Kontantstrømoppstilling for konsernet

Tall i 1.000 NOK                             20142013    
Driftsresultat (EBITDA)1)243 804234 162 
Justert for    
Betalt skatt -14 267-24 557 
Endring kundefordringer 3 82819 717 
Endring varelager -2 497484 
Endring leverandørgjeld -23 458-5 886 
Endring forskuddsbetalte abonnementer -4928 267 
Endring i offentlig gjeld 2 080-2 878 
Endring feriepenger 2541 795 
Pensjon  2)-139 520-45 406 
Resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden1)38 941-51 315 
Motatt utbytte fra tilknyttede selskap3)94 45733 401 
Endring i avsetninger og andre tidsavgrensninger2)8 992-6 475 
Netto kontantstrøm fra driftsaktiviteter 134 238161 309 
     
Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter    
Netto driftsinvesteringer4)-79 520-91 616 
Finansielle investeringer 968-12 955 
Salg av datterselskap5)40 5160 
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -38 036-104 571 
     
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter    
Opptak av lån4)67 2970 
Nedbetaling av lån -34 124-70 112 
Mottatte renter og avdrag FKV.6)019 628 
Motatte renter 3 5737 938 
Betalte renter -15 480-22 152 
Utbetalt utbytte -85 622-85 622 
Øvrige finansieringsaktiviteter -428-2 185 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -64 783-152 505 
     
Endring i kontantbeholdning    
Kontantbeholdning ved periodens begynnelse 186 658282 425 
Netto kontantstrøm 31 419-95 767 
Kontantbeholdning ved periodens slutt 7)218 077186 685 
Kontanter knyttet til eiendeler holdt for salg -1 0943 091 
1) Konsernet har endret prinsipp for presentasjon av resultater fra tilknyttede selskap fra finansinntekter til driftsinntekter. Felleskontrollerte virksomheter (FKV) var tidligere konsolidert etter bruttometoden. Etter implementering av IFRS 11 Joint Arrangements per 1.1.2014 blir de felleskontrollerte virksomhetene Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS, Norsk Avisdrift AS og Dølen AS regnskapsført etter egenkapitalmetoden. Sammenligningstall for 2013 er omarbeidet. Se Note 2 og 13 for nærmere detaljer.
2) Omfatter avsetning på 22,6 mill. til sluttpakkeavtaler og 22,7 mill. i avsetninger til gavepensjonsordninger i forbindelse med omstillingstiltak, samt 0,6 mill. for avsetninger i forbindelse med restrukturering av Levangeravisa og Innherred Folkeblad & Verdalingen AS.
3) Konsernet mottok i andre kvartal et utbytte på 90,6 mill. fra Finn.no, en økning på 63,6 mill. fra forrige år.
4) Investering i ny presse på Heimdal utgjorde ved årsskiftet 39,7 mill. Den nye pressen er i andre kvartal 2014 solgt for 53,5 mill. eks. mva., samtidig som det er inngått avtale om å tilbakeleie pressen fra første kvartal 2015. Salgsvederlaget er ført som leasingforpliktelse under langsiktig rentebærende gjeld. I desember 2014 ble pressen endelig overlevert og leasing gjeld økte med 13,8 mill. til 67,3 mill. Per fjerde kvartal er det totalt investert 80,9 mill. i pressen Av dette er 13,6 mill. relatert til ombygging i forbindelse med installasjon av den nye pressen. Ombyggingskostnader er egenfinansiert.
5) Netto salgsvederlag på 40,5 mill. fratrukket honorarer etter salg av samtlige aksjer i Nordregate 1-3 AS. Eiendommens verdi 44,25 mill.
6) I fjerde kvartal 2013 ble det gjennomført en ekstraordinær nedbetaling av lånet til den felleskontrollerte virksomheten Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS. Restlån er 5,5 mill. per 31.12.2014.
7) Av kontantbeholdningen er 11,6 mill. innestående på sperret bankkonto

 

Legg til i min rapport