelse overfor sine lesere, seere, lyttere og brukere om å stå for en nyhetsformidling som er fri for bindinger, åpen for meningsmangfold og på vakt mot maktmisbruk.
 • Selskapet bygger sin virksomhet på lokal og regional forankring. Det er overordnet mål å være talerør for – og kritisk medspiller til – en positiv utvikling lokalt og regionalt, og samtidig sette dagsorden nasjonalt.

 Ifølge vedtektenes §9 påser en redaksjonelle stiftelse at den publisistiske plattformen ivaretas. Det avgis en egen årsrapport om status for den redaksjonelle virksomheten.

Styret har fastsatt retningslinjer for etikk og samfunnsansvar som i hovedsak fokuserer på den forretningsmessige driften. Disse kan i sin helhet leses på selskapets hjemmeside.

Nærmere om Polaris Media sitt forhold til etikk og samfunnsansvar

Polaris Media er et medie- og trykkerikonsern med en virksomhet som berører grunnleggende deler av samfunnslivet, og som dekker et stort geografisk område i Norge med sterke lokale, regionale og nasjonale merkevarer. Til denne virksomheten medfølger et betydelig samfunnsansvar som går utover det rent økonomiske og rettslige ansvaret en norsk virksomhet normalt har.

Polaris Media er kjennetegnet ved en desentralisert struktur med relativt stor grad av selvstendighet i selskapene. Polaris Medias virksomheter har en lang tradisjon for utøvelse av samfunnsansvar. Flere av våre virksomheter har eksistert i flere hundre år. Disse selskapene ville ikke eksistert i dag om de ikke hadde tatt samfunnsansvaret på alvor. Konsernet mener at virksomheten gjennomgående er tuftet på sunne etiske standarder og høy integritet. Et bevisst arbeid med samfunnsansvaret er avgjørende for over tid å sikre tilliten til produktene og merkevarene til selskapene i Polaris Media.

Grovt sett strekker dette ansvaret seg over to hovedområder; det redaksjonelle samfunnsansvaret som ivaretas av de ansvarlige redaktørene og redaksjonene mediehusene, og det forretningsmessige samfunnsansvaret som ivaretas i selskapsstrukturen.

Den redaksjonelle delen av samfunnsansvaret er ivaretatt i redaksjonene og i den redaksjonelle stiftelsen i Polaris Media, Norsk Presseforbund og PFU. Det skrives også egen redaksjonell årsrapport hvor samtlige ansvarlige redaktører bidrar. I 2014 er konsernets mediehus innklaget til Pressens Faglige Utvalg (PFU) 30 ganger (se tabell nedenfor). Av disse medførte 6 av sakene at mediehusene ble dømt etter brudd på god presseskikk og 2 av sakene medførte at det ble inngått minnelige ordninger. De øvrige sakene ble mediehusene enten frifunnet, klagene avvist etter forenklet saksbehandling (17 saker) eller henlagt.

REDAKSJONTotal antall klager til PFU
i 2014 per mediehus
Adresseavisen7
Altaposten5
Avisa Sør- Trøndelag1
Ávvir1
Brønnøysunds Avis3
Byavisa Trondheim1
Fosna-Folket1
Harstad Tidende1
Hitra Frøya1
iTromsø4
Sunnmørsposten2
Troms Folkeblad1
vol.no1
Åndalsnes Avis1


Konsernet eier 38% av aksjene i Avisa Nordland AS. Avisa Nordland er i 2014 dømt i Høyesterett for ærekrenkelser i den såkalte "Kirurgsaken", etter først å ha blitt frikjent i både PFU, tingretten og i lagmannsretten. Fellelsen i Høyesterett medfører at Avisa Nordland må betale oppreisning og dekke motpartens saksomkostninger. Avisa Nordland vurderer om saken skal fremmes for Menneskerettsdomstolen.

Arbeidet med strategiske retningslinjer for samfunnsansvar rettet mot den forretningsmessige delen av virksomheten i konsernet ledes i det daglige av CFO med støtte fra økonomidirektør og innkjøpssjef, i tillegg støttet av sentrale personer i operative roller. Polaris Media deltar også i et fagnettverk av bedrifter og virksomheter som jobber med strategier for samfunnsansvar i regi av NTNU.

I arbeidet med samfunnsansvar arbeides det spesielt med å bygge videre på en sterk kultur som i hovedsak etterlever de beskrevne retningslinjene. Det er i flere av selskapene formalisert god praksis for oppfølging av konsernets strategiske retningslinjer for samfunnsansvar. Flere av våre virksomheter kan i en undersøkelse gjort av NTNU fremheves som «beste praksis» i arbeidet med samfunnsansvaret. Dette bekrefter at den generelle bevisstheten rundt samfunnsrollen står sterkt blant selskapene i konsernet.

Polaris Media bygger sine strategiske retningslinjer for samfunnsansvar på de fire områdene i) menneskerettigheter, ii) arbeidslivsstandarder, iii) miljø og iv) antikorrupsjon i FNs Global Compact. På bakgrunn av dette er det utarbeidet følgende etiske retningslinjer for konsernet:

 • Polaris Media skal drive sin virksomhet i tråd med Menneskerettighetene og fremme anerkjennelsen av verdighet og uavhendelige rettigheter for alle mennesker.

  Som mediebedrift skal Polaris Media ivareta et særskilt ansvar for å sikre demokratiske grunnverdier som ytringsfrihet, pressefrihet og informasjonsfrihet. Polaris Medias redaksjonelle virksomhet skal drives i tråd med pressens samfunnsrolle som spesifisert i Norsk Presseforbunds etiske regelverk.
 • Polaris Media skal sikre at alle ansatte har organisasjonsfrihet og rett til felles eller individuelle forhandlinger om lønn og arbeidsforhold. Polaris Medias ansatte skal være representert i styrearbeid og sikret deltakelse i bedriftsdemokratiet gjennom konserntillitsvalgtordningen og Polariskonferansen. Tillitsmannsarbeidet i konsernet er i hovedsak regulert av «Medbestemmelsesavtalen».
 • Polaris Media ønsker å være en mangfoldig bedrift der diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion eller seksuell legning ikke skal finne sted på arbeidsplassen eller ved ansettelser.

  Polaris Media skal ha varslingsordninger og rutiner for oppfølging av varsling om diskriminering på arbeidsplassen.
 • Polaris Media skal aktivt jobbe med å minske og hindre negativ påvirkning fra virksomheten på ytre miljø der det er mulig, og oppfordre kunder og leverandører til det samme.
 • Polaris Media skal arbeide aktivt for å bekjempe alle former for korrupsjon. Konsernets ansatte skal opptre i tråd med konsernets retningslinjer for å gi og motta gaver, reiser og andre ytelser, og tydelig ta avstand fra alle former for smøring og bestikkelser.

  Polaris Media har etablert varslingsordninger og rutiner for å håndtere varsling og mistanker om korrupsjon i egen virksomhet, også med mulighet for varsling utenfor egen organisasjonslinje.

I 2014 har konsernets spesielt arbeidet videre med profesjonalisering av innkjøpsprosessen og gjennom dette tydeliggjort krav til leverandører også i forhold til samfunnsansvar. Spesielle hensyn til ytre miljø, arbeidsmiljø og antikorrupsjon er integrert i konsernets innkjøpspolicy.

Arbeidstakernes rettigheter

Polaris Media har lange tradisjoner for å ivareta et godt og velfungerende bedriftsdemokrati der de ansattes organisasjoner er sikret bred deltakelse og medbestemmelse i både styrer og interne organer. De ansatte er sikret bred styrerepresentasjon i konsernet i henhold til norsk lov og medbestemmelsesavtaler som gjelder for aviser/nyhetsbyråer. I forbindelse med større strategi- og omstillingsprosjekter brukes i hovedsak konsernutvalget, eller representanter fra de ansatte utpekt av konsernutvalget, som referansegruppe for å sikre de ansattes innflytelse i prosessen. Konsernutvalget består, foruten konserntillitsvalgt, av seks tillitsvalgte fra de fire underkonsernene, samt de tre faste ansatterepresentantene i konsernstyret. Videre er det et sterkt fokus på involvering av tillitsvalgte og klubber i viktige prosesser i hvert enkelt selskap. Årlig avholdes Polariskonferansen som er en samling hvor representanter for alle klubbene i konsernet møter konsernledelsen. Ca. 800 av konsernets 1200 faste ansatte er fagorganiserte. En konserntillitsvalgt koordinerer tillitsmannsarbeidet i konsernet og en nærmere redegjørelse for tillitsmannsarbeidet i konsernet finnes her.

Miljø

Konsernet driver medie-, trykkeri- og distribusjonsvirksomhet som representerer utslipp og dermed en negativ påvirkning på det ytre miljø. For å sikre at det er etablert ordninger for bruk av mest mulig miljøvennlige innsatsfaktorer som papir, trykkplater og trykksverte samt resirkulering og gjenvinning av dette, er konsernets trykkerier med i Svanemerke-ordningen. Samtlige trykkerier i Polaris Trykk og de største mediehusene er miljøsertifisert.

Anti-korrupsjon

I Polaris Media er det nulltoleranse for korrupsjon. Som et stort mediekonsern der en betydelig del av kjernevirksomheten baserer seg på å overvåke og avdekke ulovligheter i andre virksomheter i samfunnet, stilles det meget høye krav til de ansattes etiske refleksjon og aktsomhet i spørsmål som særlig vedrører smøring, bestikkelser, forsøk på svindel og korrupsjon og andre forsøk på utilbørlig påvirkning. Retningslinjene for etikk og samfunnsansvar er reflektert i våre internkontrollsystemer. Polaris Media har innført retningslinjer for ansvarlig økonomisk atferd for ansatte ift. gaver, gjestfrihet og dekning av utgifter. Konsernet har delegert svært begrenset bruk av prokura. Signaturrett er kun forbeholdt styremedlemmer. Prinsippet om dualitet er i størst mulig grad rendyrket.

Oppfølging

For å sikre gjennomføring og oppfølging av de etiske retningslinjene, er det utarbeidet KPI-er det rapporteres på. Utvalgte KPI-er blir rapportert eksternt kvartalsvis. I tillegg er felles prosedyrer for varslingsordninger og retningslinjer for økonomisk adferd utarbeidet. I 2014 er det ikke registrert noen varslingssaker. Det er heller ikke registret saker knyttet til korrupsjon i 2014.

Den samlede strategien for samfunnsansvar i Polaris Media reflekterer konsernets styringsstruktur. De strategiske retningslinjer fastsetter derfor kun sentrale standarder som er felles for alle. Samtidig er det opp til det enkelte datterselskap å definere sin lokale tilnærming til en lokal strategi for samfunnsansvar basert på lokale interessentvurderinger. Typisk for denne typen samfunnsrolle er sponsing, deltakelse i veldedighet og andre allmennyttige aktiviteter som kommer i tillegg til etterlevelse av de strategiske retningslinjene for samfunnsansvar beskrevet over. Selskapenes oppfølging av filantropiske aktiviteter følges primært opp av styrene og ledelsen i selskapene, men overvåkes og kontrolleres i konsernet gjennom den ordinære rapporterings- og oppfølgingsprosessen som skjer rundt økonomiske parametere.

Sentrale nøkkeltall for samfunnsansvar i Polaris Media:

  201420132012
Miljø    
 Energibruk i MWh
(strøm og fjernvarme sammen)
1 989 5922 029 5412 212 692
 Arealbruk i m249 09949 53949 218
 Selskaper sertifisert som miljøfyrtårn322
 Selskaper sertifisert ihht. svanemerking443
 Papirbruk i tonn667477
 Usortert avfall i tonn867299
     
     
Arbeidsmiljø    
 Andel kvinner28 %28 %26 %
 Andel kvinnelige ledere22 %21 %18 %
 Sykefravær (legemeldt)9 %10 %10 %
 Kompetanseheving per medarbeider
(kurskostnader per årsverk
(årsverk per 31.12.) i kroner)
247535902481
 Gjennomsnittlig pensjonsalder (år)656465
 Antall selskap som har gjennomført
arbeidsmiljøundersøkelse iåret
452
     
Etikk    
AnsatteRetningslinjer, tiltak vedrørende
habilitet, gaver, smøring og etikk
EtablertEtablertIkke
etablert
 Retningslinjer for varsling av kritikkverdige
forhold ved arbeidsplassen og misligheter
EtablertEtablertIkke
etablert
LeverandørerRettferdige konkurranser/antikorrupsjonEtablertEtablertEtablert
 Skatter og avgifter - mva. registrert, ikke
ulovlig arbeidskraft
EtablertEtablertEtablert
 Egenerklæring om miljø og samfunnsansvar
fra leverandører
EtablertIkke
etablert
Ikke
etablert
Redaksjonell
virksomhet
Erklæring fra redaksjonell siftelse
(i redaksjonell årsrapport)
Avgis medio
februar 2015
AvgittAvgitt

2. Virksomheten

Virksomhet og formål

I samsvar med vedtektene er Polaris Medias formål å drive mediehus, informasjons- og forlagsvirksomhet, samt trykkeridrift og annen beslektet næringsvirksomhet. Selskapet kan for å realisere formålet foreta investeringer, herunder i andre selskaper samt eiendommer.

Mål og hovedstrategier

Kjernestrategien for Polaris Media er å styrke og videreutvikle mediehusenes innholdsprodukter og markedsplasser i alle kanaler. I tillegg skal Polaris Media opprettholde posisjonen som et nasjonalt ledende trykkerikonsern, og oppnå sterke økonomiske resultater.

Konsernstyret behandler konsernets strategier løpende og det arrangeres strategiseminar hver høst. I desember vedtas normalt budsjett for kommende år. Budsjettet er et viktig verktøy i økonomistyringen og internkontrollen i Polaris Media. I tillegg utarbeides prognoser gjennom året.

Konsernet strategier og mål er nærmere beskrevet i årsrapporten under styrets beretning. 

3. Selskapskapital og utbytte

Konsernets egenkapitalandel var per 31.12.2014 40 prosent (44 prosent). Egenkapitalandelen er god og er tilpasset selskapets mål, strategi og risikoprofil. Størrelsen på selskapets egenkapital tilfredsstiller fullt ut selskapets behov for egenfinansiering i forhold til den virksomhet som drives.

Selskapet har som mål at utbyttenivået skal gjenspeile aksjonærenes ønske om god løpende avkastning, i tillegg til at selskapets behov for egen utvikling ivaretas. Styret har en målsetting om at utbyttet skal være stabilt over tid og at det normalt vil utgjøre 50-70 prosent av overskuddet etter skatt, forutsatt at selskapets eget kapital- og likviditetsbehov er dekket. Styret foreslår at det for regnskapsåret 2014 skal utdeles et utbytte på kr. 1,00 per aksje.

Styret i Polaris Media ASA har fullmakt til erverv av selskapets egne aksjer i en eller flere omganger opp til samlet pålydende verdi på kr 4 889 741, og som utgjør 10 prosent av selskapets aksjekapital. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i egne aksjer. Laveste og høyeste kjøpesum som kan betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten, er henholdsvis kr 1 og kr 60 per aksje. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2015, dog senest 30. juni 2015. Medio 2013 ervervet Polaris Media ASA 62 800 egne aksjer til kr. 25 per aksje. Primo 2014 er 27 859 av disse aksjene solgt til ansatte i konsernet i forbindelse med aksjeprogram for de ansatte. Salgspris per aksje var kr. 20,06. I 2014 er ikke denne fullmakten benyttet men ble benyttet til å kjøpe 49,875 aksjer til kr. 20 per aksje i januar 2015. Ved utgangen av 2014 eier Polaris Media ASA 34 941 egne aksjer. Med kjøpet i januar 2015 eier Polaris Media ASA 84816 egne aksjer.

I tillegg til ovennevnte fullmakt har styret i Polaris Media ASA fullmakt til å utstede nye aksjer, men utelukkende til aksjeprogram rettet mot de ansatte i konsernet. Fullmakten gjelder fram til ordinær generalforsamling i 2015. I 2014 er denne fullmakten ikke benyttet.

4. Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående

Polaris Media ASA har kun én aksjeklasse med like rettigheter knyttet til hver aksje. Hver aksje gir én stemme i selskapets generalforsamling.

Eneste unntak fra ordinære lovbestemmelser er at endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform krever minst 3/4 flertall, så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Det særlig kvalifiserte flertall for beslutning om endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform er begrunnet i Polaris Media ASAs publisistiske ansvar og samfunnsrolle som mediebedrift, og sikrer konsernets uavhengighet og integritet.

Selskapet har historisk hatt få transaksjoner i egne aksjer. Selskapets policy er at transaksjoner i egne aksjer skal skje over børs gjennom uavhengig mellommann.

Med unntak av styrets leder, eier ingen aksjonærvalgte styremedlemmer aksjer i selskapet. Alle medlemmer av konsernledelsen eier aksjer i selskapet. Selskapet har ingen opsjonsavtaler og det er heller ikke inngått noen andre former for gjenkjøpsavtaler eller lignende vedrørende selskapets aksjer med noen part.

Vedrørende utdypende informasjon om aksjonærforhold, transaksjoner med nærstående parter mv. henvises det til årsregnskapets note 20, 21 og 22.

5. Fri omsettelighet

Selskapets aksjer er fritt omsettelige og aksjene er notert på Oslo Børs. Det er ikke vedtektsfestet noen form for omsetningsbegrensninger.

6. Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av mai måned. Alle aksjonærer med kjent adresse får skriftlig innkalling til generalforsamling minst 21 dager før foreslått generalforsamling. Innkalling til generalforsamling med saksdokumenter er tilgjengelig på www.polarismedia.no minst 21 dager før generalforsamling.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen). Aksjonærer som vil møte på generalforsamling eller avgi stemmer ved fullmakt, må melde fra skriftlig til selskapet, eventuelt sende fullmakt lydende på navn til selskapet, minst tre dager før generalforsamlingen holdes. Sammen med innkallingen vedlegges fullmaktsskjema med veiledning for utfylling dersom man selv ikke kan delta fysisk på generalforsamlingen. Dette er utformet slik at man kan gi stemmeanvisning over hver enkelt sak som skal behandles til fullmektig.

Styreleder, konsernsjef og revisor er de som normalt deltar på ordinær generalforsamling. Styreleder og konsernsjef avholder en redegjørelse i forbindelse med avleggelsen av årsregnskapet som også omfatter en redegjørelse for status ift. inneværende år.

Valgkomitèens leder deltar på generalforsamlingen og redegjør for komitèens anbefalinger og legger fram sin innstilling til blant annet styresammensetning og styrehonorarer.

Revisor redegjør for revisjonsberetning og honorar til revisor.

En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som han eller hun melder skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling. Har innkallingen allerede funnet sted, sendes det ut ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er ute.

Styreleder åpner generalforsamlingen og avklarer eventuelle spørsmål om stemmerett. Møteledelse er ikke vedtektsfestet da generalforsamlingen selv velger dette. Styret kan etter vedtektene bestemme at aksjonærene kan avgi sin stemme ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Det er ikke gjennomført elektronisk avstemming i 2014.

Protokollen fra generalforsamlingen publiseres på selskapets hjemmeside og Oslo Børs umiddelbart etter avholdt generalforsamling.

Styrets leder og konsernsjef, samt leder av valgkomiteen og revisor er alltid til stede i generalforsamlingen for å redegjøre samt besvare eventuelle spørsmål som blir stilt. Øvrige styremedlemmer møter etter behov.

7. Valgkomité

Valgkomitéen i Polaris Media ASA er vedtektsfestet og består av tre medlemmer valgt av generalforsamlingen for 1 år av gangen. Det er fastsatt egne retningslinjer for valgkomiteens arbeid. Valgkomitèen har en egen side på selskapets hjemmeside www.polarismedia.no.

Valgkomitéens mandat er:

 • Avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer, varamedlemmer, styreleder og nestleder til selskapets styre, samt om honorar til styrets og underkomiteers-/utvalgs medlemmer.
 • Avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer og leder av valgkomitéen, samt om honorar til valgkomitéens medlemmer.

Per 31.12.2014 består valgkomitèen i Polaris Media ASA av følgende medlemmer:

 • Jacob A. Møller (leder)
 • Unni Steinsmo
 • Arild Nysæther

 Fristen for å foreslå medlemmer til selskapets styre publiseres på selskapets hjemmeside i god tid før valgkomitèen starter sitt arbeid.

8. Styrets sammensetning og uavhengighet 

Styrets sammensetning er regulert i selskapets vedtekter §7. Polaris Media har ikke bedriftsforsamling.

Styret er sammensatt for å ivareta aksjonærfellesskapets interesser, og selskapets behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Styret i Polaris Media ASA består av 9-11 personer med stemmerett, hvorav 3 er representanter for de ansatte. Styrets 7-8 aksjonærvalgte medlemmer velges av generalforsamlingen etter forslag fra valgkomitéen.

Det er gjennomført ordinært nyvalg av ansatterepresentanter av og blant de ansatte i 2014 i henhold til konsernets bedriftsdemokratiordning. De nye ansatterepresentantene tiltrådte konsernstyret etter ordinær generalforsamling i mai 2014.

Generalforsamlingen velger aksjonærvalgte medlemmer til styret og utnevner styrets leder og nestleder.

Ingen fra den daglige ledelse er medlem av styret. Samtlige av de aksjonærvalgte styremedlemmene er uavhengige av ledende ansatte. Styret består av både uavhengige styremedlemmer og medlemmer som representerer større eiere og forretningsforbindelser i selskapet. Det fremgår av årsrapporten og presentasjonen av styretsmedlemmer hvilke styremedlemmer som er uavhengige. Styrets sammensetning anses å tilfredsstille kravene til uavhengighet som følger av anbefalingen.

Selskapet er underlagt kravene til kjønnsandel i styret og ivaretar dette. Totalt er det fire kvinner i styret, hvorav tre er aksjonærvalgte. For å sikre kontinuitet i styret, velges styret for en periode på to år, der halvparten er på valg hvert år.

Presentasjon av styremedlemmene og deres kompetanse framgår av egen oversikt i årsrapporten. Det er også en nærmere presentasjon av styremedlemmene på selskapets hjemmeside.

9. Styrets arbeid

Styret i Polaris Media ASA har den overordnede myndighet og ansvar for forvaltningen av konsernet. Det avholdes minst åtte styremøter i året i tillegg til at det avholdes årlig strategisamling.

Det er fastsatt en styreinstruks for selskapet som blant annet regulerer styrets arbeidsform og saksbehandling, arbeidsplan og fullmakter mellom styret og konsernsjef. I henhold til styreinstruksen skal som et minimum følgende saker styrebehandles:

 • Månedlig statusrapport (internregnskap, likviditet, måloppnåelse (KPI-er), viktigste inntektsdrivere)
 • Konsernbudsjett
 • Konsernstrategi
 • Policydokumenter som gjelder corporate governance
 • Kvartalsrapporter (eksternt)
 • Årsregnskap og årsberetning (eksternt)
 • Finansiell struktur
 • Investormarkedet
 • Større investeringsbeslutninger over 10 mill.
 • Overordnet produktutvikling
 • Større strukturelle initiativ
 • Rammebetingelser for pensjonsordninger
 • Konsernets internkontrollsystemer

Styrets leder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under konsernstyret og leder styremøtene. Kun styrets leder uttaler seg utad på vegne av styret. Konsernsjefen, eller den konsernsjefen bemyndiger, uttaler seg utad om selskapets virksomhet og anliggender.

Styrets møteplan settes opp senest innen utgangen av august året før nytt møteår. Møter innkalles normalt med minst syv dagers varsel. I 2014 er det avholdt 8 styremøter inkludert den årlige strategisamlingen.

I styreinstruksen er det fastsatt prosedyrer for styreprotokoll og for styrets beslutningsdyktighet. Det er også fastsatt prosedyrer for håndtering av tilfeller der styremedlemmer eller konsernsjef er inhabil.

Styret ansetter selskapets konsernsjef og fastsetter dennes instruks.

Styret har opprettet følgende underutvalg:

 • Revisjonsutvalg: Revisjonsutvalgets mandat er å forberede for styret saker som gjelder finansiell rapportering og styring, revisjon, internkontroll og risikostyring samt oppfølging av større prosjekter i konsernet. Revisjonsutvalget og CFO har minst kvartalsvise møter hvor CFO forbereder og deltar i møtet. Revisor deltar normalt i disse møtene. Konsernsjefen kan innkalles ved behov. Revisjonsutvalget består av tre medlemmer, herav èn leder, som alle også er faste medlemmer av styret. I 2014 er det avholdt 4 møter i revisjonsutvalget.
 • Kompensasjonskomitè:. Komiteen forbereder saker for konsernstyret som gjelder lønn og annen godtgjørelse samt incentivordninger for konsernsjefen. Arbeidet omfatter spørsmål knyttet til lønn, bonus, førtidspensjon og alderspensjon. Det er fastsatt retningslinjer for kompensasjonskomitèens arbeid og mandat. Komitèen består av fire medlemmer hvorav en av representantene er fra de ansatte i styret. I 2014 er det avholdt 2 møter i kompensasjonskomiteen.

Styret gjennomfører en årlig egenevaluering av sitt arbeid, sin kompetanse og arbeidsform. Resultatene fra styreevalueringen gjøres tilgjengelig for valgkomiteen til bruk i komiteens arbeid med kandidater til styret.

10. Risikostyring og intern kontroll 

Polaris Media ASA har som formål å forvalte sine eierinteresser i konsernet i samsvar med vedtektene og gjeldende lovverk.

Styret har fokus på risikostyring og internkontroll, og dette er en integrert del av styrets planmessige arbeid. Hovedformålet er at risikostyring og internkontroll skal gi god sikkerhet for måloppnåelse med følgende virkemidler:

 • Målrettet, effektiv og hensiktsmessig drift.
 • Pålitelig intern og ekstern rapportering
 • Overholdelse av lover og regler, samt interne retningslinjer.
 • Overholdelse av konsernets retningslinjer for samfunnsansvar

Styret gjennomgår årlig konsernets viktigste risikoområder og den interne kontrollen. Styret får i tillegg en årlig rapport fra revisor om risikosituasjonen i konsernet i forbindelse med årsrapporteringen. Ansvarsdelingen mellom styret og konsernsjef skjer på følgende måte:

Styrets ansvar:

 • Styret har det overordnede ansvar for at Polaris Media har etablert hensiktsmessige og effektive prosesser for risikostyring og internkontroll i henhold til anerkjente rammeverk.
 • Styret skal sørge for at nevnte prosesser blir tilfredsstillende etablert, gjennomført og fulgt opp, blant annet gjennom behandling av rapporter utarbeidet av revisor og administrasjonen som oversendes styret av konsernsjef etter forutgående behandling i revisjonsutvalget.
 • Styret skal påse at risikostyring og internkontroll integreres i konsernets strategi- og forretningsprosesser.

Konsernsjefens ansvar:

 • Skal sørge for at Polaris Medias risikostyring og internkontroll blir gjennomført, dokumentert, overvåket og fulgt opp på en forsvarlig måte. Konsernsjefen skal fastsette instrukser og retningslinjer for hvordan konsernets risikostyring og internkontroll skal gjennomføres i praksis, samt etablere hensiktsmessige kontrollprosesser og funksjoner.

Konsernets operative risikokontrollfunksjoner er i hovedsak organisert etter prinsippet om tre forsvarslinjer (konsernledelsen, lokal ledelse og økonomifunksjon og sentral økonomifunksjon).

Styret mener konsernet har en god intern kontroll og en risikostyring som er tilpasset virksomheten. De mest sentrale elementene i utøvelsen av den operative internkontrollen i konsernet er redegjort for nedenfor.

Revisjonsutvalget (uavhengig kontroll)

Styret har nedsatt et revisjonsutvalg som per 31.12.2014 består av følgende medlemmer som er fast møtende aksjonærvalgte styremedlemmer:

 • Stig Eide Sivertsen (leder)
 • Trond Berger
 • Lars Svensson

Revisjonsutvalget har sammen med CFO møte i forkant av hver kvartals- og delårsrapportering der rapporter og analyser gjennomgås. CFO forbereder og deltar i disse møtene. I tillegg møter normalt revisor i disse møtene. I tillegg til dette har utvalget en årlig tematisk møteplan der ulike områder det kan være knyttet risiko til blir belyst spesielt. Dette gjelder for eksempel gjennomgang av nedskrivningstester, konsekvenser av endring i regnskapsstandarder, fullmaktsstrukturer, risikovurderinger m.v.

Internkontrollen og systemene omfatter også selskapets verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar.

Regnskapsrapportering og finansiell styring

Finansdirektør (CFO) i Polaris Media har det overordnede ansvaret for konsernets finans- og økonomifunksjon.

Polaris Media offentliggjør fire delårsrapporter i tillegg til ordinært årsregnskap. Regnskapene skal tilfredsstille krav i lover og forskrifter og skal avlegges i henhold til vedtatte regnskapsprinsipper, dvs. IFRS.

Tidsfrister for offentliggjøring fastsettes av styret. Arbeidsoppgavene som gjennomføres i forbindelse med avslutningsfasen er nedfelt i en tidsplan med spesifikasjon av ansvarlig og tidsfrist for å sikre rettidig rapportering.

Det er utarbeidet en overordnet beskrivelse av prosessen for regnskapsavslutningen som en del av Polaris Medias styrende dokumenter. Videre er det utarbeidet en felles regnskapsmanual med regnskapsprinsipper som datterselskapene må rapportere i henhold til. Den interne kontrollen bygger på prinsippet om arbeidsdeling og dualisme, og er dokumentert gjennom prosess- og rutinebeskrivelser på vesentlige områder og som også kontrolleres av konsernets felles økonomisenter. Det er etablert fullmaktstrukturer, avstemminger og ledelsesgjennomganger som skal sikre pålitelige regnskaper og redusere sannsynligheten for feil og mislighold.

Som ledd i styrets tidligere omtalte årlige gjennomgang av konsernets risikoområder og den interne kontrollen, gjøres det også en evaluering av risiko og kontroller i regnskapsrapporteringsprosessen, og om det er behov for tiltak. Denne evalueringen fremlegges for revisjonsutvalget årlig.

Internt konsernregnskap utarbeides månedlig og rapporteres med kommentarer og forklaringer på avvik mot fjorår og budsjett, samt utvikling på sentrale nøkkelparametere for de enkelte hoveddatterselskaper på månedlig basis til styret. I forbindelse med utarbeidelsen er det et samspill mellom økonomisenteret (konsolideringsansvarlig), sentral økonomifunksjon, og ledelse og controllerne i hoveddatterselskapene for kvalitetssikring av tall og kommentarer. Regnskapsmessige poster som inneholder skjønn og vurderinger, gjennomgås og dokumenteres i forkant av den kvartalsvise regnskapsavslutningen. Vurderingsposter gjennomgås med styrets revisjonsutvalg i kvartalsvise møter. Revisjonsutvalget behandler også delårsrapport, selskapsregnskap for ASA og konsernregnskap. Det er sammenfallende prosesser for konsern og morselskap. Årsregnskapene besluttes av de respektive generalforsamlinger.

Konsernet har en etablert planprosess for finansiell og økonomisk styring, hvor CFO med sentral økonomifunksjon minimum månedlig møter administrerende direktører og økonomiansvarlige i hoveddatterselskapene. Her gjennomgås finansielle resultater og måloppnåelse, samt hendelser som påvirker fremtidig utvikling. På møtene vurderes også risikoer knyttet til finansiell rapportering, både på kort og lengre sikt. Konsernledelsen gjennomgår månedlig finansiell rapportering, herunder utvikling i resultat- og balansestørrelser, måloppnåelse, prognose, likviditet, investeringer, risikovurdering og analyse av og kommentarer til resultater i hoveddatterselskaper og enkeltselskaper.

Konsernet er opptatt av at prosessene knyttet til regnskapsrapportering og finansiell styring gjennomføres av medarbeidere med riktig kompetanse for de ulike arbeidsoppgavene. Faglig oppdatering ved selvstudium, kurs og etterutdanning skjer i henhold til behov og kompleksitet i stillingen. Det legges opp til at konsernet til enhver tid har tilstrekkelig med kompetanse og ressurser til å kunne gjennomføre en rettidig regnskapsavslutning uten vesentlige feil for konsern og selskapsregnskapet.

Mer om intern kontroll og overvåkingsmiljø

Polaris Media har ikke etablert en særskilt enhet for internrevisjon. Slike oppgaver ivaretas gjennom de samlede kontroll- og overvåkningsaktiviteter som utføres i hele konsernet på alle nivå. En oppsummering av kjernen i det samlede kontroll- og overvåkingsmiljøet i konsernet følger nedenfor.

(1) Konsernledelsen (overvåkning, kommunikasjon og oppfølging)

Konsernledelsen følger opp og overvåker den finansielle rapporteringen i form av gjennomgang av månedlige regnskaps- og driftsrapporter inklusive KPI og kvartalsrapporter. Det er i tillegg etablert løpende styringsinformasjon for de ulike hoveddatterselskapene som følges opp av de ansvarlige fra konsernledelsen, da spesielt for å følge de viktigste inntektskategoriene. I 2015 vil det i tillegg etableres tilsvarende styringssystem samlet for hele konsernet.

Konsernets interne styring og oppfølging av virksomhetsområdene utover dette skjer i stor grad gjennom styremøter i hoveddatterselskapene. Topplederne i hoveddatterselskapene er alle medlemmer av konsernledelsen samt CFO. Konsernsjef er styreleder i hoveddatterselskapene Adresseavisen Gruppen AS / Adresseavisen AS, Harstad Tidende Gruppen AS, Polaris Media Nordvestlandet AS, Polaris Trykk AS og Polaris Eiendom AS, mens CFO er nestleder / styremedlem i de samme selskapene. For øvrig består styrene i Adresseavisen Gruppen AS, Harstad Tidende Gruppen AS, Polaris Media Nordvestlandet AS og Polaris Trykk AS av personer med ledende stillinger i konsernet, representanter fra de ansatte samt eksterne styremedlemmer uavhengige av Polaris Media ASA.

(2) Styrende dokumenter og systemer (Informasjon)

Polaris Media har en felles økonomimanual for hele konsernet som beskriver prinsipper for finansiell rapportering, kontroll og regnskap. Polaris Media har etablert obligatoriske tiltak for samtlige selskap i konsernet som innebærer:

 • Felles ERP system
 • Felles økonomimodell
 • Felles rapporteringsstruktur
 • Deltakelse i konsernkontoordning
 • Felles senter for regnskaps- og økonomitjenester

Sentralt i den operative internkontrollen står budsjettene og oppfølgingen av disse for de enkelte selskapsenheter i Polaris Media.

(3) Konsern (risikovurdering og kontrollaktiviteter, kommunikasjon og oppfølging)

Konsernet har en sentral finans- og økonomifunksjon som er eier av felles policy, retningslinjer, økonomimodell og systemer for finans- og økonomiområdet. Den sentrale finans- og økonomifunksjonen har følgende hovedfunksjoner:

 • Analyse og produksjon av materiell for ekstern finansiell rapportering til konsernstyret og revisjonsutvalg
 • Analyse og produksjon av materiell for intern løpende økonomirapportering til konsernstyre og revisjonsutvalg
 • Finansiell årsrapportering
 • Planlegging, koordinering og gjennomføring av konsernets budsjett- og prognoseprosesser
 • Compliancefunksjon, herunder planlegging, koordinering og gjennomføring av felles forbedringsprosjekter vedr. risikostyring og internkontroll
 • Eierskap til og utvikling av felles systemer, prosedyrer og økonomimodell
 • Finansiering og likviditetsstyring, herunder oppfølging av konsernets felles bankforbindelse
 • Oppfølging av konsernets felles revisor
 • Oppfølging av forpliktelser vedr. børsnoteringen
 • Konsernets felles regnskaps- og økonomisenter
(4) Underkonsern (risikovurdering og kontrollaktiviteter)

Underkonsernene har ansvaret for den interne kontrollen i sine selskaper, og for alle praktiske formål ligger ansvaret for den operative internkontrollen i hoveddatterselskapene og selskapsenhetene lokalt. Ledelsen og økonomiansvarlig (økonomisjef eller controller) i hvert enkelt selskap i underkonsernene har ansvar for sitt regnskap og rapporterer resultater til selskapsstyrene.

11. Godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelsen til styrets medlemmer etter innstilling fra valgkomitèen.

I henhold til valgkomitèens retningslinjer bør komitèen basere sine forslag til godtgjørelser på (a) informasjon om størrelsen på godtgjørelsen til tillitsvalgte i andre selskaper som det er relevant å sammenligne seg med, og (b) arbeidsomfang og innsats som det er forventet at den tillitsvalgte nedlegger i vervet for selskapet.

Styreleder og nestleder godtgjøres særskilt.

Styremedlemmer med verv i underutvalg nedsatt av styret, mottar i tillegg særskilt godtgjørelse for dette. Disse fastsettes også av generalforsamlingen etter innstilling fra valgkomitèen.

Ingen styremedlemmer utfører konsulentoppdrag eller andre tilleggsoppdrag til styrevervet for konsernet.

Nærmere informasjon finnes i note 19 til årsregnskapet.

12. Godtgjørelse til ledende ansatte

Konsernets godtgjørelsesordninger for ledende ansatte (konsernledelsen) i Polaris Media skal være åpne og slik at de oppleves som rettferdige og forutsigbare.

Den enkelte ledende ansattes samlede godtgjørelse skal reflektere den enkeltes ansvarsområde og utførelse av arbeidet.

Det overordnede prinsippet er at lønn og andre godtgjørelser for ledende ansatte skal være konkurransedyktig, og sikre at Polaris Media kan beholde og tiltrekke seg dyktige toppledere. Lønn og andre godtgjørelser til ledende ansatte bygger på inngåtte arbeidsavtaler.

Fast grunnlønn er hovedelementet i den samlede godtgjørelsen som for øvrig kan bestå av variabel lønn samt pensjons-/forsikringsordninger og naturalytelser. På generelt grunnlag hensyntar lønnsfastsettelsen følgende faktorer:

 • Forventet lønnsutvikling i tilsvarende stillinger i sammenlignbare selskaper
 • Endring i ansvars- og arbeidsoppgaver
 • Forventet kostnad dersom stillingene skulle erstattes
 • Omfanget av virksomhet og arbeidsoppgaver i øvrige selskaper i konsernet (det oppebæres ikke interne styrehonorarer i konsernet).

Konsernsjefens fastlønn vurderes årlig av kompensasjonskomiteen.

Prestasjonsbasert lønn benyttes for å belønne prestasjoner hvor både resultater og utvikling vurderes. For konsernsjefen er pretasjonsbasert lønn begrenset til inntil tre måneders fastlønn. De prestasjonsbaserte lønnskriteriene er delt i en kvantitativ del (60%) og en kvalitativ del (40%).

Kompensasjonskomitèen har utformet tydelige kriterier for utfall av prestasjonsbasert lønn både for den kvantitative og kvalitative delen av ordningen. Disse er godkjent av konsernstyret.

Godtgjørelse til konsernledelsen for øvrig fastsettes av konsernsjefen (i samarbeid med styrene i hoveddatterselskapene), etter rammer drøftet med kompensasjonskomitèen og basert på retningslinjer fastsatt av styret. For konsernledelsens øvrige medlemmer kan den prestasjonsbaserte delen av godtgjørelsen utgjøre inntil to måneders fastlønn.

Variabel lønn inngår ikke i pensjonsgivende inntekt.

Styret har vurdert graden av måloppnåelse for de prestasjonsbaserte lønnskriterier for konsernsjef i 2014 til å være 40 prosent av tre månedslønner. Styret er også av den vurdering at konsernsjefens fastlønn fra 1.1.2015 reguleres opp med 2,0% i tråd med lønnsutviklingen for konsernet for øvrig. Konsernsjefen har meddelt at han med bakgrunn i den krevende mediesituasjonen ikke ønsker fastlønnsregulering for 2015 eller utbetaling av prestasjonsbasert lønn for 2014. Styret har tatt dette til etterretning.

 

Retningslinjene fremlegges for generalforsamlingen som egen sak i henhold til allmennaksjeloven § 16-6 a).

13. Informasjon og kommunikasjon

Polaris Media ønsker å ha en åpen dialog med alle interessenter. Aksjeeiere, potensielle investorer og øvrige finansmarkedsaktører skal ha samtidig tilgang til korrekt, tydelig, relevant og utfyllende informasjon om konsernets historiske resultater, økonomiske utvikling og finansielle stilling, strategier, finansielle mål og fremtidsutsikter. Informasjonen skal være konsistent i innhold over tid.

Konsernet har etablert retningslinjer for rapportering av finansiell og annen informasjon gjennom en IR-policy. Retningslinjene er tilgjengelig på www.polarismedia.no/investor

Polaris Media har samlet all relevant eierinformasjon om konsernet på www.polarismedia.no/investor. Dette er det viktigste verktøyet for å gi lik, samtidig og relevant informasjon til alle. På siden publiseres også finansiell kalender med datoer for offentliggjøring av finansiell informasjon og informasjon om selskapets generalforsamling.

I forbindelse med kvartalsvis resultatrapportering vil det bli avholdt åpne presentasjoner for investorer, analytikere og øvrige interessenter. Disse avholdes normalt i Oslo og holdes av konsernsjef og CFO. Materiellet som brukes i presentasjonen vil også være tilgjengelige på www.polarismedia.no/investor i tillegg til meldingstjenesten til Oslo Børs normalt fra kl. 07.00 samme dag.

14. Selskapsovertakelse

Polaris Media ASAs vedtekter har ingen begrensninger med hensyn til kjøp av aksjer i selskapet. I en eventuell overtakelsesprosess vil styret bidra til at aksjonærene likebehandles. Dersom en overtakelsessituasjon som omtalt i anbefalingens pkt. 14 skulle oppstå, vil styret, i tillegg til å følge relevant lovgivning og regelverk, søke å følge de anbefalinger som der er gitt.

15. Revisor

Revisor deltar på styremøter som behandler årsregnskapet der revisors rapport gjennomgås. Minst en gang per år gjennomfører styret møtet med revisor uten at administrasjonen er tilstede. Som regel skjer dette i forbindelse med styrets behandling av årsregnskapet.

Revisor legger hvert år frem for styret hovedtrekkene i en plan for revisjonen av selskapet.

Revisor forelegger for revisjonsutvalget sin vurdering av selskapets interne kontroll, herunder identifikasjon av svakheter og forslag til forbedringer årlig.

Revisor er også til stede på selskapets generalforsamling og kommenterer revisjonsberetningen og svarer på eventuelle spørsmål knyttet til revisjonen. Revisor deltar ved samtlige møter i revisjonsutvalget og mottar kopi av sakspapirer som går til konsernstyret.

Styret orienterer om revisors godtgjørelse i ordinær generalforsamling. Revisors godtgjørelse for 2014 for revisjonen og andre tjenester framgår av note 19 til årsregnskapet. 

Legg til i min rapport

Aksjonærinformasjon


Aksjekapitalen i Polaris Media ASA er per 31.12.2014 48 926 781 fordelt på 48 926 781 aksjer pålydende kr. 1,00.

Resultat per aksje og utbytte

Resultat per aksje i 2014 er kr. 1,98 (1,98). Styret foreslår at det for 2014 utbetales et utbytte på kr. 1,00 (1,75) per aksje.

Handels- og kursutvikling

Aksjene i Polaris Media er notert på Oslo Børs (i 2014 på OB Standard). Ved inngangen til 2014 var aksjekursen kr 25,50. Ved utgangen av 2014 var aksjekursen kr. 21,00. Høyeste aksjekurs i 2014 var kr. 28,00.

Det har vært et mål at omsetningen i aksjen skal øke da handelen i aksjen historisk har vært lav. Hovedårsaken til den lave handelen er at majoriteten av aksjene i Polaris Media ASA har vært eiet av aksjonærer med et langsiktig strategisk perspektiv. Ca. 90% av aksjene i selskapet er eid av de ti største aksjonærene, og 81,5% fordelt på de fire største aksjonærene. Antall handler i aksjen er økt betydelig i 2014 fra fjoråret. Det ble gjennomført 301 (192) handler i aksjen og det ble omsatt 144 059 (6 085 669) aksjer. Samlet omsetning i aksjen i 2014 var kr. 3 387 889 (163 812 671). Årsaken til det høye volumet i 2013 skyldes salget av 5 881 000 aksjer fra Sparebank1 SMN til NWT Media AS. Polaris Media har de to siste årene har hatt et målrettet aksjeprogram mot de ansatte og som har gitt selskapet flere aksjonærer. Dette programmet videreføres som en årlig begivenhet.

Utbyttepolitikk

Selskapet har som mål at utbyttenivået skal gjenspeile aksjonærenes ønske om god løpende avkastning, i tillegg til at selskapets behov for egen utvikling ivaretas. Utbytte skal være stabilt over tid og normalt utgjøre rundt 50-70 prosent av overskuddet etter skatt, forutsatt at selskapets eget kapital- og likviditetsbehov er dekket.

Tilbakekjøp av aksjer

Generalforsamlingen har gitt Polaris Medias styre fullmakt til å kjøpe tilbake inntil 10 prosent av aksjene i selskapet. Begrunnelsen for vedtaket er at selskapet skal ha fleksibilitet og handlefrihet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som allmennaksjeloven og verdipapirloven gir anledning til, herunder å kunne tilby aksjekjøpsprogram for ansatte i konsernet, oppgjør i forbindelse med erverv av virksomhet m.v. Den laveste og høyeste kjøpesum som skal betales for aksjene som erverves i henhold til fullmakten, er henholdsvis kr. 1 og kr. 60 per aksje. Denne fullmakten er i 2014 ikke benyttet, men ble benyttet til å kjøpe 49 875 aksjer til kr. 20 per aksje i januar 2015. Styret benyttet også denne fullmakten i 2013 ved å kjøpe tilbake 62 800 aksjer til kurs kr. 25. 27 859 av disse aksjene er i 2014 solgt til de ansatte i konsernet som del av aksjeprogram til kurs kr. 20,06.

Styret har fullmakt til å utstede nye aksjer i selskapet begrenset kun til rettede emisjoner mot selskapets og konsernets ansatte i forbindelse med aksjeprogram for ansatte. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2015, dog senest 30. juni 2015. Fullmakten er ikke benyttet i 2014.

Stemmerettsbegrensninger

Hver aksje har 1 stemme i selskapets generalforsamling.

Endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform krever minst ¾ flertall så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Aksjonæroversikt

Per 31.12.2014 var det 895 aksjonærer i selskapet mot 876 per 31.12.2013.

Følgende eier mer enn 1% av selskapets aksjekapital per 31.12.2014:

AksjonærAntall aksjerAndel av alleType eierLand
SCHIBSTED ASA14 172 95229,0 %COMPNOR
NWT MEDIA AS12 930 00026,4 %COMPNOR
MUST INVEST AS7 188 76414,7 %COMPNOR
SPAREBANK 1 SMN INVEST AS5 584 50811,4 %COMPNOR
SOFELL AS1 005 3842,1 %COMPNOR
ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE AS931 1061,9 %COMPNOR
GYLDENDAL ASA924 0001,9 %COMPNOR
HARSTAD SPAREBANK823 9361,7 %COMPNOR
Sum 10 største43 560 650 89,0 %  
Sum alle48 926 781100,0 %  

 

Polaris Media ASA eier per 31.12.2014 34 941 egne aksjer.

 

Legg til i min rapport

Konsernregnskap Polaris Media ASA

Trykk her for å laste ned komplett konsernregnskap for Polaris Media med noter.

Oppstilling av konsernets totalresultat

Tall i 1.000 NOK    Note     2014   2013  
   Omarbeidet1) 
Salgsinntekter4,5     1 658 5031 744 630 
Sum driftsinntekter 1 658 5031 744 630 
     
Varekostnad16235 119246 696 
Lønnskostnad                         6,19,23728 843813 818 
Annen driftskostnad15489 679501 269 
Sum driftskostnader 1 543 6401 561 783 
Resultat fra selskaper etter egenkapitalmetoden10 38 94151 315 
Driftsresultat (EBITDA) 243 804234 162 
     
Avskrivninger7,888 690101 973 
Nedskrivninger7,861 3451 761 
Av- og nedskrivinger 150 034103 735 
Driftsresultat (EBIT) 93 770130 427 
     
Finansinntekter
1344 5199 305 
Finanskostnader1317 18823 817 
Netto finansposter 27 331-14 512 
Ordinært resultat før skattekostnad 121 100115 916 
     
Skattekostnad på ordinært resultat1830 06118 990 
Resultat etter skatt 91 03996 926 
     
Ikke-kontrollerende interesser 690773 
Aksjonærene i morselskapet 90 34996 153 
     
Andre inntekter og kostnader    
Poster som senere vil bli reklassifisert til resultatet    
Verdiendring over egenkaptialen11-11 3577 429 
Kontantstrømsikring12,13-2 4394 161 
Inntektsskatt 659329 
     
Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultatet    
Estimatavvik pensjoner-133 253-92 115 
Inntektsskatt 35 97725 735 
Totalresultatet (comprehensive income) -19 37342 513 
     
Ikke-kontrollerende interesser 0,70,8 
Aksjonærene i morselskapet -20,141,7 
     
Resultat per aksje (basis og utvannet) 1,861,98 

1) Omarbeidet som følge av implementering av IFRS 11 Joint Arrangements.

Se noter her

 

Oppstilling av konsernets finansielle stilling

Tall i 1.000 NOK   Note201420131.1.2013              
EIENDELER   OmarbeidetOmarbeidet 
Utsatt skattefordel 1852 12548 58537 491 
Øvrige immaterielle eiendeler 7624 901698 341749 088 
Varige driftsmidler 8368 175367 107366 366 
Finansielle anleggsmidler 10,11221 282287 808265 745 
Pensjonsmidler 632 53416 20150 607 
Anleggsmidler     1 299 018 1 418 0421 431 805 
       
Varer  12 1149 61910 101 
Fordringer 22 163 041164 534188 347 
Bankinnskudd, kontanter  218 077186 658282 425 
Eiendeler klassifisert som holdt for salg 83 3182 7125 099 
Omløpsmidler  395 550363 521485 971 
Eiendeler  1 694 5671 781 5631 917 776 
       
GJELD OG EGENKAPITAL      
Innskutt egenkapital 21305 849305 821305 884 
Opptjent egenkapital  343 697450 166491 223 
Ikke-kontrollerende interesser  26 59927 09031 881 
Egenkapital  676 145783 077828 988 
       
Pensjonsforpliktelser 6166 692156 630144 222 
Utsatt skatt 1873 48177 95789 211 
Langsiktig rentebærende gjeld 12,13,14345 170309 557343 955 
Langsiktig gjeld  585 343544 144577 388 
       
Kortsiktig rentebærende gjeld 12,13,1434 43234 43278 140 
Leverandørgjeld 1255 27378 95084 804 
Betalbar skatt 183 21614 26724 555 
Annen kortsiktig gjeld 17340 143326 591323 311 
Gjeld klassifisert som holdt for salg 816102589 
Kortsiktig gjeld  433 080454 341511 398 
Gjeld  1 018 423998 4851 088 787 
Egenkapital og gjeld  1 694 5681 781 5631 917 775 

 Balanse for 2013 er omarbeidet etter IRS 11

 

 

Se noter her

 

Egenkapitaloppstilling for konsernet

 

2014  Aksjekapital Egne aksjer       Overkurs  Innskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
   Reserver  Opptjent
egenkapital
Ikke-kontrollerende
interesser
 Egenkapital
Egenkapital per 1. januar48 927-88256 982305 821443 3476 819450 16627 090783 077
Årets resultat000090 349090 34969091 039
Estimatavvik pensjoner0000-132 3500-132 350-903-133 253
Inntektsskatt000035 97765936 636036 636
Instrumenter til virkelig verdi00000-11 357-11 3570-11 357
Kontantstrømsikring00000-2 439-2 4390-2 439
Endring ikke-kontrollerende interesser0000-450-45 0-45
Utbytte0000-85 3920-85 392-230-85 622
Andre føringer mot egenkapitalen028028-1 9190-1 919  -1-1 892
Egenkapital per 31.1248 927-60256 982305 849350 015-6 318343 69726 599676 145
          
2013AksjekapitalEgne aksjerOverkursInnskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
ReserverOpptjent
egenkapital
Ikke-kontrollerende
interesser
Egenkapital
Egenkapital per 1. januar48 927-25256 383305 884496 826-5 101491 72631 379828 989
Årets resultat000095 989095 989937 96 926
Estimatavvik pensjoner0000-90 9730-90 973-1 141-92 115
Inntektsskatt000025 78332926 112026 112
Instrumenter til virkelig verdi000007 4297 42907 429
Kontantstrømsikring000004 1614 16104 161
Utbytte0000-85 6220-85 6220-85 622
Andre føringer mot egenkapitalen0-63 -632 07102 071-4 336-2 328
Egenkapital per 31.1248 927-88256 982305 821443 3476 819450 16627  090783 077

 

Kontantstrømoppstilling for konsernet

Tall i 1.000 NOK                             20142013    
Driftsresultat (EBITDA)1)243 804234 162 
Justert for    
Betalt skatt -14 267-24 557 
Endring kundefordringer 3 82819 717 
Endring varelager -2 497484 
Endring leverandørgjeld -23 458-5 886 
Endring forskuddsbetalte abonnementer -4928 267 
Endring i offentlig gjeld 2 080-2 878 
Endring feriepenger 2541 795 
Pensjon  2)-139 520-45 406 
Resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden1)38 941-51 315 
Motatt utbytte fra tilknyttede selskap3)94 45733 401 
Endring i avsetninger og andre tidsavgrensninger2)8 992-6 475 
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter 134 238161 309 
     
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter    
Netto driftsinvesteringer4)-79 520-91 616 
Finansielle investeringer 968-12 955 
Salg av datterselskap5)40 5160 
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -38 036-104 571 
     
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter    
Opptak av lån4)67 2970 
Nedbetaling av lån -34 124-70 112 
Mottatte renter og avdrag FKV.6)019 628 
Motatte renter 3 5737 938 
Betalte renter -15 480-22 152 
Utbetalt utbytte -85 622-85 622 
Øvrige finansieringsaktiviteter -428-2 185 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -64 783-152 505 
     
Endring i kontantbeholdning    
Kontantbeholdning ved periodens begynnelse 186 658282 425 
Netto kontantstrøm 31 419-95 767 
Kontantbeholdning ved periodens slutt 7)218 077186 685 
Kontanter knyttet til eiendeler holdt for salg -1 0943 091 
1) Konsernet har endret prinsipp for presentasjon av resultater fra tilknyttede selskap fra finansinntekter til driftsinntekter. Felleskontrollerte virksomheter (FKV) var tidligere konsolidert etter bruttometoden. Etter implementering av IFRS 11 Joint Arrangements per 1.1.2014 blir de felleskontrollerte virksomhetene Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS, Norsk Avisdrift AS og Dølen AS regnskapsført etter egenkapitalmetoden. Sammenligningstall for 2013 er omarbeidet. Se Note 2 og 13 for nærmere detaljer.
2) Omfatter avsetning på 22,6 mill. til sluttpakkeavtaler og 22,7 mill. i avsetninger til gavepensjonsordninger i forbindelse med omstillingstiltak, samt 0,6 mill. for avsetninger i forbindelse med restrukturering av Levangeravisa og Innherred Folkeblad & Verdalingen AS.
3) Konsernet mottok i andre kvartal et utbytte på 90,6 mill. fra Finn.no, en økning på 63,6 mill. fra forrige år.
4) Investering i ny presse på Heimdal utgjorde ved årsskiftet 39,7 mill. Den nye pressen er i andre kvartal 2014 solgt for 53,5 mill. eks. mva., samtidig som det er inngått avtale om å tilbakeleie pressen fra første kvartal 2015. Salgsvederlaget er ført som leasingforpliktelse under langsiktig rentebærende gjeld. I desember 2014 ble pressen endelig overlevert og leasing gjeld økte med 13,8 mill. til 67,3 mill. Per fjerde kvartal er det totalt investert 80,9 mill. i pressen Av dette er 13,6 mill. relatert til ombygging i forbindelse med installasjon av den nye pressen. Ombyggingskostnader er egenfinansiert.
5) Netto salgsvederlag på 40,5 mill. fratrukket honorarer etter salg av samtlige aksjer i Nordregate 1-3 AS. Eiendommens verdi 44,25 mill.
6) I fjerde kvartal 2013 ble det gjennomført en ekstraordinær nedbetaling av lånet til den felleskontrollerte virksomheten Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS. Restlån er 5,5 mill. per 31.12.2014.
7) Av kontantbeholdningen er 11,6 mill. innestående på sperret bankkonto

 

Legg til i min rapport

Noter til konsernregnskapet

Se noter her

Legg til i min rapport

Selskapsregnskap Polaris Media ASA

Trykk her for å laste ned selskapsregnskap for Polaris Media ASA med noter.

Resultatregnskap

Tall i 1000 NOK Note20142013                  
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER     
Annen driftsinntekt   18 99121 851 
Sum driftsinntekter  18 99121 851 
      
Lønnskostnad  2,927 01732 143 
Avskriving på varide driftsmidler og immatrielle eiendeler  34 3443 186 
Annen driftskostnad   20 08220 658 
Sum driftskostnader  51 44255 986 
Driftsresultat  -32 451-34 135 
      
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER     
Inntekt på investering i datterselskap 4201 38990 156 
Annen renteinntekt  2 6152 704 
Renteinntekt fra foretak i samme konsern  5 5882 447 
Nedskriving finansielle eiendeler  -60 0000 
Annen rentekostnad  -13 561-20 057 
Annen finanskostnad  -875-974 
Netto finansresultat  135 15774 276 
Årets resultat før skatt  102 70640 141 
Skattekostnad 12622-503 
ÅRSRESULTAT  102 08340 644 
      
OVERFØRINGER     
Overføring til og fra annen egenkapital 8102 083-44 978 
Foreslått utbytte 8 85 622 
Sum overføringer  102 08340 644 


Se noter her

 

Balanse

Tall i 1000 NOK
        Note 20142013                            
EIENDELER     
Anleggsmidler     
Immaterielle eiendeler     
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende 32 5415 551 
Utsatt skattefordel 129 7848 183 
Sum immaterielle eiendeler            12 32513 734 
      
Varige driftsmidler     
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 35 8085 259 
Sum varige driftsmidler  5 8085 259 
      
Finansielle anleggsmidler     
Investering i datterselskap 4,13810 9121 007 396 
Lån til foretak i samme konsern 6,110212 075 
Investeringer i aksjer og andeler 576 22869 212 
Pensjonsmidler 9430 
Andre fordringer 2,6841828 
Sum finansielle anleggsmidler  888 0241 289 510 
Sum anleggsmidler  906 1571 308 503 
      
Omløpsmidler     
Fordringer     
Kundefordringer 111 1221 796 
Andre fordringer 62 144869 
Kortsiktige fordringer konsernselskaper 1189 70491 218 
Sum fordringer  92 97093 884 
      
Sum omløpsmidler  92 97093 884 
SUM EIENDELER  999 1261 402 387 
      
EGENKAPITAL OG GJELD     
Egenkapital     
Innskutt egenkapital     
Aksjekapital ( 48 926 781 aksjer á kr 1 ) 7,848 92748 927 
Egne aksjer 8-35 -63 
Overkursfond 8256 982256 982 
Sum innskutt egenkapital  305 874305 846 
Opptjent egenkapital     
Annen egenkapital 261 799215 039 
Sum opptjent egenkapital  261 799215 039 
Sum egenkapital  567 673520 885 
      
Gjeld        
Avsetning for forpliktelser     
Pensjonsforpliktelser 938 11233 300 
Sum avsetninger for forpliktelser  38 11233 300 
      
Annen langsiktig gjeld     
Gjeld til kredittinstitusjoner 10,13304 210335 904 
Sum annen langsiktig gjeld  304 210335 904 
      
Kortsiktig gjeld     
Gjeld til kredittinstitusjoner 1325 094406 194 
Leverandørgjeld 114 2773 599 
Skyldige offentlige avgifter  2 2261 994 
Foreslått utbytte 848 89285 622 
Annen kortsiktig gjeld  8 64314 889 
Sum kortsiktig gjeld  89 132512 298 
Sum gjeld  431 453881 502 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  999 1261 402 387 

 
Se noter her

 

Kontantstrøm

Tall i 1000 NOK                 20142013                  
Årsresultat før skattekostnad    102 70640 141 
Resultatandel datterselskaper -201 389-90 156 
Ordinære avskrivninger 4 3443 186 
Nedskrivninger finansielle anleggsmidlerr 60 0000 
Pensjonskostnad uten kontanteffekt - 3 466202 
Endring i kundefordringer 675124 
Endring i leverandørgjeld 678-2 357 
Endringer i konsernmellomværender 1 0621 497 
Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter - 5 6038 442 
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -40 994-38 920 
     
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0397 
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -1 012-4 483 
Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler -870-1352 
Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler -7 016-12 335 
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -8 898-17 773 
     
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -31 694-71 515 
Innbetalinger konsernlån 16 24364 974 
Utbetalinger av utbytte -85 622-85 622 
Innbetalinger utbytte fra døtre 529 0000 
Innbetaling av konsernbidrag og utbytte 87 504184 878 
Utbetaling av konsernbidrag 0-31 781 
Aksjeinnskudd i datter -85 0000 
Kjøp og salg av egne aksjer 559-1 570 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 430 99059 364 
     
Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende 381 0982 671 
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende 1.1. -406 194-408 865 
Beholdning av bankinnskudd og kontanter 31.12. -25 094-406 194 

 Av kontantbeholdningen er 9,7 mill. innestående på sperret bankkonto.

Legg til i min rapport

Noter til selskapsregnskapet

Se noter her

Legg til i min rapport