Aksjonærinformasjon


Aksjekapitalen i Polaris Media ASA er per 31.12.2014 48 926 781 fordelt på 48 926 781 aksjer pålydende kr. 1,00.

Resultat per aksje og utbytte

Resultat per aksje i 2014 er kr. 1,98 (1,98). Styret foreslår at det for 2014 utbetales et utbytte på kr. 1,00 (1,75) per aksje.

Handels- og kursutvikling

Aksjene i Polaris Media er notert på Oslo Børs (i 2014 på OB Standard). Ved inngangen til 2014 var aksjekursen kr 25,50. Ved utgangen av 2014 var aksjekursen kr. 21,00. Høyeste aksjekurs i 2014 var kr. 28,00.

Det har vært et mål at omsetningen i aksjen skal øke da handelen i aksjen historisk har vært lav. Hovedårsaken til den lave handelen er at majoriteten av aksjene i Polaris Media ASA har vært eiet av aksjonærer med et langsiktig strategisk perspektiv. Ca. 90% av aksjene i selskapet er eid av de ti største aksjonærene, og 81,5% fordelt på de fire største aksjonærene. Antall handler i aksjen er økt betydelig i 2014 fra fjoråret. Det ble gjennomført 301 (192) handler i aksjen og det ble omsatt 144 059 (6 085 669) aksjer. Samlet omsetning i aksjen i 2014 var kr. 3 387 889 (163 812 671). Årsaken til det høye volumet i 2013 skyldes salget av 5 881 000 aksjer fra Sparebank1 SMN til NWT Media AS. Polaris Media har de to siste årene har hatt et målrettet aksjeprogram mot de ansatte og som har gitt selskapet flere aksjonærer. Dette programmet videreføres som en årlig begivenhet.

Utbyttepolitikk

Selskapet har som mål at utbyttenivået skal gjenspeile aksjonærenes ønske om god løpende avkastning, i tillegg til at selskapets behov for egen utvikling ivaretas. Utbytte skal være stabilt over tid og normalt utgjøre rundt 50-70 prosent av overskuddet etter skatt, forutsatt at selskapets eget kapital- og likviditetsbehov er dekket.

Tilbakekjøp av aksjer

Generalforsamlingen har gitt Polaris Medias styre fullmakt til å kjøpe tilbake inntil 10 prosent av aksjene i selskapet. Begrunnelsen for vedtaket er at selskapet skal ha fleksibilitet og handlefrihet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som allmennaksjeloven og verdipapirloven gir anledning til, herunder å kunne tilby aksjekjøpsprogram for ansatte i konsernet, oppgjør i forbindelse med erverv av virksomhet m.v. Den laveste og høyeste kjøpesum som skal betales for aksjene som erverves i henhold til fullmakten, er henholdsvis kr. 1 og kr. 60 per aksje. Denne fullmakten er i 2014 ikke benyttet, men ble benyttet til å kjøpe 49 875 aksjer til kr. 20 per aksje i januar 2015. Styret benyttet også denne fullmakten i 2013 ved å kjøpe tilbake 62 800 aksjer til kurs kr. 25. 27 859 av disse aksjene er i 2014 solgt til de ansatte i konsernet som del av aksjeprogram til kurs kr. 20,06.

Styret har fullmakt til å utstede nye aksjer i selskapet begrenset kun til rettede emisjoner mot selskapets og konsernets ansatte i forbindelse med aksjeprogram for ansatte. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2015, dog senest 30. juni 2015. Fullmakten er ikke benyttet i 2014.

Stemmerettsbegrensninger

Hver aksje har 1 stemme i selskapets generalforsamling.

Endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform krever minst ¾ flertall så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Aksjonæroversikt

Per 31.12.2014 var det 895 aksjonærer i selskapet mot 876 per 31.12.2013.

Følgende eier mer enn 1% av selskapets aksjekapital per 31.12.2014:

AksjonærAntall aksjerAndel av alleType eierLand
SCHIBSTED ASA14 172 95229,0 %COMPNOR
NWT MEDIA AS12 930 00026,4 %COMPNOR
MUST INVEST AS7 188 76414,7 %COMPNOR
SPAREBANK 1 SMN INVEST AS5 584 50811,4 %COMPNOR
SOFELL AS1 005 3842,1 %COMPNOR
ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE AS931 1061,9 %COMPNOR
GYLDENDAL ASA924 0001,9 %COMPNOR
HARSTAD SPAREBANK823 9361,7 %COMPNOR
Sum 10 største43 560 650 89,0 %  
Sum alle48 926 781100,0 %  

 

Polaris Media ASA eier per 31.12.2014 34 941 egne aksjer.

 

Legg til i min rapport