Noter konsernregnskap

Se noter her

Note 1. Selskapsinformasjon

Polaris Media er det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark. Virksomhetene er fordelt på fire virksomhetsområder; Adresseavisen Gruppen, Harstad Tidende Gruppen, Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Trykk. Polaris Media ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge og er notert på Oslo Børs med tickerkode POL. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Industriveien 13, Trondheim. For nærmere beskrivelse av virksomheten, se styrets årsberetning.

Konsernregnskapet er revidert, gjennomgått av revisjonsutvalget og godkjent av styret 10. februar 2015. Konsernregnskapet vil bli fremlagt for generalforsamlingen for vedtak av Generalforsamlingen den 20. mai 2015.

Legg til i min rapport

Note 2. Vesentlige regnskapsprinsipper

Grunnlag for utarbeidelse av konsernregnskapet
Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med Internasjonale Regnskapsstandarder (IFRS) som er godkjent av EU.

Implementering av nye og reviderte standarder og fortolkninger
De implementerte regnskapsprinsippene er konsistente med prinsippene i forrige regnskapsår med unntak av felleskontrollerte virksomheter og presentasjon av tilknyttede selskaper. Felleskontrollerte virksomheter var tidligere konsolidert etter bruttometoden (linje for linje), mens de etter implementering av IFRS 11 Joint Arrangements blir konsolidert etter egenkapitalmetoden. Resultat fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper presenteres under drift som resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden og balanseverdiene presenteres som eierandel i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet under finansielle anleggsmidler. Utbytte fra selskaper etter egenkapitalmetoden presenteres under kontantstrømmer fra drift. Sammenligningstall for 2013 er omarbeidet.

På tidspunktet for fastsettelse av dette årsregnskapet var to relevante standarder utgitt, men ikke trådt i kraft. Endringene i standarden og effekten av denne er omtalt nedenfor.

IFRS 9 finansielle instrumenter

Standarden erstatter IAS 39 og regulerer klassifisering, måling og regnskapsføring av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. Etter ny standard skal finansielle eiendeler deles inn i to kategorier basert på målemetode; virkelig verdi eller amortisert kost. For finansielle forpliktelser er kravene i hovedsak lik nåværende standard. Standarden forventes ikke å ha vesentlig effekt på konsernets regnskaper.

IFRS 15 inntektsføring.

Standarden vil erstatte IAS 18 Driftsinntekter og IAS 11 Anleggskontrakter. Grunnprinsippet i den nye standarden er at

inntekter skal innregnes slik at det forventede vederlaget inntektsføres etter et mønster som reflekterer overføring av varer eller tjenester til kunden. Standarden forventes ikke å gi vesentlige endringer i konsernets regnskap da innregning og måling i stor grad er sammenfallende med dagens standarder.

Prinsipper for utarbeiding

Konsernregnskapet legger til grunn prinsippene i et historisk-kost regnskap, med unntak av for finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet, finansielle instrumenter tilgjengelig for salg som er regnskapsført til virkelig verdi, lån og fordringer og andre finansielle forpliktelser som er regnskapsført til amortisert kost. Konsernregnskapet er presentert i norske kroner, avrundet til nærmeste tusen, om ikke annet er angitt. Som følge av avrundingsdifferanser er det mulig at beløp og prosenter ikke summerer seg opp til totalsummen.

Konsolideringsprinsipper og ikke-kontrollerende eierinteresser
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Polaris Media ASA og alle selskaper der Polaris Media ASA har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet.

Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Ved endring i eierandel i et datterselskap uten tap av kontroll, regnskapsføres endringen som en egenkapitaltransaksjon. Hvis konsernet mister kontrollen over et datterselskap, fraregnes dets eiendeler, gjeld, ikke-kontrollerende eierinteresser. Gjenværende investering på tidspunkt for tap av kontroll måles til virkelig verdi og gevinst eller tap innregnes i resultatet.

Ved kjøp av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytet måles til virkelig verdi av overførte eiendeler, pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også virkelig verdi av alle eiendeler eller forpliktelser som følge av avtale om betinget vederlag. Identifiserbare eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Ikke-kontrollerende eierinteresser i det oppkjøpte foretaket måles fra gang til gang enten til virkelig verdi, eller til sin andel av det overtatte foretakets netto eiendeler. Utgifter knyttet til virksomhetssammenslutningen kostnadsføres når de påløper. Når virksomhet erverves i flere trinn verdsettes eierandeler fra tidligere kjøp på nytt til virkelig verdi på kontrolltidspunktet med resultatføring av verdiendringen. Betinget vederlag måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Etterfølgende endringer i virkelig verdi av det betingede vederlaget resultatføres. Det foretas ikke ny verdimåling av betingede vederlag klassifisert som egenkapital og etterfølgende oppgjør føres mot egenkapitalen.

Ikke-kontrollerende eierinteresse er et datterselskaps egenkapital som ikke direkte eller indirekte kan henføres til morselskapet Polaris Media ASA. Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av resultat og egenkapital er trukket ut og vist særskilt i resultatregnskapet og balansen.

Investeringer i felleskontrollert ordning
En felleskontrollert ordning klassifiseres enten som en felleskontrollert virksomhet eller en felleskontrollert driftsordning. Dersom partene i ordningen har rett til ordningens netto eiendeler er ordningen en felleskontrollert virksomhet som regnskapsføres ved bruk av egenkapitalmetoden. Dersom partene har rettigheter i eiendelene og forpliktelsene er ordningen en felles driftsordning og hvor konsernet innregner sin andel av eiendeler, forpliktelser inntekter og kostnader som partene pådrar seg i fellesskap.

Aksjer i tilknyttet selskap
Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll over den finansielle og operasjonelle styringen. Regnskapet inkluderer konsernets andel av resultater fra tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og til slik innflytelse opphører. Eventuell goodwill inngår i investeringsbeløpet og vurderes for nedskriving som en del av investeringen. Resultatet fra tilknyttede selskaper inkluderer avskrivinger og eventuelle nedskrivinger av merverdier, og innregnes i resultatregnskapet på egen linje under finansposter. Mottatt utbytte anses som tilbakebetaling av kapital og føres mot den balanseførte verdien. Regnskapet vil for enkelte tilknyttede selskap ikke være tilgjengelig når konsernet offentliggjør sin rapportering. I slike tilfeller estimeres resultatandelen.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Ytelsesbaserte pensjonsordninger vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Diskonteringsrenten fastsettes med utgangspunkt i renten på obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) som reflekterer tidshorisonten for oppgjøret av pensjonsforpliktelsen. Forventet avkastning beregnes med den samme rente som er benyttet ved diskontering. Aktuarmessige gevinster og tap innregnes i andre inntekter og kostnader i den perioden de oppstår. Periodens netto pensjonskostnad presenteres som lønns- og personalkostnader. I oppstilling av konsernets finansiell stilling presenteres netto pensjonsforpliktelse inklusive arbeidsgiveravgift.

Innskuddsbaserte pensjonsordninger
De selskaper i konsernet som ikke har ytelsesbaserte ordninger yter innskudd til lokale pensjonsplaner. Pensjonspremien kostnadsføres når den påløper.

Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler ervervet separat måles ved førstegangs innregning til anskaffelseskost. Kostnaden ved erverv av immaterielle eiendeler ved en virksomhetssammenslutning innregnes i balansen til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Utviklingskostnader innregnes i balansen i den grad de underliggende økonomiske forhold er identifiserbare og kontrolleres av konsernet slik at de representerer sannsynlige fremtidige økonomiske fordeler.

Økonomisk levetid er enten bestemt eller ubestemt. Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over den økonomiske levetid og testes for verdifall dersom det foreligger indikasjoner på at virkelig verdi er lavere enn balanseført verdi. Avskrivningsmetode og periode vurderes årlig. Endringer i avskrivningsmetode og eller periode behandles som estimatendring.

Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke, men testes årlig eller ved indikasjon på verdifall, enten individuelt eller som en del av en kontantstrømgenererende enhet. Den økonomiske levetiden vurderes årlig i forhold til om antakelsen om ubestemt levetid kan forsvares. 

Goodwill
Forskjellen mellom anskaffelseskost ved oppkjøp og virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler på oppkjøpstidspunktet klassifiseres som goodwill. Ved investering i tilknyttede selskaper er goodwill inkludert i investeringens balanseførte verdi. Goodwill allokeres til de kontantstrømgenererende enheter eller grupper av kontantstrømgenererende enheter som forventes å ha fordel av synergieffekter av virksomhetssammenslutningen. Allokeringen av kost ved virksomhetssammenslutningen endres dersom det fremkommer ny informasjon om virkelig verdi gjeldende per dato for overtakelse av kontroll. Allokeringen kan endres inntil avleggelse av årsregnskapet eller innen utløpet av en 12 måneders periode. Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte nedskrivninger. Goodwill avskrives ikke, men testes for verdifall minst en gang i året.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler innregnes til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Når deler av driftsmidler har vesentlig forskjellig brukstid og anskaffelsesverdi, regnskapsføres og avskrives de som separate driftsmidler. Varige driftsmidler som forringes i verdi, avskrives lineært over forventet utnyttbar levetid. Dersom utrangeringsverdien er vesentlig hensyntas dette ved fastsetting av avskrivningsplanen. Gjenværende forventet utnyttbar levetid og forventet utrangeringsverdi vurderes årlig.

Prinsipper for inntektsføring
Annonseinntekter innregnes ved publisering og måles til virkelig verdi av vederlaget fratrukket rabatter. Løssalgsinntekter inntektsføres basert på leverte eksemplarer, fratrukket estimat for fremtidig retur. Abonnement forskuddsbetales og inntektsføres i takt med leveringen. Kampanjeprisreduksjoner fordeles likt over hver utgave i abonnementsperioden. Renteinntekter innregnes etter effektiv rente-metode og utbytte innregnes når rett til å motta betaling er etablert. Inntekter fra trykkerivirksomhet innregnes når tjenesten er utført.

Avsetninger
Konsernet regnskapsfører avsetninger når det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse, det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør og forpliktelsens størrelse kan estimeres pålitelig.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. 

Finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter klassifiseres i følgende kategorier: virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, holde til forfall, utlån og fordringer, tilgjengelig for salg og andre forpliktelser. Finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg nedskrives når det er objektive indikasjoner på at eiendelen har falt i verdi. Det akkumulerte tapet som er innregnet direkte i egenkapitalen (differansen mellom anskaffelseskost og løpende virkelig verdi fratrukket nedskrivning som tidligere er innregnet i resultatet og eventuelle amortiseringsbeløp) fjernes fra egenkapitalen og innregnes i resultatet. Dersom den virkelige verdien av et gjeldsinstrument klassifisert som tilgjengelig for salg øker i en senere periode, og økningen objektivt kan knyttes til en hendelse som skjedde etter at nedskrivningen ble innregnet i resultatet, reverseres nedskrivningen over resultatet. Resultatført nedskrivning for en investering i et egenkapitalinstrument reverseres ikke over resultatet.

Rentebærende gjeld og rentebytteavtaler
Rentebærende gjeld balanseføres til amortisert kost på etableringstidspunktet. Rentebytteavtaler er klassifisert som kontantstrømsikringer og verdsatt til virkelig verdi. Dersom sikringen oppfyller vilkårene for sikringsbokføring innregnes den effektive delen av gevinsten eller tapet på sikringsinstrumentet i andre inntekter og kostnader, mens den ineffektive delen innregnes i resultatet.

Utbytte
Utbytte innregnes som forpliktelse i balansen på det tidspunkt et slikt utbytte er godkjent av selskapets generalforsamling.

Aksjer
Aksjer som handles i et aktivt marked og som defineres som tilgjengelig for salg er balanseført til virkelig verdi med verdiendringer over andre inntekter og kostnader. Aksjer som ikke handles i et aktivt marked verdsettes til anskaffelseskost med fratrekk fra eventuelle nedskrivinger.

Offentlige tilskudd
Flere av konsernets datterselskaper mottar offentlig støtte i form av produksjonstilskudd (Pressestøtte). Offentlige tilskudd regnskapsføres når det foreligger rimelig sikkerhet for at selskapet vil oppfylle vilkårene knyttet til tilskuddene. Regnskapsføring av driftstilskudd innregnes over tilskuddsperioden og presenteres som andre driftsinntekter.

Fordringer
Kortsiktige og langsiktige fordringer er vurdert til amortisert kost ved hjelp av effektiv rentemetoden. På grunn av kort løpetid på kundefordringer og andre fordringer vil fordringene i praksis oppføres til pålydende med fradrag for forventet tap.

Leieavtaler
Leieavtaler hvor konsernet overtar den vesentlige del av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen er finansielle leieavtaler. Ved leieperiodens begynnelse innregnes finansielle leieavtaler til et beløp tilsvarende det laveste av virkelig verdi og minsteleiens nåverdi, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ved beregning av leieavtalens nåverdi benyttes den implisitte rentekostnaden i leiekontrakten dersom det er mulig å beregne denne, i motsatt fall benyttes selskapets marginale lånerente. Direkte utgifter knyttet til etablering av leiekontrakten er inkludert i eiendelens kostpris.

Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen ikke er overført klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden. Der konsernet er utleier, presenteres eiendeler som er utleid som anleggsmidler i balansen. Leieinntekten inntektsføres lineært over leieperioden. Direkte kostnader pådratt for å etablere den operasjonelle leieavtalen er tillagt den utleide eiendelens balanseførte verdi, og blir kostnadsført i leieperioden på samme grunnlag som leieinntekten.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Likvider omfatter kontanter og bankinnskudd.

Varelager
Varelager som i all hovedsak består av avispapir er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Legg til i min rapport

Note 3. Estimater og sentrale vurderinger

Bruk av estimat ved utarbeidelsen av årsregnskapet

Det er som en naturlig del av regnskapsavleggelsen benyttet estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysning om potensielle forpliktelser. Dette gjelder særlig vurdering av goodwill, vurderinger i tilknytning til oppkjøp og pensjonsforpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder.

Sentrale vurderinger i anvendelsen av konsernets regnskapsprinsipper

Utarbeidelse av regnskap krever at ledelsen foretar vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp for eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysninger om potensielle forpliktelser. Selv om estimatene og vurderingen er basert på ledelsens beste skjønn kan de faktiske resultater avvike fra disse estimatene og påkreve vesentlige justeringer til de angjeldende eiendeler og gjeld i fremtidige perioder. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder.

Områder hvor estimater har stor betydning vil være;

Pensjonskostnader, ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler, se note 6.
Beregning av pensjonskostnader og netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser (forskjellen mellom ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler) foretas på grunnlag av en rekke estimater og forutsetninger. Endringer i og avvik fra estimater og forutsetninger påvirker virkelig verdi av netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser. Endringer i diskonteringsrenten er den individuelle endringen som har størst betydning for fastsettelsen av pensjonskostnader og forpliktelse.

Nedskrivninger, se note 7
Konsernet har betydelige investeringer i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Goodwill, immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid vurderes for verdifall årlig eller når det foreligger indikatorer på nedskrivning. Andre eiendeler blir vurdert for verdifall når det foreligger indikasjoner på verdifall. Estimater av gjenvinnbare beløp av eiendeler må delvis baseres på ledelsens vurderinger, herunder å bestemme egnede diskonteringsrente, estimering av fremtidige resultater inkludert fall i opplag, utvikling i annonsemarkedet, papirpriser og antagelser om fremtidige konkurransesituasjon.

Avskrivninger, se note 7 og 8
Varige driftsmidler avskrives over forventet levetid og dette danner grunnlaget for årlige avskrivinger i resultatregnskapet. Forventet levetid estimeres på bakgrunn av erfaring og skjønnsmessige vurderinger. Vurdering av levetiden for kunderelasjoner og trykkeriutstyr er det som har størst betydning for avskrivingene i resultatet.

Legg til i min rapport

Note 4. Driftssegmenter

                 20142013                                              
Driftsinntekter    
Adresseavisen Gruppen 791 343826 509 
Polaris Media Nordvestlandet 387 235410 190 
Harstad Tidende Gruppen 246 958265 549 
Polaris Trykk 418 838448 385 
Andre 5 6926 673 
Eliminering -119 563-212 676 
Sum driftsinntekter 1 658 5031 744 630 
     
EBITDA    
Adresseavisen Gruppen 137 713120 603 
Polaris Media Nordvestlandet 7 04932 305 
Harstad Tidende Gruppen 25 11811 209 
Polaris Trykk 107 330104 027 
Andre -33 406-33 982 
Sum EBITDA 243 804234 162 
     
EBIT    
Adresseavisen Gruppen 112 59797 403 
Polaris Media Nordvestlandet -60925  004 
Harstad Tidende Gruppen -41 9272 256 
Polaris Trykk 71 55952 081 
Andre -47 850-46 317 
Sum EBIT 93 770130 427 
     
Anleggsmidler    
Adresseavisen Gruppen 188 590239 951 
Polaris Media Nordvestlandet 66 67170 269 
Harstad Tidende Gruppen 102 353146 825 
Polaris Trykk 337 945325 391 
Andre 180 577393 392 
Eliminering 422 882241 675 
Sum anleggsmidler 1 299 0181 418 042 
     
Omløpsmidler    
Adresseavisen Gruppen 330 280401 170 
Polaris Media Nordvestlandet 63 18033 156 
Harstad Tidende Gruppen 29 423149 105 
Polaris Trykk 58 379171 145 
Andre 835 765686 986 
Eliminering -921 478-1 078 041 
Sum omløpsmidler 395 550363 521 

 

Legg til i min rapport

Note 5. Driftsinntekter

 

                  20142013                                             
Annonseinntekter    
Papir 587 317686 381 
Internett og digitale skjermer 157 236157 251 
Mobil 50 41419 952 
Radio 3 1683 082 
Sum annonseinntekter 798 135866 666 
     
Opplagsinntekter    
Abonnementsinntekter 434 972438 385 
Løssalgsinntekter 56 94465 028 
Sum abonnementsinntekter 491 916503 413 
     
Aviser 169 152177 891 
Siviltrykk 62 66661 336 
Sum Trykkeriinntekter 231 818239 227 
     
Øvrige inntekter    
Distribusjonstjenester 49 39957 835 
Pressestøtte 20 93421 129 
Husleie 2 4952 043 
Andre driftsinntekter 1) 63 80554 317 
Sum øvrige inntekter 136 633135 324 
     
Sum driftsinntekter 1 658 5031 744 630 

 1) Andre driftsinntekter består hovedsakelig av fakturagebyr, IT tjenester, samt salg av rettigheter.

Legg til i min rapport

Note 6. Pensjoner og pensjonsforpliktelser / pensjonsmidler

Selskapene i konsernet har enten innskuddsbaserte eller ytelsesbasert pensjonsordninger. Alle pensjonsordningene oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Se note 19 for nærmere beskrivelse av pensjoner til ledende ansatte.

Konsernets ansatte deltar i AFP-ordningen som gir deltakerne en pensjonsytelse som er et livsvarig påslag til den ordinære pensjonsordningen. Ordningen finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende bedriftene og er en ytelsesbasert flerforetaksordning. Den gamle AFP ordningen ble lukket i 2010, men vil ha pensjonister i ordningen fram til og med 2015 og de deltakende bedriftene må betale premier til dette tidspunktet. Konsernet har avsatt for forventede fremtidige premier knyttet til denne ordningen. Det er per i dag ikke tilstrekkelig informasjon til å beregne noen forpliktelse for den nye AFP ordningen og kontingent blir derfor resultatført på samme måte som innskuddspensjoner. Kontingenten fastsettes av LO/NHO ordningen.

Konsernets har per 31.12.2014 avviklet ytelsesbaserte pensjonsordninger i en rekke selskaper. Medlemmer i Adresseavisens pensjonskasse som er født før 1953 fortsetter i ordningen som tidligere. Avviklingen av pensjonsordningene medførte en positiv engangseffekt på  119,3 i 2014. Lokalavisene i Adresseavisen Gruppen vil i første kvartal 2015 avvikle sine ytelsesbaserte pensjonsordninger. Den positive effekten av dette er estimert til 18,9 mill.

Pensjonsforutsetninger er fastsatt med utgangspunkt i NRS veiledning for pensjonsforutsetninger per 31. desember 2014.

Konsernet har valgt å benytte markedsrenten for foretaksobligasjoner av høy kvalitet (OMF) ved fastsettelse av diskonteringsrenten. Ved beregning av forpliktelsen er følgende sentrale forutsetninger lagt til grunn:  

          20142013                                                        
Diskonteringsrente 2,3%4,1% 
Forventet avkastning 2,3%4,1% 
Lønnsregulering 2,5%3,75% 

 

Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutviklingen, samt andre demografiske faktorer, utarbeidet av Finans Norge (FNO). Grunnlaget for dødsintensiteter og andre spesialelementer er basert på den dynamiske tariffen K2013, hvor startdødeligheten er tillagt en margin på 12 prosent og den årlige dødelighetsnedgangen er tillagt en margin på 10 prosent. For uføreutviklingen er det benyttet KU som for tidligere beregninger.

Nedenfor vises utdrag fra de benyttede tabeller. Tabellen viser forventet gjenstående levealder og sannsynlighet for hhv. død og uførhet innen ett år for ulike aldersgrupper.

Forventet gjenstående levealderFødselsår 1963Fødselsår 1993                                                                 
AlderMannKvinneMannKvinne 
2064,168,069,43,4 
4046,350,149,753,6 
6027,730,130,434,1 
8011,214,112,516,1 
      
DødssannynlighetFødselsår 1963Fødselsår 1993 
AlderMannKvinneMannKvinne 
200,03 %0,01 %0,02 %0,01 % 
400,06 %0,04 %0,06 %0,04 % 
600,49 %0,34 %0,45 %0,30 % 
805,08 %3,57 %4,55 %3,13 % 
      
Uføresannsynlighet     
AlderMannKvinne   
200,13 %0,16 %   
400,21 %0,35 %   
601,48 %1,94 %   
80NANA   
      

Avgang for nådd alderspensjon er 8% for aldersgruppen 20-24 år som avtrappes lineært ned til 0% for 51-åringer og eldre.

 

 Pensjonskostnad                    20142013                                                                  
Årets pensjonsopptjening 28 96126 593 
+Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring) -126 0672 062 
+Rentekostnad (inntekt) av netto pensjonsforpliktelse 2 204106         
+Administrasjonskostnader 2 9903 504 
+Periodisert arbeidsgiveravgift -1 4861 458 
Pensjonskostnad ytelsespensjon -93 39933 724 
Medlemsinnskudd fra ansatte -7 421-7 505 
Kostnader i forbindelse med overgang til innskuddspensjon 6 8070 
Pensjonskostnad relatert til omstilling 22 6880 
Pensjonskostnad innskuddbasert pensjonsplan 10 4819 523 
Andre pensjonskostnader 9 7857 716 
Totale pensjonskostnader i resultat -51 05843 457 
Aktuarmessige gevinster og tap (-) innregnet i egnkapitalen -133 253-92 115 
     
Antall aktive 134683 
Antall pensjonister 453485 

   

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:2014  2013                      
Endringer i brutto pensjonsforpliktelse:Fondert Ufondert Sum Fondert  UfondertSum  
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1761 73655 537817 274647 94356 717704 659 
Nåverdien av årets pensjonsopptjening28 68827328 96125 70988426 593 
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen30 5352 18032 71524 7521 96126 713 
Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring)-427 24395-427 14802 0622 062 
Aktuarmessige gevinster og tap106 24615 848122 09490 0096 76596 774 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-27 136-4 741-31 877-26 676-12 851-39 527 
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12472 82669 192542 018761 73655 537817 274 
 
Endringer i brutto pensjonsmidler:       
Brutto pensjonsmidler 1.1726 2910726 291670 3510670 351 
Forventet avkastning på pensjonsmidler30 511030 51126 607026 607 
Aktuarmessige gevinster og tap9709713 424013 424 
Planendring-301 0810-301 081000 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-26 5370-26 537-25 8310-25 831 
Administrasjonskostnader-6 1390-6 139-5 9240- 5 924 
Premieinnbetalinger48 460048 46047 665047 665 
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12471 6020471 602726 2910726 291 
 
Netto pensjonsforpliktelse/midler (-)1 22569 19270 41735 44555 53790 983 
Arbeidsgiveravgift2 3829 21511 5973 3377 31810 655 
Avsetning gammel AFP ordning01 5221 52202 6132 613 
Avsetning pensjonskostnader relatert til omstilling-062 07362 073047 17947 179 
Avsatte midler til ufonderte ordninger 1)0-11 450-11 4500-11 000-11 000 
Netto pensjonsforpliktelse/midler 31.123 607101 652134 15838 783101 647140 429 
Pensjonsmidler i balansen  32 534  16 201 
Pensjonsforpliktelser i balansen  166 692  156 630 
Netto pensjonsforplikelser i balansen  134 158  140 429 

 1) Til dekning av usikret pensjonsordning er det satt av 9,7 mill. på sperret bankkonto. Dette er presentert under bankinnskudd. 

Pensjonsmidlene er investert i følgende instrumenter per 31.12              20142013                                              
Obligasjoner  70,6 %71,1 % 
Eiendom 1,4 %2,7 % 
Aksjer 21,3 %19,9 % 
Annet 6,8 %6,3 % 
Sum 100 %100 % 
Faktisk avkastning på pensjonsmidlene foregående år 4,7 %7,7% 

 

Historisk informasjon 20142013201220112010
Brutto pensjonsforpliktelser (sikret og usikret) 542 018817 274704 660819 808474 172
Brutto pensjonsmidler 471 602726 291670 350618 703565 929
Netto pensjonsforpliktelse/-midler 70 41790 98334 130201 105181 243
       
       
SensitivitetDiskonteringsrenteLønnsvekstPensjonsregulering
Endring i % er prosentpoeng0,5 %-0,5 %1 %-1 %1 %-1 %
Pensjonsforpliktelse (PBO)-5 %5 %0 %0 %5 %-1 %
Periodens pensjonskostand-5 %6 %2 %-2 %5 %-1 %

 


 
                       20152014                                                                       
Utbetalinger pensjoner (Forventet)(Faktisk) 
Forventet premie for sikrede ordninger 9 67254 506 
Forventet betalinger usikrede pensjoner 1 9734 802 
Forventet betalinger innskuddspensjon 33 9639 523 
Øvrige pensjoner (ny AFP ordning) 6 8258 122 
Pensjoner omstillingstiltak  5 85110 385 
Egenandel ansatte -7 421-7 505 
Sum 50 86479 832 
Legg til i min rapport

Note 7. Immaterielle eiendeler og goodwill

2014GoodwillKunderelasjonerMerkenavnØvrigeEgenutvikletSum                  
Anskaffelseskost:       
Anskaffelseskost 1.1449 256233 184 39 932 63 56226 473 812 406 
Tilgang i året0008 3985 586 13 984 
Utrangering000-4 694-2 466 -7 161 
Reklassifisering0006 9222 451 9 373 
Anskaffelseskost 31.12.449 256233 18439 93274 187 32 044 828 602 
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivinger 1.1064 050037 686 12 330 114 065 
Periodens avskrivninger012 645015 4108 05036 105 
Periodens nedskrivninger60 00000125 56760 692 
Utrangering000 -4 694-2 466-7 161 
Akkumulerte avskrivninger 31.1260 000 76 695 0 48 52618 480 203 701 
Bokført verdi 31.12389 256156 48939 93225 66113 564624 901 
        
2013GoodwillKunderelasjonerMerkenavnØvrigeEgenutvikletSum 
Anskaffelseskost:       
Anskaffelseskost 1.1449 256233 18439 93258 92716 897798 196 
Tilgang i året0003 3363 3666 702 
Utrangering000-8 801-70-8 871 
Reklassifisering00010 1006 28016 380 
Anskaffelseskost 31.12.449 256233 18439 93263 56226 473812 406 
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivinger 1.1050 939031 0434 61886 600 
Periodens avskrivninger013 111013 0946 91433 118 
Periodens nedskrivninger00003737 
Avgang000-4270-427 
Utrangering000-8 801-70-8 871 
Reklassifisering0002 7788323 609 
Akkumulerte avskrivninger 31.12064 050037 68612 330114 065 
Bokført verdi 31.12449 256169 13539 93225 87514 144698 341 

 

Nedskrivingstest for goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid.

Goodwill anskaffet gjennom oppkjøp er allokert til konsernets driftssegmenter og blir fulgt opp og testet samlet for den gruppe av kontantstrømgenererende enheter som inngår i driftssegmentet. Goodwill følges opp for grupper av kontantstrømgenererende enheter som er lik det som er definert som driftssegment i note 4.

Det er ved regnskapsavslutningen for tredje kvartal 2014 gjennomført en nedskrivingstest for goodwill og merkenavn. Nedskrivingstesten er gjennomført ved at det er beregnet et gjenvinnbart beløp for hver av de kontantstrømgenererende enhetene. Som gjenvinnbare beløp er det lagt til grunn bruksverdi beregnet med neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer fra forretningsområdenes godkjente budsjetter og langtidsplaner for perioden 2015-2019. Etter denne perioden er kontantstrømmene ekstrapolert med en konstant nominell vekstrate på. 2,5 % (2,5 %) som tilsvarer inflasjonsforventningen. Den benyttede neddiskonteringsrente har tatt utgangspunkt i langsiktig risikofri rente med tillegg av et risikopåslag på 5,6%. Det er benyttet en WACC etter skatt på 6,7 % (6,1 %) og en WACC før skatt på 7,9-8,7 % (7,1–7,6 %). I WACC er det benyttet en Small Cap premie på 2,0 %. Som følge av at selskapets aksje er lite likvid er det ved fastsettelse av Beta benyttet et gjennomsnitt fra en peer group.

På bakgrunn av forventninger om en noe svakere resultatutvikling fremover og noe økt avkastningskrav, har Polaris Media valgt å nedskrive goodwill med 60 mill. knyttet til Harstad Tidende Gruppen i 2014. I tillegg ble det gjort en nedskrivning av goodwill på 3,8 mill. i det tilknyttede selskapet Levangeravisa AS. Konsernet er avhengig av gjennomføring av resultatforbedrende tiltak for å unngå nedskrivninger i Romsdal Budstikke konsern og Sunnmørsposten konsern fremover. Nedskrivningstestene er gjennomførte i henhold til IAS 36.10.

Legg til i min rapport

Note 8. Varige driftsmidler

2014                           Maskiner og
driftsløsøre
Bygg og anleggTomterSum                                    
Anskaffelseskost:      
Anskaffelseskost 1.1 858 58394 3838 467961 433 
Tilgang i året 64 831672065 503 
Avgang i året -801-11 865-1 034-13 700 
Utrangering -5 532-370-5 569 
Reklassifisering -9 37530-9 373 
Anskaffelseskost 31.12 907 70683 1567 433998 295 
       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:      
Akkumulerte avskrivninger 1.1 547 36644 2480591 614 
Periodens avskrivninger 47 7324 845052 576 
Periodens nedskrivninger 65300653 
Avgang -470-10 9730-11 443 
Utrangering -5 532-370-5 569 
Akkumulerte avskrivninger 31.12 589 74938 0820627 831 
Bokført verdi av driftsmidler holdt for salg 0192 2712 290 
Bokført verdi 31.12 317 95745 0555 162368 175 
       
2013 Maskiner og
driftsløsøre
Bygg og anleggTomterSum 
Anskaffelseskost:      
Anskaffelseskost 1.1 848 26791 4598 467948 193 
Tilgang i året 84 1033 067087 170 
Avgang i året -12 10200-12 102 
Utrangering -44 863-1430-44 991 
Reklassifisering -16 83800-16 838 
Anskaffelseskost 31.12 858 58394 3838 467961 433 
       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:      
Akkumulerte avskrivninger 1.1 539 25040 5540579 803 
Periodens avskrivninger 65 0863 769068 855 
Periodens nedskrivninger 16566801 725 
Avgang -9 41800-9 418 
Utrangering -44 848-1430-44 991 
Reklassifisering -4 410 0-4 410 
Akkumulerte avskrivninger per 31.12 547 36644 2480591 614 
Bokført verdi av driftsmidler holdt for salg 3721 3071 0342 712 
Bokført verdi 31.12 310 84548 8297 433367 107 

 

Driftsmiddelgruppen maskiner og driftsløsøre omfatter i hovedsak maskiner knyttet til konsernets trykkerivirksomhet. Oppstillingen omfatter både kjøpte driftsmidler og driftsmidler fra merverdiallokeringer. Driftsmidlenes avskrives med utgangspunkt i følgende satser; Maskiner og driftsløsøre 6,67-25 %, Bygg og anlegg 5-10%. Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler utgjør henholdsvis 5,9 mill. og 43,4 mill. (5,9 mill. og 43,4 mill. for 2013). Se note 14 for informasjon om pantstillelser knyttet til konsernets driftsmidler. 

Investering i ny presse på Heimdal utgjorde 1.1.2014 39,7 mill. Den nye pressen ble i andre kvartal 2014 solgt for 53,5 mill. eks. mva., samtidig som det er inngått avtale om å tilbakeleie pressen fra første kvartal 2015. Salgsvederlaget er ført som leasingforpliktelse under langsiktig rentebærende gjeld. I desember 2014 ble pressen overlevert og leasinggjelden økte med det med 13,8 mill. til samlet 67,3 mill., som er  hovedstolen i den finansielle leasingavtalen. Per 31.12.2014 er det totalt investert 80,9 mill. i den nye trykkpressen. Av dette er 13,6 mill. relatert til ombygging i forbindelse med installasjon av pressen.

Legg til i min rapport

Note 9. Datterselskap

Tabellen nedenfor viser hoveddatterselskapene og de vesentlige datter- og datterdatteselskapenei konsernet. Konsernet har i tillegg til disse selskapene 19 mindre dattedatterselskaper. En total oversikt over selskapenefinnes i årsrapporten. De viktigste tilknyttede selskapene og felleskontrollerte virksomhetene går frem av note 10.

  Anskaffelses
tidspunkt
ForretningskontorEierandel                                                                                                                     
Adresseavisen Gruppen ASDatter01.10.2008Trondheim100,0 % 
Adresseavisen ASDatterdatter01.10.2008Trondheim100,0 % 
Sør-Trøndelag ASDatterdatter15.08.1991Orkanger100,0 % 
Fosna-Folket ASDatterdatter15.12.1986Brekstad100,0 % 
Trønderbladet ASDatterdatter15.01.1996Melhus100,0 % 
Innherreds Folkeblad og Verdalingen ASDatterdatter15.01.1999Verdal97,6 % 
Adresseavisens Telefontjenester ASDatterdatter09.03.1999Trondheim100,0 % 
Adressa Bud ASDatterdatter29.03.2001Trondheim100,0 % 
Brønnøysunds Avis ASDatterdatter01.10.2008Brønnøysund68,9 % 
Polaris Media Nordvestlandet ASDatter02.04.2009Trondheim100,0 % 
Sunmørsposten ASDatterdatter02.04.2009Ålesund100,0 % 
Romsdals Budstikke ASDatterdatter02.04.2009Molde100,0 % 
Nordvest Distribusjon ASDatterdatter02.04.2009Ålesund100,0 % 
Harstad Tidende Gruppen ASDatter01.10.2008Harstad100,0 % 
Harstad Tidende ASDatterdatter01.10.2008Harstad100,0 % 
Troms FolkebladDatterdatter01.10.2008Finnsnes100,0 % 
Mediehuset iTromsø ASDatterdatter01.10.2008Tromsø95,6 % 
Harstad Tidende Multimedia ASDatterdatter01.10.2008Harstad100,0 % 
Nordavis ASDatterselskap01.10.2008Alta83,7 % 
Polaris Trykk ASDatter01.10.2008Trondheim100,0 % 
Polaris Trykk Trondheim ASDatterdatter01.01.1999Trondheim100,0 % 
Polaris Trykk Harstad ASDatterdatter01.10.2008Harstad100,0 % 
Polaris Trykk Ålesund ASDatterdatter02.04.2009Ålesund100,0 % 
Polaris Eiendom ASDatter01.10.2008Trondheim100,0 % 
Johan Tillers vei 1-5 ASDatterdatter01.10.2008Trondheim100,0 % 
Legg til i min rapport

Note 10. Tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet

Tilknyttede selskap

Polaris Media eier 10,12 %i FINN.no. Eierandel er regnskapsført som tilknyttede selskap da konsernet har betydelig innflytelse og aksjonærbeskyttelse gjennom aksjonæravtale.  Videre eier konsernet 38%  Mediehuset Avisa Nordland og 49% prosent i mediehuset Hitra Frøya AS.

Merverdianalyse                      FINN.noAvisa NordlandHitra-FrøyaØvrigeSum                                               
Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 6 42712 0374029 70828 574 
Goodwill 028 7654 0084 10236 875 
Nedskrevet 000-3 787-3 787 
Anskaffelseskost 6 42740 8024 41010 02361 662 
        
2014       
Beregning av årets resultatandel       
Andel årets resultat 42 920-8091 0948243 288 
Avskriving identifiserbare merverdier 0-6390-3 787-4 426 
Årets resultatandel 48 920-1 4471094-3 70438 863 
        
Beregning av balanseført verdi       
Balanseført verdi 01.01 110 04637 2576 65317 614171 571 
Tilgang 000444444  
Årets resultatandel 42 920-1 4471 094- 3 70438 863 
Utbytte og føringer mot egenkapitalen -90 809- 3 6480- 2 167-96 624 
Balanseført verdi 31.12 62 158 32 6127 74712 187114 253 
        
        
2013       
Beregning av årets resultatandel       
Andel årets resultat 48 6393 4201 314153 972 
Avskriving merverdier 0- 88700-887 
Årets resultatandel 48 6392 5331 31459953 086 
        
Beregning av balanseført verdi       
Balanseført verdi 01.01 88 44839 7035 94016 809150 901 
Tilgang i perioden 000646646 
Årets resultatandel 48 6392 5331 31459953 086 
Overføringer til/fra selskapet -27 041- 4 978-600-440-33 060 
Balanseført verdi 31.12 110 04637 2576 65317 614171 571 

 

Felleskontrollerte virksomheter

Konsernet har en 50 % eierandel i Nr1 Adressa -Tykk Orkanger AS som igjen eier Norsk Avisdrift AS (Byavisa). Videre eier konsernet 50 % i Dølen AS. Nr1 Adressa -Trykk Orkanger AS leverer trykkeritjenester til Polaris Media, Amedia, og eksterne aktører. Norsk Avisdrift AS og Dølen AS er mediehus i Trondheim og på Vinstra. Disse virksomhetene var frem til 2013 konsolidert etter bruttometoden. Etter implementering av IFRS 11 Joint Arrangements per 1.1.2014 blir de konsolidert etter egenkapitalmetoden.  Tabellen nedenfor viser konsernets andel av de felleskontrollerte virksomhetene.

Resultatposter         20142013                                                                       
Salgsinntekter 81 770103 493 
Kostnader 65 72082 303 
Av- og nedskrivinger 10 82218 330 
Netto finansposter -2 838- 3 016 
Skatt 2 2333 383 
Resultat fra felleskontrollerte selskap  158-3 539 
     
Konsernerts andel (50%) 79-1 770 
     
Balanseposter 20142013 
Anleggsmidler 111 07177 002 
Omløpsmidler 26 85715 816 
Kortsiktig gjeld 10 4667 082 
Langsiktig gjeld 89 08747 470 
Egenkapital 38 37438 266 
Konsernets andel (50%) og bokført verdi 19 18719 133 
     
Kontanter og kontantekvivalenter 21 84719 404 
Konsernets andel 10 9239 702 

 

 

Legg til i min rapport

Note 11. Investeringer i andre aksjer og andeler

          20142013                     
Verdi per 1.1 87 37567 707 
Tilgang 7 28012 239 
Avgang -5 1620 
Verdiendringer -11 3577 429 
Verdi per 31.12 78 13687 375 
     
Verdiendring over andre inntekter og kostnader - 11 3577 429 
     
Oversikt over aksjer og andeler    
Trønder-Avisa AS 17 73517 836 
Sparebank1 SMN 08 602 
Cxense AS 51 93454 750 
Fanbooster AS 2 0000 
Andre aksjer 6 4676 187 
Sum aksjer i andre selskaper 78 13687 375 

 

Aksjene er langsiktige investeringer som er klassifisert som tilgjengelige for salg og er bokført til virkelig verdi. Den 26. juni solgte Polaris Media samtlige 156 397 egenkapitalbevis i Sparebank1 SMN til kurs 54 kroner per egenkapitalbevis, til sammen 8,4 mill. I den forbindelse er det regnskapsført en gevinst på 3,3 mill.

Langsiktige fordringer                                                   20142013                
Billån, boliglån og andre lån til ansatte             2 4332 786 
Andre langsiktige fordringer 1 4621 329 
Fordringer på felleskontrollert virksomhet 5 8115 615 
Sum 9 7069 730 

 

Legg til i min rapport

Note 12. Kategorier av finansielle eiendeler og forpliktelser

2014     NoteNivåTilgjengelig
for salg
Virkelig verdi
over total
resultatet
Utlån og
fordringer
Amortisert
kost
Sum           
Finansielle eiendeler         
Lån til felleskontrollert virksomhet 22 0005 8115 811 
Investeringer i aksjer og andeler 111,381 783-3 6470078 136 
Andre langsiktige fordringer 22 003 895 3 895 
Fordringer  22 00163 0410163 041 
Bankinnskudd   00218 0770218 077 
Sum finansielle fordringer   81 783-3 647385 0135 811468 960 
          
Finansiell gjeld         
Rentebærende gjeld 13,14203 6800341 510345 170 
Kortsiktig rentebærende gjeld 13,14 00034 43234 432 
Leverandørgjeld 13,14 00055 27355 273 
Annen kortsiktig gjeld 17 000329 597329 195 
Sum finansiell gjeld   03 6800760 410764 069 
Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)      -3 647 
Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller inndirekte)      - 3 660 
Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare markedsdata)      81 783 
          
2013 NoteNivåTilgjengelig
for salg
Virkelig verdi
over total
resultatet
Utlån og
fordringer
Amortisert
kost
Sum  
Finansielle eiendeler         
Lån til felleskontrollert virksomhet 22 0005 6155 615 
Investeringer i aksjer og andeler 111,379 6707 7050087 375 
Andre langsiktige fordringer 22 004 11504 115 
Fordringer  22 00164 5340164 534 
Bankinnskudd   00186 6580186 658 
Sum finansielle fordringer   79 6707 705355 3085 615448 297 
          
Finansiell gjeld         
Rentebærende gjeld 13,14201 2200308 337309 557 
Kortsiktig rentebærende gjeld 13,14 00034 43234 432 
Leverandørgjeld 13,14 00078 95078 950 
Annen kortsiktig gjeld 17 000326 693326 693 
Sum finansiell gjeld   01 2200748 411749 631 
Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)      7 705 
Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller inndirekte)      -1 220 
Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare markedsdata)      79 670 

 

Legg til i min rapport

Note 13. Gjeld, risiko mv.

Konsernet vurderer regelmessig kapitalstrukturen og risikoprofil. Konsernet har over tid hatt en solid balanse med lite gjeld og høy egenkapital. Konsernets ledige likviditet prioriteres til å investere i produkt- og organisasjonsutvikling, nedbetaling av gjeld og utdeling til selskapets aksjonærer. Mindre beløp er avsatt til langsiktige aksjeplasseringer, mens øvrig fri likviditet er plassert i bank. Det er også et ønske å sikre og opprettholde sterk kredittrating for konsernet, og være i en posisjon med finansiell handlekraft. Dette for å gjennomføre målsatte forretningsmessige strategier og gjennom dette øke verdien til aksjonærene.

De fleste selskapene i konsernet er deltakere i en konsernkontoordning hvor morselskapet Polaris Media ASA er hovedkontoinnehaver. Alle deltakerne er solidarisk ansvarlig overfor til en hver tid utestående på konsernkontoen.

Konsernets låneavtaler består ved utgangen av året av langsiktige lån samt en trekkfasilitet på 80 mill. Konsernet hadde ved utgangen av året en kontantbeholdning  på 218,1 mill., hvorav 11,6 mill. på sperret konto. Konsentrasjon av kredittrisiko i forhold til kundefordringer er begrenset fordi konsernets kundebase består av et stort antall kunder som anses å være diversifisert. Konsernet har relativt lave tap knyttet til kundefordringer. Se note 22 for informasjon om aldersfordeling og tap på fordringer.

Lånevilkår
Polaris Media ASA tok i 2009 opp et lån på 575 mill. i forbindelse med oppkjøpet av virksomhetene på Nordvestlandet. I.h.h.t. låneavtalen er vilkårene for lånet betinget av:

1) Konsernets bokførte egenkapitalandel skal være høyere enn 32,5% per 31.12.
2) Netto rentebærende gjeld (NIBD) skal være lavere enn fire ganger EBITDA justert for utbytte fra tilknyttede selskaper.

Polaris Media har med virkning fra 1.1 2014 endrede lånevilkår med Sparebank 1 SMN. Med bakgrunn i solid likviditet og kontantstrøm er lånets løpetid og nedbetalingsplan endret fra juli 2018 til juli 2024. Avdrag per kvartal er redusert fra 18 til 8 mill. All gjeld er betalt på forfall og konsernet er ikke i brudd med noen lånevilkår. En oppstilling over konsernets utvikling og status ift. lånevilkårene i 2014 og 2013 framgår av tabellen nedenfor.

I andre kvartal 2014 ble det inngått en 10-årig avtale med Sparebank1 Finans Midt-Norge AS om leie av ny trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim AS. Finansieringsavtalen medfører en økning i rentebærende langsiktig gjeld på 67 mill. per 31.12.2014. Finansieringsavtalen er trådt i kraft fra fjerde kvartal 2014. Polaris Media har fra juni 2014 inngått en rentebytteavtale med hovedstol 70 mill. med 10 års løpetid med rente 2,57%. Rentebytteavtalen er en sikring av finansieringsavtalen vedr. ny presse.

  20142013                                                                       
Langsiktig rentebærende gjeld i balansen 345 170309 557 
Fratrukket virkelig verdi på rentebytteavtale -3 660-1 220 
Kortsiktig rentebærende gjeld (neste års avdrag) 34 43234 432 
Bankinnskudd -218 077-186 658 
Bundne bankinnskudd 11 5927 462 
Netto rentebærende gjeld som i låneavtalen 1)169 457163 572 
     
12 måneders rullerende EBITDA 243 804234 162 
Utbytte fra tilknyttede selskaper 96 62433 060 
EBITDA som i låneavtalen 340 428267 222 
     
Netto rentebærende gjeld (NIBD) / EBITDA 0,50,6 
     
Krav til egenkapital    
Bokført egenkapitalandel per 31.12.2012 39,9 %44,0 % 
Minimumskrav lånevilkår (covenant) 32,5 %32,5 % 
Margin til lånevilkår (%-poeng) 7,4 %11,5 % 

 

 1) Nøkkeltallet avviker fra kvartalsrapporten for fjerde kvartal 2014 som er basert på normalisert EBITDA og utbytte.

En oversikt over konsernets største langsiktige låneengasjement framgår av tabellen nedenfor.

     20142013
Låntaker LånebeløpSaldo 31.12.2014Avdrag (kvartal)AvdragRentekostnadRentekostnad
Polaris Media ASA575 000304 2108 00032 00012 19813 544
Polaris Trykk Harstad AS20 0002 5005002 000218336
Nordavis AS4 3001 9351084321888
Finansiell leasingavtale Polaris Trykk Trondheim067 297001 4560
Neste års avdrag (klassifisert som kortsiktig gjeld)0-34 4320000
Langsiktg gjeld eks. rentebytteavtale599 300341 5108 60834 43213 89113 968

 

Forfallsstruktur låneengasjement201520162017201820192020
Polaris Media ASA32 00032 00032 00032 00032 00032 000
Polaris Trykk Harstad AS2 0005000000
Nordavis AS4324324324324320
Sum avdragsbetaling år34 43232 43232 43232 43232 43232 000
Restgjeld 31.12.307 078274 146241 714209 282176 850144 850

 

Lånet i Polaris Trykk Harstad AS har løpetid til 2015, mens Nordavis har en løpetid til 2019

Rentesikring

Kontantstrømsikring består av rentebytteavtaler der endringer i virkelig verdi føres over egenkapitalen. Rentebytteavalen avregnes kvartalsvis og føres over resultatet. Rentebytteavtalen fra 2009 i Polaris Media ASA utløp i april 2014. Det er i juni 2014 inngått en 10 årig rentebytteavtale med hovedstol 70 mill. Polaris Media ASA betaler 2,57% fast rente og mottar 3 mnd. NIBOR. Rentebytteavtalen i Polaris Trykk Harstad  AS utløper i februar 2016. Den resultatførte andelen av tapet i rentebytteavtalen   framgår av tabellen nedenfor;

Rentebytteavtale 20142013 
Resulatført i regnskapet 1 345 4 439 
     
Virkelig verdi 31.12 - 3 660-1 220 
Virkelig verdi 01.01 -1 220- 5 381 
Andre inntekter og kostnader -2 439 4 161 
     
Effekter av renteendring (+/- 1%) 20142013 
Resultat (+/-) 6181292 
Egenkapital 2 19050 
     
Finansposter         20142013                                                                
Resultatandel tilknyttede selskaper 53 08551 315 
     
Finansinntekt    
Renteinntekt 3 5737 938 
Mottatt aksjeutbytte 689341 
Gevinst realisasjon av aksjer 1 39 63224 
Andre finansinntekter 6251 001 
Sum finansinntekt 44 5199 305 
     
Finanskostnad    
Tap realisasjon aksjer 096 
Andre finanskostnader 1 7081568 
Sum andre finanskostnader 1 7081 664 
Renter lån 13 81913 968 
Resultatført rentebytteavtale 1 3454 439 
Rentekostnad 2433 745 
Sum rentekostnad 15 48022 152 
     
Sum finanskostnader 17 18823 817 
     
Netto finansposter 27 331-14 512 

1)  Polaris Media solgte 2014 samtlige  grunnfondsbevis i Sparebank1 SMN for 8,4 mill. I den forbindelse er det regnskapsført en gevinst på 3,3 mill.  Den 31.12.2014 solgte Polaris Media 100% av aksjene i Nordregate 1-3 AS for 41,4 mill. Innregnet gevinst er 36,4 mill.

Operasjonelle leieavtaler
Finansielle forpliktelser består av inngåtte innkjøps- og leieavtaler av langsiktig karakter. De fleste av disse avtalene har ikke angitt noen minimumsleie, og beløpene som er oppgitt er antatt leie- eller kjøp for de forskjellige avtalene basert på historiske volum. Konsernets avtaler består i hovedsak av husleieavtaler, avtaler om drift, support og vedlikehold av fagsystemer samt avtaler om innkjøp av redaksjonelt stoff.     

 

ÅrHusleie avtalerIT relaterte forpliktelserAndre finansielle forpliktelser       Sum                                                                                                                                                                                                                              
201541 50419 3157 46268 280 
201644 7878 00341853 208 
201745 1546 98339252 529 
201845 7256 39329051 408 
Etter 2018279 05364 649290343 992 
Sum455 224105 3438 851                569 418 

 

De største leieavtalene gjelder Polaris Trykk AS og Adresseavisen AS. Polaris Trykk AS har en 10 års leieavtale i Industriveien 13, mens Adresseavisen harr en avtale om leie av Industriveien frem til innflytting i bygg på Verfsgata 2. Etter flytting har Adresseavisen en 15 leieavtale i Verfsgata 2.

Finansielle leieavtaler  

Konsernet har finansiell leieavtale på en trykkpresse.  Leieavtalen går over hele pressenes forventede levetid. Nåverdi avminimumsbetalingene er som følger:

   20142013                                                                                                                                                                                                                              
   NåverdiNåverdi 
Innen et år  8 0050 
Mellom 1 og 5 år  32 0230 
Etter 5 år  40 0230 
Sum mimimumsleie  80 0510 
Fratrukket finanskostnad  -12 7490 
Nåverdi av minimumsleie    67 2970 

 

 

 

Legg til i min rapport

Note 14. Pantstillelser og garantiansvar

Som sikkerhet for låneavtale av 2009 mellom Polaris Media ASA og Sparebank1 SMN, samt trekk- og garantifasiliteter, er det stilt førsteprioritets pant i morselskapets vesentlige datterselskaper. Bokført verdi av aksjer i hoveddatterselskaper fremgår av tabellen nedenfor. Som sikkerhet for den finansielle leieavtalen vedrørende trykkpresse, har Polaris Trykk Trondheim AS stilt pant i egne eiendeler ovenfor Sparebank 1 SMN. Konsernets øvrige lån er sikret i pant i det enkelte selskaps eiendeler. For nærmere informasjon, se note 13.

Pantesikret gjeld                                20142013                                                                                                                                               
Langsiktig gjeld i Polaris Media ASA 304 210335 904 
Pantesikret gjeld per 31.12 304 210335 904 
     
Adresseavisen Gruppen AS                  117 858             201 958 
Harstad Tidende Gruppen AS                  73 099             240 786 
Polaris Trykk AS                  171 629             322 157 
Polaris Media Nordvestlandet AS                  400 450             119 618 
Polaris Eiendom AS m.fl.                  47 876             122 837 
Sum 810 9121 007 356 
     
Garantiansvar 20142013 
Garantier konsernselskaper 81 31581 315 
Sum 81 31581 315 

 

Beveglesene i verdier knyttet til bokflørte verdier av aksjer i vesentlige datterselskaper er knyttet til at konsernet i 2014 gjorde tilpasninger av konsernets kapitalstruktur som følge av nye skatteregler i forbindelse med rentefradrag. Tilpasningene er gjennomført som konsernbidrag, utbytter og konvertering av lån. I tillegg er det for HTG foretatt en nedskrivning av merverdier og goodwill på 60 mill. (kfr. også note 7).

Legg til i min rapport

Note 15. Annen driftskostnad

                  20142013                                                                              
Distribusjonskostnader 152 766142 933 
Salg og reklamekostnader 92 609101 579 
Telefon, porto, TV lisenser 19 70619 758 
Reisekostnader 31 60731 349 
Kostnader transportmidler 2 9792 881 
IT og kontorkostnader 53 44954 795 
Drift bygninger og driftsmidler 92 12290 803 
Tap på fordringer 1 6623 388 
Annen driftskostnad 42 77953 783 
Sum 489 679501 269 

 

Legg til i min rapport

Note 16. Varekostnad

                 20142013                                                                         
Trykking og innkjøp råvarer 154 704159 648 
Innkjøpt redaksjonelt stoff 43 36244 821 
Andre varekostnader 37 05342 227 
Varekostnad 235 119246 696 

 

Legg til i min rapport

Note 17. Annen kortsiktig gjeld

               20142013                                                                         
Skyldig offentlige avgifter 77 25275 172 
Forskuddsbetalt abonnement 107 426107 918 
Feriepenger 75 53275 278 
Annen kortsiktig gjeld 79 93468 222 
herav avsetning sluttpakker 22 566  
Annen kortsiktig gjeld 340 143326 591 

 

Legg til i min rapport

Note 18. Skattekostnad

              20142013                                                                                
Betalbar skatt 11 44515 877 
Endring i utsatt skatteforpliktelse 18 6163 114 
Skattekostnad på ordinært resultat 30 06118 990 
     
Årets betalbare skatt 11 44515 877 
Skatteeffekt avgitt konsernbidrag -8 228-1 610 
Betalbar skatt i balansen 3 21614 267 
     
Avstemming    
Ordinært resultat før skatt 121 100115 916 
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 28 % 32 69732 456 
Ikke fradragsberettigede kostnader 18 3152 315 
Ikke skattepliktige inntekter -10 437-883 
Effekt av endret skattesats 0-1 043 
Resultatandel fra tilknyttede selskaper -10 514-13 855 
Skattekostnad på ordinært resultat 30 06118 990 
     
Skatteeffekter av midlertidige forskjeller    
Fordel    
Omløpsmidler 7411 064 
Anleggsmidler 8 1568 249 
Pensjonsforpliktelse 41 23041 760 
Avsetninger 9 9275 864 
Aksjer og andre verdipapirer 988560 
Underskudd til fremføring 4 1521 091 
Ikke balanseført utsatt skattefordeler 567304 
Sum skatteeffekt av fordeler 65 76158 893 
     
Forpliktelse    
Omløpsmidler 1 1701 399 
Anleggsmidler 77 70581 850 
Forskuddsbetalt pensjonspremie 8 2435 016 
Sum skatteeffekt av forpliktelser 87 11888 266 
     
Netto utsatt skattefordel/(forpliktelse) -21 356-29 372 
     
Som fordeler seg som følger    
Utsatt skattefordel 52 12548 585 
Utsatt skatt 73 48177 957 
Netto utsatt skatt -21 356-29 372 

 

Legg til i min rapport

Note 19. Lønn og godtgjørelser

 

  20142013                                                              
Lønn og feriepenger1)678 536665 315 
Arbeidsgiveravgift 86 46987 586 
Pensjonskostnader2)-51 05843 457 
Annen personalkostnad 14 89617 461 
Sum 728 843813 818 
Årsverk per 31.12 (unntatt avisbud) 930978 
     
Kostnader til revisor er fordelt som følger 20142013 
Lovpålagt revisjon 1 3961 667 
Andre attestasjonstjenester 188190 
Skatterådgivning 477453 
Andre tjenester utenfor revisjonen 141392 
Sum 2 2022 702 

1) Herav omstillingskostnader 22,6 mill.    2) Herav omstillingskostnader 22,7 mill. og positiv effekt av avvikling av ytelsesbaserte pensjoner på 119,3 mill.

I konsernet er konsernledelsen i Polaris Media ASA definert som ledende ansatte.

2014 Antall aksjerLønnPrestasjons 
basert lønn1
Pensjon2Annen
godtgjørelse
Sum             
Konsernsjef Per Axel Koch     152 2732 7795061 3633284 976 
Adm. dir Adresseavisen Gruppen, Tove Nedreberg 14 0742 1092243321702 855 
Sjefredaktør Adresseavisen, Arne Blix 2 1 5402 04201 1121763 331 
Adm. dir Polaris Trykk, Steinar Bakken 5791 7642131812052 362 
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise 5791 9102292841542 577 
CFO og prosjektdirektør, Per Olav Monseth 5792 1632382561872 844 
         
2013 Antall aksjerLønnPrestasjons
basert lønn
PensjonAnnen
godtgjørelse
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch 152 2742 73601 0543164 106 
Adm dir Adresseavisen Gruppen, Tove Nedreberg 14 0741 98402171592 360 
Sjefredaktør Adresseavisen, Arne Blix 1 5401 97801 4361743 588 
Adm. dir Polaris Trykk, Steinar Bakken 2801 72402011612 087 
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise 2801 854 2911592 304 
CFO og prosjektdirektør, Per Olav Monseth 3 2801 900 188190            2 278 

 

 

Tilleggspensjon:

Alle ledende ansatte deltar i selskapenes kollektive pensjonsordninger, og alle foruten konsernsjef har en innskuddsbasert ordning på 12 % for lønn over 12 G. Det er for konsernsjef og sjefredaktør i Adresseavisen AS avtalt tilleggspensjon på henholdsvis 66 % og 33 % av lønn utover 12 G. Regulering av pensjonsgrunnlaget (per 31.12.2014 på henholdsvis 2,678 mill. og 1,982 mill.) baseres på gjennomsnittlig årslønnsvekst for henholdsvis hele konsernet og Adresseavisen, uavhengig av lønnsutviklingen for konsernsjef og sjefredaktør. Ved uttak skal tilleggspensjon G-reguleres så lenge ytelsene løper.

Førtidspensjon:

Polaris Media ASA og konsernsjef Per Axel Koch, samt Adresseavisen AS og sjefredaktør Arne Blix, har en gjensidig rett til å kreve førtidspensjonering ved fylte 60 år. Konsernsjefen har opptjent rett til førtidspensjon ved eventuell fratredelse før fylte 60 år, mens Sjefredaktør er fylt 60 år og vil fratre i første halvår 2015. Førtidspensjonen skal utgjøre 70 % av lønn frem til 67 år og skal reduseres dersom lønnsinntekt fra andre arbeidsgivere, inntekt som selvstendig næringsinntekt og eventuelle utbetalinger fra pensjonsordninger og folketrygd overstiger pensjonsgrunnlaget for førtidspensjon. Pensjonsgrunnlaget for førtidspensjon tilsvarer full lønn. Ved uttak skal førtidspensjon reguleres med den generelle lønnsregulering i Polaris Media og Adresseavisen.

Konsernsjef har etterlønnsordning hvor lønnsbetingelsene skal opprettholdes i inntil 24 måneder (inkludert oppsigelsestid) dersom arbeidsforholdet avsluttes fra bedriftens side og dette skyldes annet enn vesentlig mislighold av ansettelsesavtalen. Til sikring av konsernsjefens pensjonsforpliktelse for tillegg- og førtidspensjon, er det i henhold til en beregnet kapitalisert verdi på kr. 25,9 mill. ved fylte 60 år avsatt 9,7 mill. på sperret bankkonto per 31.12.2014.

 

1) For konsernledelsen gjelder en prestasjonsbasert lønnsordning. Den prestasjonsbaserte lønnsordningen er basert på kriterier fastsatt av konsernets styre, der konsernsjef kan oppnå en prestasjonsbasert lønn på inntil tre måneders lønn og tilsvarende inntil to måneders lønn for resten av konsernledelsen, se også redegjørelse for lederlønnspolitikken for regnskapsåret 2014. Prestasjonsbasert lønn i tabellen ovenfor gjelder for 2013, men som er  utbetalt i 2014.

2) Tallene for pensjon er basert på livrente og aktuarberegninger. Den ordinære ytelsesbaserte pensjonsordningen er  i 2014 avviklet og effektene av avviklingen holdt utenfor beregningene for å gi et mest  mulig korrekt bilde på pensjonskostnaden i 2014. I 2014 har sjefredaktør i Adresseavisen Arne Blix meddelt at han vil pensjonere seg fra juni 2015. Dette medfører ingen effekt på hans beregnede pensjonskostnad for 2014.

 

Utbetalt styrehonorar:Antall aksjer20142013                                                            
Styreleder Bernt Olufsen 4418360173 
Styremedlem Kristine Landmark (nestleder) 213213 
Styremedlem Stig Eide Sivertsen 213273 
Styremedlem Lars Svensson 193203 
Styremedlem Trond Berger 4 115213 
Styremedlem Bente Rathe 178168 
Styremedlem Bente Sollid Storehaug 163158 
Varamedlem Lars Grustaf Ander 300 
Varamedlem Hans Tore Joramo Bjerkaas 300 
Varamedlem Anne Britt Bekken 230 
Styremedlem ansattrepresentant Marianne Leithe (ny) 830 
Styremedlem ansattrepresentant Rune Setsaas (ny) 830 
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg579178158 
Styremedlem ansattrepresentant Bjørn Sletvold (fratråd)57980158 
Varamedlem ansattrepresentant Merete Amdam Holand57980158 
Styrets nestleder Marit Arnstad (fratrådt) 045 
Styremedlem Lennart Foss (fratrådt) 010 
Styreleder Kaare Gisvold (fratrådt)79 6180193 
Valgkomite    
Leder valgkomiteen Roar Arntzen 6510 
Medlem valgkomiteen Anne Breiby 7010 
Jacob A. Møller (ny) 00 
Leder valgkomiteen Berit Rian (fratrådt) 4520 
Totalt 2 1982 158 

 3) Oversikten viser mottatte styrehonorar i henhold til vedkommende styremedlems lønns- og trekkoppgave for 2014. For styremedlemmer der det er sendt faktura for honorar fra vedkommendes arbeidsgiver er dette tillagt innrapportert beløp i tabellen. Polaris Media har i 2014 mottatt faktura på styrehonorar fra Schibsted ASA (Bernt Olufsen 187,5 - Trond Berger 115).Fra medio 2014 er styrehonorar for Bernt Olufsen utbetalt som personlig honorar på linje med øvrige styremedlemmer. For enkelte personer inngår også honorar ved deltakelse i kompensasjonskomite og revisjonsutvalg. For redegjørelse av styregodtgjørelse, se eierstyring og selskapsledelse.

 

 

 

 

 

Legg til i min rapport

Note 20. Nærstående parter

Som nærstående part betraktes tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet, se note 10. Nedenfor er det listet opp transaksjoner med FINN.no AS og den felleskontrollerte virksomheten Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS. Konsernet har i tillegg et samarbeid med Schibsted om blant annet betalingsløsning for nett, annonsering (Storby) og redaksjonelt innhold, men dette samarbeidet anses ikke å være med nærstående part.

Foruten dette foregår det vesentlig kjøp og salg mellom selskapene i konsernet. Dette er hovedsakelig trykking av avis, fellestjenester innen regnskap/økonomi/personal, IT-tjenester, distribusjonstjenester, husleie og eiendomsdrift. Alle transaksjoner med datterselskap er eliminert i konsernregnskapet. 

Kontanter benyttes som vederlag for oppgjør med nærstående parter. Konsernet har pr. 31. desember 2014 et lån på 5,6 mill. (50% er inkludert i konsernregnskapet på grunn av regnskapsføring etter bruttometode) til den felleskontrollert virksomheten Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS.  

Det er ikke avsatt eller kostnadsført tap knyttet til mellomværende med nærstående parter. For ytelser til ledelsen, se note 19.  

          20142013                                                            
FINN.no AS                      
Salg til nærstående part 25 36333 206 
Kjøp fra nærstående part 7 3119 109 
Fordring på nærstående part 13536 
Gjeld til nærstående part 113826 
     
Nr1 Adressa Trykk Orkanger    
Salg til nærstående part 2 1362 602 
Kjøp fra nærstående part 13 22613 370 
Fordring på nærstående part 2065 779 
Gjeld til nærstående part 1 206960 

 

Legg til i min rapport

Note 21. Aksjonærforhold

Morselskapet har per 31.12.14 en aksjekapital på kr 48 926 781 fordelt på 48 926 781 antall aksjer pålydende kr 1. Polaris Media ASA eier 34 941 egne aksjer per 31.12.14.

Hver aksje har 1 stemme i selskapets generalforsamling. Endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform krever minst 3/4 flertall så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Resultat per aksje i 2014 er kr 1,86 (1,98). Foreslått utbytte i morselskapet Polaris Media ASA for 2014 er kr 1,00 pr. aksje, tilsammen 48 891 840.

De største aksjonærene i selskapet per 31.12.14 var:

NavnAntall aksjerProsent                                                                                                            
SCHIBSTED ASA             14 172 95229,0 % 
NWT MEDIA AS             12 930 00026,4 % 
MUST INVEST AS               7 188 76414,7 % 
SPAREBANK 1 SMN INVEST AS               5 584 50811,4 % 
SOFELL AS               1 005 3842,1 % 
ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE                   931 1061,9 % 
GYLDENDAL ASA                   924 0001,9 % 
HARSTAD SPAREBANK                   823 9361,7 % 
AMBLE INVESTMENT AS                   415 4590,8 % 
PARETO AS                   292 3800,6 % 
Sum 10 største aksjonærer44 268 48990,5 % 
Øvrige aksjonærer4 658 2929,5 % 
Sum48 926 781100,0 % 
Legg til i min rapport

Note 22. Kundefordringer og andre fordringer

                      20142013                                          
Kundefordringer    
Kundefordringer til pålydende 31.12 137 236142 409 
Avsetning til tap 31.12 -3 725-4 103 
Bokført verdi kundefordringer 133 511138 306 
     
Avsetning til tap 01.01 -4 103-4 417 
Endring avsetning til tap 378314 
Avsetning til tap 31.12 - 3 725-4 103 
     
Faktisk kostnadsførte tap i året 2 5293 827 
     
Andre kortsiktige fordringer    
Andre kortsiktige fordringer1 27 31125 013 
Fordringer på felleskontrollert virksomhet 2 2191 220 
Sum 29 53026 233 
     
     
Aldersfordeling kundefordringer    
Ikke forfalt 113 976108 757 
0 - 30 dg 16 92124 662 
30 - 60 dg 2 1904 193 
60 - 90 dg 7541 398 
90 > dg 3 3943 394 
Sum
 137 236142 403 

1) Andre fordringer består periodiseringer og andre mindre tilgodehavende. Disse har en estimert gjennomsnittlig forfallstid på 3-6 måneder. 

 

Legg til i min rapport

Note 23. Restruktureringskostnader

Polaris Media har i fjerde kvartal gjennomført bemanningstilpasninger. Kostnadene er resultatført som lønnskostnader/pensjonskostnader. Kostnad for sluttpakker utgjør 22,6 mill. og er inkludert i kortsiktig gjeld. Gavepensjoner utgjør 22,7 mill. og er inkludert i pensjonsforpliktelser. I tillegg til dette er det gjort avsetninger til strukturendringer i Innherreds Folkeblad og Verdalingen på 0,6 mill. Totalt utgjør avsetning for omstillingstiltak 45,9 mill.

 

Legg til i min rapport