Noter konsernregnskap

Se noter her

Note 1. Selskapsinformasjon

Polaris Media er det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark. Virksomhetene er fordelt på fire virksomhetsområder; Adresseavisen Gruppen, Harstad Tidende Gruppen, Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Trykk. Polaris Media ASA er et allmennaksjeselskap registrert i Norge og er notert på Oslo Børs med tickerkode POL. Selskapets hovedkontor er lokalisert i Industriveien 13, Trondheim. For nærmere beskrivelse av virksomheten, se styrets årsberetning.

Konsernregnskapet er revidert, gjennomgått av revisjonsutvalget og godkjent av styret 10. februar 2015. Konsernregnskapet vil bli fremlagt for generalforsamlingen for vedtak av Generalforsamlingen den 20. mai 2015.

Legg til i min rapport

Note 2. Vesentlige regnskapsprinsipper

Grunnlag for utarbeidelse av konsernregnskapet
Konsernregnskapet er avlagt i samsvar med Internasjonale Regnskapsstandarder (IFRS) som er godkjent av EU.

Implementering av nye og reviderte standarder og fortolkninger
De implementerte regnskapsprinsippene er konsistente med prinsippene i forrige regnskapsår med unntak av felleskontrollerte virksomheter og presentasjon av tilknyttede selskaper. Felleskontrollerte virksomheter var tidligere konsolidert etter bruttometoden (linje for linje), mens de etter implementering av IFRS 11 Joint Arrangements blir konsolidert etter egenkapitalmetoden. Resultat fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskaper presenteres under drift som resultat fra selskap etter egenkapitalmetoden og balanseverdiene presenteres som eierandel i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet under finansielle anleggsmidler. Utbytte fra selskaper etter egenkapitalmetoden presenteres under kontantstrømmer fra drift. Sammenligningstall for 2013 er omarbeidet.

På tidspunktet for fastsettelse av dette årsregnskapet var to relevante standarder utgitt, men ikke trådt i kraft. Endringene i standarden og effekten av denne er omtalt nedenfor.

IFRS 9 finansielle instrumenter

Standarden erstatter IAS 39 og regulerer klassifisering, måling og regnskapsføring av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser. Etter ny standard skal finansielle eiendeler deles inn i to kategorier basert på målemetode; virkelig verdi eller amortisert kost. For finansielle forpliktelser er kravene i hovedsak lik nåværende standard. Standarden forventes ikke å ha vesentlig effekt på konsernets regnskaper.

IFRS 15 inntektsføring.

Standarden vil erstatte IAS 18 Driftsinntekter og IAS 11 Anleggskontrakter. Grunnprinsippet i den nye standarden er at

inntekter skal innregnes slik at det forventede vederlaget inntektsføres etter et mønster som reflekterer overføring av varer eller tjenester til kunden. Standarden forventes ikke å gi vesentlige endringer i konsernets regnskap da innregning og måling i stor grad er sammenfallende med dagens standarder.

Prinsipper for utarbeiding

Konsernregnskapet legger til grunn prinsippene i et historisk-kost regnskap, med unntak av for finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet, finansielle instrumenter tilgjengelig for salg som er regnskapsført til virkelig verdi, lån og fordringer og andre finansielle forpliktelser som er regnskapsført til amortisert kost. Konsernregnskapet er presentert i norske kroner, avrundet til nærmeste tusen, om ikke annet er angitt. Som følge av avrundingsdifferanser er det mulig at beløp og prosenter ikke summerer seg opp til totalsummen.

Konsolideringsprinsipper og ikke-kontrollerende eierinteresser
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Polaris Media ASA og alle selskaper der Polaris Media ASA har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet.

Selskaper som er kjøpt eller solgt i løpet av året inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunktet kontroll oppnås og inntil kontroll opphører. Ved endring i eierandel i et datterselskap uten tap av kontroll, regnskapsføres endringen som en egenkapitaltransaksjon. Hvis konsernet mister kontrollen over et datterselskap, fraregnes dets eiendeler, gjeld, ikke-kontrollerende eierinteresser. Gjenværende investering på tidspunkt for tap av kontroll måles til virkelig verdi og gevinst eller tap innregnes i resultatet.

Ved kjøp av virksomhet anvendes oppkjøpsmetoden. Vederlaget som er ytet måles til virkelig verdi av overførte eiendeler, pådratte forpliktelser og utstedte egenkapitalinstrumenter. Inkludert i vederlaget er også virkelig verdi av alle eiendeler eller forpliktelser som følge av avtale om betinget vederlag. Identifiserbare eiendeler, gjeld og betingede forpliktelser regnskapsføres til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Ikke-kontrollerende eierinteresser i det oppkjøpte foretaket måles fra gang til gang enten til virkelig verdi, eller til sin andel av det overtatte foretakets netto eiendeler. Utgifter knyttet til virksomhetssammenslutningen kostnadsføres når de påløper. Når virksomhet erverves i flere trinn verdsettes eierandeler fra tidligere kjøp på nytt til virkelig verdi på kontrolltidspunktet med resultatføring av verdiendringen. Betinget vederlag måles til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Etterfølgende endringer i virkelig verdi av det betingede vederlaget resultatføres. Det foretas ikke ny verdimåling av betingede vederlag klassifisert som egenkapital og etterfølgende oppgjør føres mot egenkapitalen.

Ikke-kontrollerende eierinteresse er et datterselskaps egenkapital som ikke direkte eller indirekte kan henføres til morselskapet Polaris Media ASA. Ikke-kontrollerende eierinteressers andel av resultat og egenkapital er trukket ut og vist særskilt i resultatregnskapet og balansen.

Investeringer i felleskontrollert ordning
En felleskontrollert ordning klassifiseres enten som en felleskontrollert virksomhet eller en felleskontrollert driftsordning. Dersom partene i ordningen har rett til ordningens netto eiendeler er ordningen en felleskontrollert virksomhet som regnskapsføres ved bruk av egenkapitalmetoden. Dersom partene har rettigheter i eiendelene og forpliktelsene er ordningen en felles driftsordning og hvor konsernet innregner sin andel av eiendeler, forpliktelser inntekter og kostnader som partene pådrar seg i fellesskap.

Aksjer i tilknyttet selskap
Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kontroll over den finansielle og operasjonelle styringen. Regnskapet inkluderer konsernets andel av resultater fra tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og til slik innflytelse opphører. Eventuell goodwill inngår i investeringsbeløpet og vurderes for nedskriving som en del av investeringen. Resultatet fra tilknyttede selskaper inkluderer avskrivinger og eventuelle nedskrivinger av merverdier, og innregnes i resultatregnskapet på egen linje under finansposter. Mottatt utbytte anses som tilbakebetaling av kapital og føres mot den balanseførte verdien. Regnskapet vil for enkelte tilknyttede selskap ikke være tilgjengelig når konsernet offentliggjør sin rapportering. I slike tilfeller estimeres resultatandelen.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

Ytelsesbaserte pensjonsordninger
Ytelsesbaserte pensjonsordninger vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Diskonteringsrenten fastsettes med utgangspunkt i renten på obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) som reflekterer tidshorisonten for oppgjøret av pensjonsforpliktelsen. Forventet avkastning beregnes med den samme rente som er benyttet ved diskontering. Aktuarmessige gevinster og tap innregnes i andre inntekter og kostnader i den perioden de oppstår. Periodens netto pensjonskostnad presenteres som lønns- og personalkostnader. I oppstilling av konsernets finansiell stilling presenteres netto pensjonsforpliktelse inklusive arbeidsgiveravgift.

Innskuddsbaserte pensjonsordninger
De selskaper i konsernet som ikke har ytelsesbaserte ordninger yter innskudd til lokale pensjonsplaner. Pensjonspremien kostnadsføres når den påløper.

Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler ervervet separat måles ved førstegangs innregning til anskaffelseskost. Kostnaden ved erverv av immaterielle eiendeler ved en virksomhetssammenslutning innregnes i balansen til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Utviklingskostnader innregnes i balansen i den grad de underliggende økonomiske forhold er identifiserbare og kontrolleres av konsernet slik at de representerer sannsynlige fremtidige økonomiske fordeler.

Økonomisk levetid er enten bestemt eller ubestemt. Immaterielle eiendeler med bestemt levetid avskrives over den økonomiske levetid og testes for verdifall dersom det foreligger indikasjoner på at virkelig verdi er lavere enn balanseført verdi. Avskrivningsmetode og periode vurderes årlig. Endringer i avskrivningsmetode og eller periode behandles som estimatendring.

Immaterielle eiendeler med ubestemt levetid avskrives ikke, men testes årlig eller ved indikasjon på verdifall, enten individuelt eller som en del av en kontantstrømgenererende enhet. Den økonomiske levetiden vurderes årlig i forhold til om antakelsen om ubestemt levetid kan forsvares. 

Goodwill
Forskjellen mellom anskaffelseskost ved oppkjøp og virkelig verdi av netto identifiserbare eiendeler på oppkjøpstidspunktet klassifiseres som goodwill. Ved investering i tilknyttede selskaper er goodwill inkludert i investeringens balanseførte verdi. Goodwill allokeres til de kontantstrømgenererende enheter eller grupper av kontantstrømgenererende enheter som forventes å ha fordel av synergieffekter av virksomhetssammenslutningen. Allokeringen av kost ved virksomhetssammenslutningen endres dersom det fremkommer ny informasjon om virkelig verdi gjeldende per dato for overtakelse av kontroll. Allokeringen kan endres inntil avleggelse av årsregnskapet eller innen utløpet av en 12 måneders periode. Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte nedskrivninger. Goodwill avskrives ikke, men testes for verdifall minst en gang i året.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler innregnes til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Når deler av driftsmidler har vesentlig forskjellig brukstid og anskaffelsesverdi, regnskapsføres og avskrives de som separate driftsmidler. Varige driftsmidler som forringes i verdi, avskrives lineært over forventet utnyttbar levetid. Dersom utrangeringsverdien er vesentlig hensyntas dette ved fastsetting av avskrivningsplanen. Gjenværende forventet utnyttbar levetid og forventet utrangeringsverdi vurderes årlig.

Prinsipper for inntektsføring
Annonseinntekter innregnes ved publisering og måles til virkelig verdi av vederlaget fratrukket rabatter. Løssalgsinntekter inntektsføres basert på leverte eksemplarer, fratrukket estimat for fremtidig retur. Abonnement forskuddsbetales og inntektsføres i takt med leveringen. Kampanjeprisreduksjoner fordeles likt over hver utgave i abonnementsperioden. Renteinntekter innregnes etter effektiv rente-metode og utbytte innregnes når rett til å motta betaling er etablert. Inntekter fra trykkerivirksomhet innregnes når tjenesten er utført.

Avsetninger
Konsernet regnskapsfører avsetninger når det eksisterer en juridisk eller selvpålagt forpliktelse, det er sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen vil komme til oppgjør og forpliktelsens størrelse kan estimeres pålitelig.

Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt eventuelt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. 

Finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter klassifiseres i følgende kategorier: virkelig verdi med verdiendringer over resultatet, holde til forfall, utlån og fordringer, tilgjengelig for salg og andre forpliktelser. Finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg nedskrives når det er objektive indikasjoner på at eiendelen har falt i verdi. Det akkumulerte tapet som er innregnet direkte i egenkapitalen (differansen mellom anskaffelseskost og løpende virkelig verdi fratrukket nedskrivning som tidligere er innregnet i resultatet og eventuelle amortiseringsbeløp) fjernes fra egenkapitalen og innregnes i resultatet. Dersom den virkelige verdien av et gjeldsinstrument klassifisert som tilgjengelig for salg øker i en senere periode, og økningen objektivt kan knyttes til en hendelse som skjedde etter at nedskrivningen ble innregnet i resultatet, reverseres nedskrivningen over resultatet. Resultatført nedskrivning for en investering i et egenkapitalinstrument reverseres ikke over resultatet.

Rentebærende gjeld og rentebytteavtaler
Rentebærende gjeld balanseføres til amortisert kost på etableringstidspunktet. Rentebytteavtaler er klassifisert som kontantstrømsikringer og verdsatt til virkelig verdi. Dersom sikringen oppfyller vilkårene for sikringsbokføring innregnes den effektive delen av gevinsten eller tapet på sikringsinstrumentet i andre inntekter og kostnader, mens den ineffektive delen innregnes i resultatet.

Utbytte
Utbytte innregnes som forpliktelse i balansen på det tidspunkt et slikt utbytte er godkjent av selskapets generalforsamling.

Aksjer
Aksjer som handles i et aktivt marked og som defineres som tilgjengelig for salg er balanseført til virkelig verdi med verdiendringer over andre inntekter og kostnader. Aksjer som ikke handles i et aktivt marked verdsettes til anskaffelseskost med fratrekk fra eventuelle nedskrivinger.

Offentlige tilskudd
Flere av konsernets datterselskaper mottar offentlig støtte i form av produksjonstilskudd (Pressestøtte). Offentlige tilskudd regnskapsføres når det foreligger rimelig sikkerhet for at selskapet vil oppfylle vilkårene knyttet til tilskuddene. Regnskapsføring av driftstilskudd innregnes over tilskuddsperioden og presenteres som andre driftsinntekter.

Fordringer
Kortsiktige og langsiktige fordringer er vurdert til amortisert kost ved hjelp av effektiv rentemetoden. På grunn av kort løpetid på kundefordringer og andre fordringer vil fordringene i praksis oppføres til pålydende med fradrag for forventet tap.

Leieavtaler
Leieavtaler hvor konsernet overtar den vesentlige del av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen er finansielle leieavtaler. Ved leieperiodens begynnelse innregnes finansielle leieavtaler til et beløp tilsvarende det laveste av virkelig verdi og minsteleiens nåverdi, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Ved beregning av leieavtalens nåverdi benyttes den implisitte rentekostnaden i leiekontrakten dersom det er mulig å beregne denne, i motsatt fall benyttes selskapets marginale lånerente. Direkte utgifter knyttet til etablering av leiekontrakten er inkludert i eiendelens kostpris.

Leieavtaler hvor det vesentligste av risiko og avkastning som er forbundet med eierskap av eiendelen ikke er overført klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad og resultatføres lineært over kontraktsperioden. Der konsernet er utleier, presenteres eiendeler som er utleid som anleggsmidler i balansen. Leieinntekten inntektsføres lineært over leieperioden. Direkte kostnader pådratt for å etablere den operasjonelle leieavtalen er tillagt den utleide eiendelens balanseførte verdi, og blir kostnadsført i leieperioden på samme grunnlag som leieinntekten.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Likvider omfatter kontanter og bankinnskudd.

Varelager
Varelager som i all hovedsak består av avispapir er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Legg til i min rapport

Note 3. Estimater og sentrale vurderinger

Bruk av estimat ved utarbeidelsen av årsregnskapet

Det er som en naturlig del av regnskapsavleggelsen benyttet estimater og forutsetninger som har påvirket eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysning om potensielle forpliktelser. Dette gjelder særlig vurdering av goodwill, vurderinger i tilknytning til oppkjøp og pensjonsforpliktelser. Fremtidige hendelser kan medføre at estimatene endrer seg. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder.

Sentrale vurderinger i anvendelsen av konsernets regnskapsprinsipper

Utarbeidelse av regnskap krever at ledelsen foretar vurderinger, estimater og forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp for eiendeler, gjeld, inntekter, kostnader og opplysninger om potensielle forpliktelser. Selv om estimatene og vurderingen er basert på ledelsens beste skjønn kan de faktiske resultater avvike fra disse estimatene og påkreve vesentlige justeringer til de angjeldende eiendeler og gjeld i fremtidige perioder. Estimater og de underliggende forutsetningene vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater regnskapsføres i den perioden endringene oppstår. Hvis endringene også gjelder fremtidige perioder fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder.

Områder hvor estimater har stor betydning vil være;

Pensjonskostnader, ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler, se note 6.
Beregning av pensjonskostnader og netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser (forskjellen mellom ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler) foretas på grunnlag av en rekke estimater og forutsetninger. Endringer i og avvik fra estimater og forutsetninger påvirker virkelig verdi av netto ytelsesbaserte pensjonsforpliktelser. Endringer i diskonteringsrenten er den individuelle endringen som har størst betydning for fastsettelsen av pensjonskostnader og forpliktelse.

Nedskrivninger, se note 7
Konsernet har betydelige investeringer i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler. Goodwill, immaterielle eiendeler med ubestemt utnyttbar levetid vurderes for verdifall årlig eller når det foreligger indikatorer på nedskrivning. Andre eiendeler blir vurdert for verdifall når det foreligger indikasjoner på verdifall. Estimater av gjenvinnbare beløp av eiendeler må delvis baseres på ledelsens vurderinger, herunder å bestemme egnede diskonteringsrente, estimering av fremtidige resultater inkludert fall i opplag, utvikling i annonsemarkedet, papirpriser og antagelser om fremtidige konkurransesituasjon.

Avskrivninger, se note 7 og 8
Varige driftsmidler avskrives over forventet levetid og dette danner grunnlaget for årlige avskrivinger i resultatregnskapet. Forventet levetid estimeres på bakgrunn av erfaring og skjønnsmessige vurderinger. Vurdering av levetiden for kunderelasjoner og trykkeriutstyr er det som har størst betydning for avskrivingene i resultatet.

Legg til i min rapport

Note 4. Driftssegmenter

                   2014 2013                                               
Driftsinntekter        
Adresseavisen Gruppen   791 343 826 509  
Polaris Media Nordvestlandet   387 235 410 190  
Harstad Tidende Gruppen   246 958 265 549  
Polaris Trykk   418 838 448 385  
Andre   5 692 6 673  
Eliminering   -119 563 -212 676  
Sum driftsinntekter   1 658 503 1 744 630  
         
EBITDA        
Adresseavisen Gruppen   137 713 120 603  
Polaris Media Nordvestlandet   7 049 32 305  
Harstad Tidende Gruppen   25 118 11 209  
Polaris Trykk   107 330 104 027  
Andre   -33 406 -33 982  
Sum EBITDA   243 804 234 162  
         
EBIT        
Adresseavisen Gruppen   112 597 97 403  
Polaris Media Nordvestlandet   -609 25  004  
Harstad Tidende Gruppen   -41 927 2 256  
Polaris Trykk   71 559 52 081  
Andre   -47 850 -46 317  
Sum EBIT   93 770 130 427  
         
Anleggsmidler        
Adresseavisen Gruppen   188 590 239 951  
Polaris Media Nordvestlandet   66 671 70 269  
Harstad Tidende Gruppen   102 353 146 825  
Polaris Trykk   337 945 325 391  
Andre   180 577 393 392  
Eliminering   422 882 241 675  
Sum anleggsmidler   1 299 018 1 418 042  
         
Omløpsmidler        
Adresseavisen Gruppen   330 280 401 170  
Polaris Media Nordvestlandet   63 180 33 156  
Harstad Tidende Gruppen   29 423 149 105  
Polaris Trykk   58 379 171 145  
Andre   835 765 686 986  
Eliminering   -921 478 -1 078 041  
Sum omløpsmidler   395 550 363 521  

 

Legg til i min rapport

Note 5. Driftsinntekter

 

                    2014 2013                                              
Annonseinntekter        
Papir   587 317 686 381  
Internett og digitale skjermer   157 236 157 251  
Mobil   50 414 19 952  
Radio   3 168 3 082  
Sum annonseinntekter   798 135 866 666  
         
Opplagsinntekter        
Abonnementsinntekter   434 972 438 385  
Løssalgsinntekter   56 944 65 028  
Sum abonnementsinntekter   491 916 503 413  
         
Aviser   169 152 177 891  
Siviltrykk   62 666 61 336  
Sum Trykkeriinntekter   231 818 239 227  
         
Øvrige inntekter        
Distribusjonstjenester   49 399 57 835  
Pressestøtte   20 934 21 129  
Husleie   2 495 2 043  
Andre driftsinntekter 1)   63 805 54 317  
Sum øvrige inntekter   136 633 135 324  
         
Sum driftsinntekter   1 658 503 1 744 630  

 1) Andre driftsinntekter består hovedsakelig av fakturagebyr, IT tjenester, samt salg av rettigheter.

Legg til i min rapport

Note 6. Pensjoner og pensjonsforpliktelser / pensjonsmidler

Selskapene i konsernet har enten innskuddsbaserte eller ytelsesbasert pensjonsordninger. Alle pensjonsordningene oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Se note 19 for nærmere beskrivelse av pensjoner til ledende ansatte.

Konsernets ansatte deltar i AFP-ordningen som gir deltakerne en pensjonsytelse som er et livsvarig påslag til den ordinære pensjonsordningen. Ordningen finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende bedriftene og er en ytelsesbasert flerforetaksordning. Den gamle AFP ordningen ble lukket i 2010, men vil ha pensjonister i ordningen fram til og med 2015 og de deltakende bedriftene må betale premier til dette tidspunktet. Konsernet har avsatt for forventede fremtidige premier knyttet til denne ordningen. Det er per i dag ikke tilstrekkelig informasjon til å beregne noen forpliktelse for den nye AFP ordningen og kontingent blir derfor resultatført på samme måte som innskuddspensjoner. Kontingenten fastsettes av LO/NHO ordningen.

Konsernets har per 31.12.2014 avviklet ytelsesbaserte pensjonsordninger i en rekke selskaper. Medlemmer i Adresseavisens pensjonskasse som er født før 1953 fortsetter i ordningen som tidligere. Avviklingen av pensjonsordningene medførte en positiv engangseffekt på  119,3 i 2014. Lokalavisene i Adresseavisen Gruppen vil i første kvartal 2015 avvikle sine ytelsesbaserte pensjonsordninger. Den positive effekten av dette er estimert til 18,9 mill.

Pensjonsforutsetninger er fastsatt med utgangspunkt i NRS veiledning for pensjonsforutsetninger per 31. desember 2014.

Konsernet har valgt å benytte markedsrenten for foretaksobligasjoner av høy kvalitet (OMF) ved fastsettelse av diskonteringsrenten. Ved beregning av forpliktelsen er følgende sentrale forutsetninger lagt til grunn:  

            2014 2013                                                         
Diskonteringsrente   2,3% 4,1%  
Forventet avkastning   2,3% 4,1%  
Lønnsregulering   2,5% 3,75%  

 

Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutviklingen, samt andre demografiske faktorer, utarbeidet av Finans Norge (FNO). Grunnlaget for dødsintensiteter og andre spesialelementer er basert på den dynamiske tariffen K2013, hvor startdødeligheten er tillagt en margin på 12 prosent og den årlige dødelighetsnedgangen er tillagt en margin på 10 prosent. For uføreutviklingen er det benyttet KU som for tidligere beregninger.

Nedenfor vises utdrag fra de benyttede tabeller. Tabellen viser forventet gjenstående levealder og sannsynlighet for hhv. død og uførhet innen ett år for ulike aldersgrupper.

Forventet gjenstående levealder Fødselsår 1963 Fødselsår 1993                                                                  
Alder Mann Kvinne Mann Kvinne  
20 64,1 68,0 69,4 3,4  
40 46,3 50,1 49,7 53,6  
60 27,7 30,1 30,4 34,1  
80 11,2 14,1 12,5 16,1  
           
Dødssannynlighet Fødselsår 1963 Fødselsår 1993  
Alder Mann Kvinne Mann Kvinne  
20 0,03 % 0,01 % 0,02 % 0,01 %  
40 0,06 % 0,04 % 0,06 % 0,04 %  
60 0,49 % 0,34 % 0,45 % 0,30 %  
80 5,08 % 3,57 % 4,55 % 3,13 %  
           
Uføresannsynlighet          
Alder Mann Kvinne      
20 0,13 % 0,16 %      
40 0,21 % 0,35 %      
60 1,48 % 1,94 %      
80 NA NA      
           

Avgang for nådd alderspensjon er 8% for aldersgruppen 20-24 år som avtrappes lineært ned til 0% for 51-åringer og eldre.

 

 Pensjonskostnad                      2014 2013                                                                   
Årets pensjonsopptjening   28 961 26 593  
+Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring)   -126 067 2 062  
+Rentekostnad (inntekt) av netto pensjonsforpliktelse   2 204 106          
+Administrasjonskostnader   2 990 3 504  
+Periodisert arbeidsgiveravgift   -1 486 1 458  
Pensjonskostnad ytelsespensjon   -93 399 33 724  
Medlemsinnskudd fra ansatte   -7 421 -7 505  
Kostnader i forbindelse med overgang til innskuddspensjon   6 807 0  
Pensjonskostnad relatert til omstilling   22 688 0  
Pensjonskostnad innskuddbasert pensjonsplan   10 481 9 523  
Andre pensjonskostnader   9 785 7 716  
Totale pensjonskostnader i resultat   -51 058 43 457  
Aktuarmessige gevinster og tap (-) innregnet i egnkapitalen   -133 253 -92 115  
         
Antall aktive   134 683  
Antall pensjonister   453 485  

   

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: 2014   2013                       
Endringer i brutto pensjonsforpliktelse: Fondert  Ufondert  Sum  Fondert   Ufondert Sum   
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1 761 736 55 537 817 274 647 943 56 717 704 659  
Nåverdien av årets pensjonsopptjening 28 688 273 28 961 25 709 884 26 593  
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 30 535 2 180 32 715 24 752 1 961 26 713  
Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring) -427 243 95 -427 148 0 2 062 2 062  
Aktuarmessige gevinster og tap 106 246 15 848 122 094 90 009 6 765 96 774  
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser -27 136 -4 741 -31 877 -26 676 -12 851 -39 527  
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12 472 826 69 192 542 018 761 736 55 537 817 274  
 
Endringer i brutto pensjonsmidler:              
Brutto pensjonsmidler 1.1 726 291 0 726 291 670 351 0 670 351  
Forventet avkastning på pensjonsmidler 30 511 0 30 511 26 607 0 26 607  
Aktuarmessige gevinster og tap 97 0 97 13 424 0 13 424  
Planendring -301 081 0 -301 081 0 0 0  
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser -26 537 0 -26 537 -25 831 0 -25 831  
Administrasjonskostnader -6 139 0 -6 139 -5 924 0 - 5 924  
Premieinnbetalinger 48 460 0 48 460 47 665 0 47 665  
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 471 602 0 471 602 726 291 0 726 291  
 
Netto pensjonsforpliktelse/midler (-) 1 225 69 192 70 417 35 445 55 537 90 983  
Arbeidsgiveravgift 2 382 9 215 11 597 3 337 7 318 10 655  
Avsetning gammel AFP ordning 0 1 522 1 522 0 2 613 2 613  
Avsetning pensjonskostnader relatert til omstilling- 0 62 073 62 073 0 47 179 47 179  
Avsatte midler til ufonderte ordninger 1) 0 -11 450 -11 450 0 -11 000 -11 000  
Netto pensjonsforpliktelse/midler 31.12 3 607 101 652 134 158 38 783 101 647 140 429  
Pensjonsmidler i balansen     32 534     16 201  
Pensjonsforpliktelser i balansen     166 692     156 630  
Netto pensjonsforplikelser i balansen     134 158     140 429  

 1) Til dekning av usikret pensjonsordning er det satt av 9,7 mill. på sperret bankkonto. Dette er presentert under bankinnskudd. 

Pensjonsmidlene er investert i følgende instrumenter per 31.12                2014 2013                                               
Obligasjoner    70,6 % 71,1 %  
Eiendom   1,4 % 2,7 %  
Aksjer   21,3 % 19,9 %  
Annet   6,8 % 6,3 %  
Sum   100 % 100 %  
Faktisk avkastning på pensjonsmidlene foregående år   4,7 % 7,7%  

 

Historisk informasjon   2014 2013 2012 2011 2010
Brutto pensjonsforpliktelser (sikret og usikret)  542 018 817 274 704 660 819 808 474 172
Brutto pensjonsmidler   471 602 726 291 670 350 618 703 565 929
Netto pensjonsforpliktelse/-midler   70 417 90 983 34 130 201 105 181 243
             
             
Sensitivitet Diskonteringsrente Lønnsvekst Pensjonsregulering
Endring i % er prosentpoeng 0,5 % -0,5 % 1 % -1 % 1 % -1 %
Pensjonsforpliktelse (PBO) -5 % 5 % 0 % 0 % 5 % -1 %
Periodens pensjonskostand -5 % 6 % 2 % -2 % 5 % -1 %

 


 
                        2015 2014                                                                        
Utbetalinger pensjoner   (Forventet) (Faktisk)  
Forventet premie for sikrede ordninger   9 672 54 506  
Forventet betalinger usikrede pensjoner   1 973 4 802  
Forventet betalinger innskuddspensjon   33 963 9 523  
Øvrige pensjoner (ny AFP ordning)   6 825 8 122  
Pensjoner omstillingstiltak    5 851 10 385  
Egenandel ansatte   -7 421 -7 505  
Sum   50 864 79 832  
Legg til i min rapport

Note 7. Immaterielle eiendeler og goodwill

2014 Goodwill Kunderelasjoner Merkenavn Øvrige Egenutviklet Sum                   
Anskaffelseskost:              
Anskaffelseskost 1.1 449 256 233 184  39 932  63 562 26 473  812 406  
Tilgang i året 0 0 0 8 398 5 586  13 984  
Utrangering 0 0 0 -4 694 -2 466  -7 161  
Reklassifisering 0 0 0 6 922 2 451  9 373  
Anskaffelseskost 31.12. 449 256 233 184 39 932 74 187  32 044  828 602  
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:              
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivinger 1.1 0 64 050 0 37 686  12 330  114 065  
Periodens avskrivninger 0 12 645 0 15 410 8 050 36 105  
Periodens nedskrivninger 60 000 0 0 125  567 60 692  
Utrangering 0 0 0  -4 694 -2 466 -7 161  
Akkumulerte avskrivninger 31.12 60 000  76 695  0  48 526 18 480  203 701  
Bokført verdi 31.12 389 256 156 489 39 932 25 661 13 564 624 901  
               
2013 Goodwill Kunderelasjoner Merkenavn Øvrige Egenutviklet Sum  
Anskaffelseskost:              
Anskaffelseskost 1.1 449 256 233 184 39 932 58 927 16 897 798 196  
Tilgang i året 0 0 0 3 336 3 366 6 702  
Utrangering 0 0 0 -8 801 -70 -8 871  
Reklassifisering 0 0 0 10 100 6 280 16 380  
Anskaffelseskost 31.12. 449 256 233 184 39 932 63 562 26 473 812 406  
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:              
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivinger 1.1 0 50 939 0 31 043 4 618 86 600  
Periodens avskrivninger 0 13 111 0 13 094 6 914 33 118  
Periodens nedskrivninger 0 0 0 0 37 37  
Avgang 0 0 0 -427 0 -427  
Utrangering 0 0 0 -8 801 -70 -8 871  
Reklassifisering 0 0 0 2 778 832 3 609  
Akkumulerte avskrivninger 31.12 0 64 050 0 37 686 12 330 114 065  
Bokført verdi 31.12 449 256 169 135 39 932 25 875 14 144 698 341  

 

Nedskrivingstest for goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid.

Goodwill anskaffet gjennom oppkjøp er allokert til konsernets driftssegmenter og blir fulgt opp og testet samlet for den gruppe av kontantstrømgenererende enheter som inngår i driftssegmentet. Goodwill følges opp for grupper av kontantstrømgenererende enheter som er lik det som er definert som driftssegment i note 4.

Det er ved regnskapsavslutningen for tredje kvartal 2014 gjennomført en nedskrivingstest for goodwill og merkenavn. Nedskrivingstesten er gjennomført ved at det er beregnet et gjenvinnbart beløp for hver av de kontantstrømgenererende enhetene. Som gjenvinnbare beløp er det lagt til grunn bruksverdi beregnet med neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer fra forretningsområdenes godkjente budsjetter og langtidsplaner for perioden 2015-2019. Etter denne perioden er kontantstrømmene ekstrapolert med en konstant nominell vekstrate på. 2,5 % (2,5 %) som tilsvarer inflasjonsforventningen. Den benyttede neddiskonteringsrente har tatt utgangspunkt i langsiktig risikofri rente med tillegg av et risikopåslag på 5,6%. Det er benyttet en WACC etter skatt på 6,7 % (6,1 %) og en WACC før skatt på 7,9-8,7 % (7,1–7,6 %). I WACC er det benyttet en Small Cap premie på 2,0 %. Som følge av at selskapets aksje er lite likvid er det ved fastsettelse av Beta benyttet et gjennomsnitt fra en peer group.

På bakgrunn av forventninger om en noe svakere resultatutvikling fremover og noe økt avkastningskrav, har Polaris Media valgt å nedskrive goodwill med 60 mill. knyttet til Harstad Tidende Gruppen i 2014. I tillegg ble det gjort en nedskrivning av goodwill på 3,8 mill. i det tilknyttede selskapet Levangeravisa AS. Konsernet er avhengig av gjennomføring av resultatforbedrende tiltak for å unngå nedskrivninger i Romsdal Budstikke konsern og Sunnmørsposten konsern fremover. Nedskrivningstestene er gjennomførte i henhold til IAS 36.10.

Legg til i min rapport

Note 8. Varige driftsmidler

2014                             Maskiner og
driftsløsøre
Bygg og anlegg Tomter Sum                                     
Anskaffelseskost:            
Anskaffelseskost 1.1   858 583 94 383 8 467 961 433  
Tilgang i året   64 831 672 0 65 503  
Avgang i året   -801 -11 865 -1 034 -13 700  
Utrangering   -5 532 -37 0 -5 569  
Reklassifisering   -9 375 3 0 -9 373  
Anskaffelseskost 31.12   907 706 83 156 7 433 998 295  
             
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:            
Akkumulerte avskrivninger 1.1   547 366 44 248 0 591 614  
Periodens avskrivninger   47 732 4 845 0 52 576  
Periodens nedskrivninger   653 0 0 653  
Avgang   -470 -10 973 0 -11 443  
Utrangering   -5 532 -37 0 -5 569  
Akkumulerte avskrivninger 31.12   589 749 38 082 0 627 831  
Bokført verdi av driftsmidler holdt for salg   0 19 2 271 2 290  
Bokført verdi 31.12   317 957 45 055 5 162 368 175  
             
2013   Maskiner og
driftsløsøre
Bygg og anlegg Tomter Sum  
Anskaffelseskost:            
Anskaffelseskost 1.1   848 267 91 459 8 467 948 193  
Tilgang i året   84 103 3 067 0 87 170  
Avgang i året   -12 102 0 0 -12 102  
Utrangering   -44 863 -143 0 -44 991  
Reklassifisering   -16 838 0 0 -16 838  
Anskaffelseskost 31.12   858 583 94 383 8 467 961 433  
             
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:            
Akkumulerte avskrivninger 1.1   539 250 40 554 0 579 803  
Periodens avskrivninger   65 086 3 769 0 68 855  
Periodens nedskrivninger   1656 68 0 1 725  
Avgang   -9 418 0 0 -9 418  
Utrangering   -44 848 -143 0 -44 991  
Reklassifisering   -4 410   0 -4 410  
Akkumulerte avskrivninger per 31.12   547 366 44 248 0 591 614  
Bokført verdi av driftsmidler holdt for salg   372 1 307 1 034 2 712  
Bokført verdi 31.12   310 845 48 829 7 433 367 107  

 

Driftsmiddelgruppen maskiner og driftsløsøre omfatter i hovedsak maskiner knyttet til konsernets trykkerivirksomhet. Oppstillingen omfatter både kjøpte driftsmidler og driftsmidler fra merverdiallokeringer. Driftsmidlenes avskrives med utgangspunkt i følgende satser; Maskiner og driftsløsøre 6,67-25 %, Bygg og anlegg 5-10%. Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler utgjør henholdsvis 5,9 mill. og 43,4 mill. (5,9 mill. og 43,4 mill. for 2013). Se note 14 for informasjon om pantstillelser knyttet til konsernets driftsmidler. 

Investering i ny presse på Heimdal utgjorde 1.1.2014 39,7 mill. Den nye pressen ble i andre kvartal 2014 solgt for 53,5 mill. eks. mva., samtidig som det er inngått avtale om å tilbakeleie pressen fra første kvartal 2015. Salgsvederlaget er ført som leasingforpliktelse under langsiktig rentebærende gjeld. I desember 2014 ble pressen overlevert og leasinggjelden økte med det med 13,8 mill. til samlet 67,3 mill., som er  hovedstolen i den finansielle leasingavtalen. Per 31.12.2014 er det totalt investert 80,9 mill. i den nye trykkpressen. Av dette er 13,6 mill. relatert til ombygging i forbindelse med installasjon av pressen.

Legg til i min rapport

Note 9. Datterselskap

Tabellen nedenfor viser hoveddatterselskapene og de vesentlige datter- og datterdatteselskapenei konsernet. Konsernet har i tillegg til disse selskapene 19 mindre dattedatterselskaper. En total oversikt over selskapenefinnes i årsrapporten. De viktigste tilknyttede selskapene og felleskontrollerte virksomhetene går frem av note 10.

    Anskaffelses
tidspunkt
Forretningskontor Eierandel                                                                                                                      
Adresseavisen Gruppen AS Datter 01.10.2008 Trondheim 100,0 %  
Adresseavisen AS Datterdatter 01.10.2008 Trondheim 100,0 %  
Sør-Trøndelag AS Datterdatter 15.08.1991 Orkanger 100,0 %  
Fosna-Folket AS Datterdatter 15.12.1986 Brekstad 100,0 %  
Trønderbladet AS Datterdatter 15.01.1996 Melhus 100,0 %  
Innherreds Folkeblad og Verdalingen AS Datterdatter 15.01.1999 Verdal 97,6 %  
Adresseavisens Telefontjenester AS Datterdatter 09.03.1999 Trondheim 100,0 %  
Adressa Bud AS Datterdatter 29.03.2001 Trondheim 100,0 %  
Brønnøysunds Avis AS Datterdatter 01.10.2008 Brønnøysund 68,9 %  
Polaris Media Nordvestlandet AS Datter 02.04.2009 Trondheim 100,0 %  
Sunmørsposten AS Datterdatter 02.04.2009 Ålesund 100,0 %  
Romsdals Budstikke AS Datterdatter 02.04.2009 Molde 100,0 %  
Nordvest Distribusjon AS Datterdatter 02.04.2009 Ålesund 100,0 %  
Harstad Tidende Gruppen AS Datter 01.10.2008 Harstad 100,0 %  
Harstad Tidende AS Datterdatter 01.10.2008 Harstad 100,0 %  
Troms Folkeblad Datterdatter 01.10.2008 Finnsnes 100,0 %  
Mediehuset iTromsø AS Datterdatter 01.10.2008 Tromsø 95,6 %  
Harstad Tidende Multimedia AS Datterdatter 01.10.2008 Harstad 100,0 %  
Nordavis AS Datterselskap 01.10.2008 Alta 83,7 %  
Polaris Trykk AS Datter 01.10.2008 Trondheim 100,0 %  
Polaris Trykk Trondheim AS Datterdatter 01.01.1999 Trondheim 100,0 %  
Polaris Trykk Harstad AS Datterdatter 01.10.2008 Harstad 100,0 %  
Polaris Trykk Ålesund AS Datterdatter 02.04.2009 Ålesund 100,0 %  
Polaris Eiendom AS Datter 01.10.2008 Trondheim 100,0 %  
Johan Tillers vei 1-5 AS Datterdatter 01.10.2008 Trondheim 100,0 %  
Legg til i min rapport

Note 10. Tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet

Tilknyttede selskap

Polaris Media eier 10,12 %i FINN.no. Eierandel er regnskapsført som tilknyttede selskap da konsernet har betydelig innflytelse og aksjonærbeskyttelse gjennom aksjonæravtale.  Videre eier konsernet 38%  Mediehuset Avisa Nordland og 49% prosent i mediehuset Hitra Frøya AS.

Merverdianalyse                        FINN.no Avisa Nordland Hitra-Frøya Øvrige Sum                                                
Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet   6 427 12 037 402 9 708 28 574  
Goodwill   0 28 765 4 008 4 102 36 875  
Nedskrevet   0 0 0 -3 787 -3 787  
Anskaffelseskost   6 427 40 802 4 410 10 023 61 662  
               
2014              
Beregning av årets resultatandel              
Andel årets resultat   42 920 -809 1 094 82 43 288  
Avskriving identifiserbare merverdier   0 -639 0 -3 787 -4 426  
Årets resultatandel   48 920 -1 447 1094 -3 704 38 863  
               
Beregning av balanseført verdi              
Balanseført verdi 01.01   110 046 37 257 6 653 17 614 171 571  
Tilgang   0 0 0 444 444   
Årets resultatandel   42 920 -1 447 1 094 - 3 704 38 863  
Utbytte og føringer mot egenkapitalen   -90 809 - 3 648 0 - 2 167 -96 624  
Balanseført verdi 31.12   62 158  32 612 7 747 12 187 114 253  
               
               
2013              
Beregning av årets resultatandel              
Andel årets resultat   48 639 3 420 1 314 1 53 972  
Avskriving merverdier   0 - 887 0 0 -887  
Årets resultatandel   48 639 2 533 1 314 599 53 086  
               
Beregning av balanseført verdi              
Balanseført verdi 01.01   88 448 39 703 5 940 16 809 150 901  
Tilgang i perioden   0 0 0 646 646  
Årets resultatandel   48 639 2 533 1 314 599 53 086  
Overføringer til/fra selskapet   -27 041 - 4 978 -600 -440 -33 060  
Balanseført verdi 31.12   110 046 37 257 6 653 17 614 171 571  

 

Felleskontrollerte virksomheter

Konsernet har en 50 % eierandel i Nr1 Adressa -Tykk Orkanger AS som igjen eier Norsk Avisdrift AS (Byavisa). Videre eier konsernet 50 % i Dølen AS. Nr1 Adressa -Trykk Orkanger AS leverer trykkeritjenester til Polaris Media, Amedia, og eksterne aktører. Norsk Avisdrift AS og Dølen AS er mediehus i Trondheim og på Vinstra. Disse virksomhetene var frem til 2013 konsolidert etter bruttometoden. Etter implementering av IFRS 11 Joint Arrangements per 1.1.2014 blir de konsolidert etter egenkapitalmetoden.  Tabellen nedenfor viser konsernets andel av de felleskontrollerte virksomhetene.

Resultatposter           2014 2013                                                                        
Salgsinntekter   81 770 103 493  
Kostnader   65 720 82 303  
Av- og nedskrivinger   10 822 18 330  
Netto finansposter   -2 838 - 3 016  
Skatt   2 233 3 383  
Resultat fra felleskontrollerte selskap    158 -3 539  
         
Konsernerts andel (50%)   79 -1 770  
         
Balanseposter   2014 2013  
Anleggsmidler   111 071 77 002  
Omløpsmidler   26 857 15 816  
Kortsiktig gjeld   10 466 7 082  
Langsiktig gjeld   89 087 47 470  
Egenkapital   38 374 38 266  
Konsernets andel (50%) og bokført verdi   19 187 19 133  
         
Kontanter og kontantekvivalenter   21 847 19 404  
Konsernets andel   10 923 9 702  

 

 

Legg til i min rapport

Note 11. Investeringer i andre aksjer og andeler

            2014 2013                      
Verdi per 1.1   87 375 67 707  
Tilgang   7 280 12 239  
Avgang   -5 162 0  
Verdiendringer   -11 357 7 429  
Verdi per 31.12   78 136 87 375  
         
Verdiendring over andre inntekter og kostnader   - 11 357 7 429  
         
Oversikt over aksjer og andeler        
Trønder-Avisa AS   17 735 17 836  
Sparebank1 SMN   0 8 602  
Cxense AS   51 934 54 750  
Fanbooster AS   2 000 0  
Andre aksjer   6 467 6 187  
Sum aksjer i andre selskaper   78 136 87 375  

 

Aksjene er langsiktige investeringer som er klassifisert som tilgjengelige for salg og er bokført til virkelig verdi. Den 26. juni solgte Polaris Media samtlige 156 397 egenkapitalbevis i Sparebank1 SMN til kurs 54 kroner per egenkapitalbevis, til sammen 8,4 mill. I den forbindelse er det regnskapsført en gevinst på 3,3 mill.

Langsiktige fordringer                                                     2014 2013                 
Billån, boliglån og andre lån til ansatte               2 433 2 786  
Andre langsiktige fordringer   1 462 1 329  
Fordringer på felleskontrollert virksomhet   5 811 5 615  
Sum   9 706 9 730  

 

Legg til i min rapport

Note 12. Kategorier av finansielle eiendeler og forpliktelser

2014       Note Nivå Tilgjengelig
for salg
Virkelig verdi
over total
resultatet
Utlån og
fordringer
Amortisert
kost
Sum            
Finansielle eiendeler                  
Lån til felleskontrollert virksomhet   22   0 0 0 5 811 5 811  
Investeringer i aksjer og andeler   11 1,3 81 783 -3 647 0 0 78 136  
Andre langsiktige fordringer   22   0 0 3 895   3 895  
Fordringer    22   0 0 163 041 0 163 041  
Bankinnskudd       0 0 218 077 0 218 077  
Sum finansielle fordringer       81 783 -3 647 385 013 5 811 468 960  
                   
Finansiell gjeld                  
Rentebærende gjeld   13,14 2 0 3 680 0 341 510 345 170  
Kortsiktig rentebærende gjeld   13,14   0 0 0 34 432 34 432  
Leverandørgjeld   13,14   0 0 0 55 273 55 273  
Annen kortsiktig gjeld   17   0 0 0 329 597 329 195  
Sum finansiell gjeld       0 3 680 0 760 410 764 069  
Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)       -3 647  
Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller inndirekte)       - 3 660  
Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare markedsdata)       81 783  
                   
2013   Note Nivå Tilgjengelig
for salg
Virkelig verdi
over total
resultatet
Utlån og
fordringer
Amortisert
kost
Sum   
Finansielle eiendeler                  
Lån til felleskontrollert virksomhet   22   0 0 0 5 615 5 615  
Investeringer i aksjer og andeler   11 1,3 79 670 7 705 0 0 87 375  
Andre langsiktige fordringer   22   0 0 4 115 0 4 115  
Fordringer    22   0 0 164 534 0 164 534  
Bankinnskudd       0 0 186 658 0 186 658  
Sum finansielle fordringer       79 670 7 705 355 308 5 615 448 297  
                   
Finansiell gjeld                  
Rentebærende gjeld   13,14 2 0 1 220 0 308 337 309 557  
Kortsiktig rentebærende gjeld   13,14   0 0 0 34 432 34 432  
Leverandørgjeld   13,14   0 0 0 78 950 78 950  
Annen kortsiktig gjeld   17   0 0 0 326 693 326 693  
Sum finansiell gjeld       0 1 220 0 748 411 749 631  
Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)       7 705  
Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller inndirekte)       -1 220  
Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare markedsdata)       79 670  

 

Legg til i min rapport

Note 13. Gjeld, risiko mv.

Konsernet vurderer regelmessig kapitalstrukturen og risikoprofil. Konsernet har over tid hatt en solid balanse med lite gjeld og høy egenkapital. Konsernets ledige likviditet prioriteres til å investere i produkt- og organisasjonsutvikling, nedbetaling av gjeld og utdeling til selskapets aksjonærer. Mindre beløp er avsatt til langsiktige aksjeplasseringer, mens øvrig fri likviditet er plassert i bank. Det er også et ønske å sikre og opprettholde sterk kredittrating for konsernet, og være i en posisjon med finansiell handlekraft. Dette for å gjennomføre målsatte forretningsmessige strategier og gjennom dette øke verdien til aksjonærene.

De fleste selskapene i konsernet er deltakere i en konsernkontoordning hvor morselskapet Polaris Media ASA er hovedkontoinnehaver. Alle deltakerne er solidarisk ansvarlig overfor til en hver tid utestående på konsernkontoen.

Konsernets låneavtaler består ved utgangen av året av langsiktige lån samt en trekkfasilitet på 80 mill. Konsernet hadde ved utgangen av året en kontantbeholdning  på 218,1 mill., hvorav 11,6 mill. på sperret konto. Konsentrasjon av kredittrisiko i forhold til kundefordringer er begrenset fordi konsernets kundebase består av et stort antall kunder som anses å være diversifisert. Konsernet har relativt lave tap knyttet til kundefordringer. Se note 22 for informasjon om aldersfordeling og tap på fordringer.

Lånevilkår
Polaris Media ASA tok i 2009 opp et lån på 575 mill. i forbindelse med oppkjøpet av virksomhetene på Nordvestlandet. I.h.h.t. låneavtalen er vilkårene for lånet betinget av:

1) Konsernets bokførte egenkapitalandel skal være høyere enn 32,5% per 31.12.
2) Netto rentebærende gjeld (NIBD) skal være lavere enn fire ganger EBITDA justert for utbytte fra tilknyttede selskaper.

Polaris Media har med virkning fra 1.1 2014 endrede lånevilkår med Sparebank 1 SMN. Med bakgrunn i solid likviditet og kontantstrøm er lånets løpetid og nedbetalingsplan endret fra juli 2018 til juli 2024. Avdrag per kvartal er redusert fra 18 til 8 mill. All gjeld er betalt på forfall og konsernet er ikke i brudd med noen lånevilkår. En oppstilling over konsernets utvikling og status ift. lånevilkårene i 2014 og 2013 framgår av tabellen nedenfor.

I andre kvartal 2014 ble det inngått en 10-årig avtale med Sparebank1 Finans Midt-Norge AS om leie av ny trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim AS. Finansieringsavtalen medfører en økning i rentebærende langsiktig gjeld på 67 mill. per 31.12.2014. Finansieringsavtalen er trådt i kraft fra fjerde kvartal 2014. Polaris Media har fra juni 2014 inngått en rentebytteavtale med hovedstol 70 mill. med 10 års løpetid med rente 2,57%. Rentebytteavtalen er en sikring av finansieringsavtalen vedr. ny presse.

    2014 2013                                                                        
Langsiktig rentebærende gjeld i balansen   345 170 309 557  
Fratrukket virkelig verdi på rentebytteavtale   -3 660 -1 220  
Kortsiktig rentebærende gjeld (neste års avdrag)   34 432 34 432  
Bankinnskudd   -218 077 -186 658  
Bundne bankinnskudd   11 592 7 462  
Netto rentebærende gjeld som i låneavtalen  1) 169 457 163 572  
         
12 måneders rullerende EBITDA   243 804 234 162  
Utbytte fra tilknyttede selskaper   96 624 33 060  
EBITDA som i låneavtalen   340 428 267 222  
         
Netto rentebærende gjeld (NIBD) / EBITDA   0,5 0,6  
         
Krav til egenkapital        
Bokført egenkapitalandel per 31.12.2012   39,9 % 44,0 %  
Minimumskrav lånevilkår (covenant)   32,5 % 32,5 %  
Margin til lånevilkår (%-poeng)   7,4 % 11,5 %  

 

 1) Nøkkeltallet avviker fra kvartalsrapporten for fjerde kvartal 2014 som er basert på normalisert EBITDA og utbytte.

En oversikt over konsernets største langsiktige låneengasjement framgår av tabellen nedenfor.

          2014 2013
Låntaker  Lånebeløp Saldo 31.12.2014 Avdrag (kvartal) Avdrag Rentekostnad Rentekostnad
Polaris Media ASA 575 000 304 210 8 000 32 000 12 198 13 544
Polaris Trykk Harstad AS 20 000 2 500 500 2 000 218 336
Nordavis AS 4 300 1 935 108 432 18 88
Finansiell leasingavtale Polaris Trykk Trondheim 0 67 297 0 0 1 456 0
Neste års avdrag (klassifisert som kortsiktig gjeld) 0 -34 432 0 0 0 0
Langsiktg gjeld eks. rentebytteavtale 599 300 341 510 8 608 34 432 13 891 13 968

 

Forfallsstruktur låneengasjement 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Polaris Media ASA 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000
Polaris Trykk Harstad AS 2 000 500 0 0 0 0
Nordavis AS 432 432 432 432 432 0
Sum avdragsbetaling år 34 432 32 432 32 432 32 432 32 432 32 000
Restgjeld 31.12. 307 078 274 146 241 714 209 282 176 850 144 850

 

Lånet i Polaris Trykk Harstad AS har løpetid til 2015, mens Nordavis har en løpetid til 2019

Rentesikring

Kontantstrømsikring består av rentebytteavtaler der endringer i virkelig verdi føres over egenkapitalen. Rentebytteavalen avregnes kvartalsvis og føres over resultatet. Rentebytteavtalen fra 2009 i Polaris Media ASA utløp i april 2014. Det er i juni 2014 inngått en 10 årig rentebytteavtale med hovedstol 70 mill. Polaris Media ASA betaler 2,57% fast rente og mottar 3 mnd. NIBOR. Rentebytteavtalen i Polaris Trykk Harstad  AS utløper i februar 2016. Den resultatførte andelen av tapet i rentebytteavtalen   framgår av tabellen nedenfor;

Rentebytteavtale   2014 2013  
Resulatført i regnskapet   1 345  4 439  
         
Virkelig verdi 31.12   - 3 660 -1 220  
Virkelig verdi 01.01   -1 220 - 5 381  
Andre inntekter og kostnader   -2 439  4 161  
         
Effekter av renteendring (+/- 1%)   2014 2013  
Resultat (+/-)   618 1292  
Egenkapital   2 190 50  
         
Finansposter           2014 2013                                                                 
Resultatandel tilknyttede selskaper   53 085 51 315  
         
Finansinntekt        
Renteinntekt   3 573 7 938  
Mottatt aksjeutbytte   689 341  
Gevinst realisasjon av aksjer 1   39 632 24  
Andre finansinntekter   625 1 001  
Sum finansinntekt   44 519 9 305  
         
Finanskostnad        
Tap realisasjon aksjer   0 96  
Andre finanskostnader   1 708 1568  
Sum andre finanskostnader   1 708 1 664  
Renter lån   13 819 13 968  
Resultatført rentebytteavtale   1 345 4 439  
Rentekostnad   243 3 745  
Sum rentekostnad   15 480 22 152  
         
Sum finanskostnader   17 188 23 817  
         
Netto finansposter   27 331 -14 512  

1)  Polaris Media solgte 2014 samtlige  grunnfondsbevis i Sparebank1 SMN for 8,4 mill. I den forbindelse er det regnskapsført en gevinst på 3,3 mill.  Den 31.12.2014 solgte Polaris Media 100% av aksjene i Nordregate 1-3 AS for 41,4 mill. Innregnet gevinst er 36,4 mill.

Operasjonelle leieavtaler
Finansielle forpliktelser består av inngåtte innkjøps- og leieavtaler av langsiktig karakter. De fleste av disse avtalene har ikke angitt noen minimumsleie, og beløpene som er oppgitt er antatt leie- eller kjøp for de forskjellige avtalene basert på historiske volum. Konsernets avtaler består i hovedsak av husleieavtaler, avtaler om drift, support og vedlikehold av fagsystemer samt avtaler om innkjøp av redaksjonelt stoff.     

 

År Husleie avtaler IT relaterte forpliktelser Andre finansielle forpliktelser        Sum                                                                                                                                                                                                                               
2015 41 504 19 315 7 462 68 280  
2016 44 787 8 003 418 53 208  
2017 45 154 6 983 392 52 529  
2018 45 725 6 393 290 51 408  
Etter 2018 279 053 64 649 290 343 992  
Sum 455 224 105 343 8 851                 569 418  

 

De største leieavtalene gjelder Polaris Trykk AS og Adresseavisen AS. Polaris Trykk AS har en 10 års leieavtale i Industriveien 13, mens Adresseavisen harr en avtale om leie av Industriveien frem til innflytting i bygg på Verfsgata 2. Etter flytting har Adresseavisen en 15 leieavtale i Verfsgata 2.

Finansielle leieavtaler  

Konsernet har finansiell leieavtale på en trykkpresse.  Leieavtalen går over hele pressenes forventede levetid. Nåverdi avminimumsbetalingene er som følger:

      2014 2013                                                                                                                                                                                                                               
      Nåverdi Nåverdi  
Innen et år     8 005 0  
Mellom 1 og 5 år     32 023 0  
Etter 5 år     40 023 0  
Sum mimimumsleie     80 051 0  
Fratrukket finanskostnad     -12 749 0  
Nåverdi av minimumsleie       67 297 0  

 

 

 

Legg til i min rapport

Note 14. Pantstillelser og garantiansvar

Som sikkerhet for låneavtale av 2009 mellom Polaris Media ASA og Sparebank1 SMN, samt trekk- og garantifasiliteter, er det stilt førsteprioritets pant i morselskapets vesentlige datterselskaper. Bokført verdi av aksjer i hoveddatterselskaper fremgår av tabellen nedenfor. Som sikkerhet for den finansielle leieavtalen vedrørende trykkpresse, har Polaris Trykk Trondheim AS stilt pant i egne eiendeler ovenfor Sparebank 1 SMN. Konsernets øvrige lån er sikret i pant i det enkelte selskaps eiendeler. For nærmere informasjon, se note 13.

Pantesikret gjeld                                  2014 2013                                                                                                                                                
Langsiktig gjeld i Polaris Media ASA   304 210 335 904  
Pantesikret gjeld per 31.12   304 210 335 904  
         
Adresseavisen Gruppen AS                    117 858              201 958  
Harstad Tidende Gruppen AS                    73 099              240 786  
Polaris Trykk AS                    171 629              322 157  
Polaris Media Nordvestlandet AS                    400 450              119 618  
Polaris Eiendom AS m.fl.                    47 876              122 837  
Sum   810 912 1 007 356  
         
Garantiansvar   2014 2013  
Garantier konsernselskaper   81 315 81 315  
Sum   81 315 81 315  

 

Beveglesene i verdier knyttet til bokflørte verdier av aksjer i vesentlige datterselskaper er knyttet til at konsernet i 2014 gjorde tilpasninger av konsernets kapitalstruktur som følge av nye skatteregler i forbindelse med rentefradrag. Tilpasningene er gjennomført som konsernbidrag, utbytter og konvertering av lån. I tillegg er det for HTG foretatt en nedskrivning av merverdier og goodwill på 60 mill. (kfr. også note 7).

Legg til i min rapport

Note 15. Annen driftskostnad

                    2014 2013                                                                               
Distribusjonskostnader   152 766 142 933  
Salg og reklamekostnader   92 609 101 579  
Telefon, porto, TV lisenser   19 706 19 758  
Reisekostnader   31 607 31 349  
Kostnader transportmidler   2 979 2 881  
IT og kontorkostnader   53 449 54 795  
Drift bygninger og driftsmidler   92 122 90 803  
Tap på fordringer   1 662 3 388  
Annen driftskostnad   42 779 53 783  
Sum   489 679 501 269  

 

Legg til i min rapport

Note 16. Varekostnad

                   2014 2013                                                                          
Trykking og innkjøp råvarer   154 704 159 648  
Innkjøpt redaksjonelt stoff   43 362 44 821  
Andre varekostnader   37 053 42 227  
Varekostnad   235 119 246 696  

 

Legg til i min rapport

Note 17. Annen kortsiktig gjeld

                 2014 2013                                                                          
Skyldig offentlige avgifter   77 252 75 172  
Forskuddsbetalt abonnement   107 426 107 918  
Feriepenger   75 532 75 278  
Annen kortsiktig gjeld   79 934 68 222  
herav avsetning sluttpakker   22 566    
Annen kortsiktig gjeld   340 143 326 591  

 

Legg til i min rapport

Note 18. Skattekostnad

                2014 2013                                                                                 
Betalbar skatt   11 445 15 877  
Endring i utsatt skatteforpliktelse   18 616 3 114  
Skattekostnad på ordinært resultat   30 061 18 990  
         
Årets betalbare skatt   11 445 15 877  
Skatteeffekt avgitt konsernbidrag   -8 228 -1 610  
Betalbar skatt i balansen   3 216 14 267  
         
Avstemming        
Ordinært resultat før skatt   121 100 115 916  
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 28 %   32 697 32 456  
Ikke fradragsberettigede kostnader   18 315 2 315  
Ikke skattepliktige inntekter   -10 437 -883  
Effekt av endret skattesats   0 -1 043  
Resultatandel fra tilknyttede selskaper   -10 514 -13 855  
Skattekostnad på ordinært resultat   30 061 18 990  
         
Skatteeffekter av midlertidige forskjeller        
Fordel        
Omløpsmidler   741 1 064  
Anleggsmidler   8 156 8 249  
Pensjonsforpliktelse   41 230 41 760  
Avsetninger   9 927 5 864  
Aksjer og andre verdipapirer   988 560  
Underskudd til fremføring   4 152 1 091  
Ikke balanseført utsatt skattefordeler   567 304  
Sum skatteeffekt av fordeler   65 761 58 893  
         
Forpliktelse        
Omløpsmidler   1 170 1 399  
Anleggsmidler   77 705 81 850  
Forskuddsbetalt pensjonspremie   8 243 5 016  
Sum skatteeffekt av forpliktelser   87 118 88 266  
         
Netto utsatt skattefordel/(forpliktelse)   -21 356 -29 372  
         
Som fordeler seg som følger        
Utsatt skattefordel   52 125 48 585  
Utsatt skatt   73 481 77 957  
Netto utsatt skatt   -21 356 -29 372  

 

Legg til i min rapport

Note 19. Lønn og godtgjørelser

 

    2014 2013                                                               
Lønn og feriepenger 1) 678 536 665 315  
Arbeidsgiveravgift   86 469 87 586  
Pensjonskostnader 2) -51 058 43 457  
Annen personalkostnad   14 896 17 461  
Sum   728 843 813 818  
Årsverk per 31.12 (unntatt avisbud)   930 978  
         
Kostnader til revisor er fordelt som følger   2014 2013  
Lovpålagt revisjon   1 396 1 667  
Andre attestasjonstjenester   188 190  
Skatterådgivning   477 453  
Andre tjenester utenfor revisjonen   141 392  
Sum   2 202 2 702  

1) Herav omstillingskostnader 22,6 mill.    2) Herav omstillingskostnader 22,7 mill. og positiv effekt av avvikling av ytelsesbaserte pensjoner på 119,3 mill.

I konsernet er konsernledelsen i Polaris Media ASA definert som ledende ansatte.

2014   Antall aksjer Lønn Prestasjons 
basert lønn1
Pensjon2 Annen
godtgjørelse
Sum              
Konsernsjef Per Axel Koch       152 273 2 779 506 1 363 328 4 976  
Adm. dir Adresseavisen Gruppen, Tove Nedreberg   14 074 2 109 224 332 170 2 855  
Sjefredaktør Adresseavisen, Arne Blix 2   1 540 2 042 0 1 112 176 3 331  
Adm. dir Polaris Trykk, Steinar Bakken   579 1 764 213 181 205 2 362  
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise   579 1 910 229 284 154 2 577  
CFO og prosjektdirektør, Per Olav Monseth   579 2 163 238 256 187 2 844  
                 
2013   Antall aksjer Lønn Prestasjons
basert lønn
Pensjon Annen
godtgjørelse
Sum  
Konsernsjef Per Axel Koch   152 274 2 736 0 1 054 316 4 106  
Adm dir Adresseavisen Gruppen, Tove Nedreberg   14 074 1 984 0 217 159 2 360  
Sjefredaktør Adresseavisen, Arne Blix   1 540 1 978 0 1 436 174 3 588  
Adm. dir Polaris Trykk, Steinar Bakken   280 1 724 0 201 161 2 087  
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise   280 1 854   291 159 2 304  
CFO og prosjektdirektør, Per Olav Monseth 3   280 1 900   188 190             2 278  

 

 

Tilleggspensjon:

Alle ledende ansatte deltar i selskapenes kollektive pensjonsordninger, og alle foruten konsernsjef har en innskuddsbasert ordning på 12 % for lønn over 12 G. Det er for konsernsjef og sjefredaktør i Adresseavisen AS avtalt tilleggspensjon på henholdsvis 66 % og 33 % av lønn utover 12 G. Regulering av pensjonsgrunnlaget (per 31.12.2014 på henholdsvis 2,678 mill. og 1,982 mill.) baseres på gjennomsnittlig årslønnsvekst for henholdsvis hele konsernet og Adresseavisen, uavhengig av lønnsutviklingen for konsernsjef og sjefredaktør. Ved uttak skal tilleggspensjon G-reguleres så lenge ytelsene løper.

Førtidspensjon:

Polaris Media ASA og konsernsjef Per Axel Koch, samt Adresseavisen AS og sjefredaktør Arne Blix, har en gjensidig rett til å kreve førtidspensjonering ved fylte 60 år. Konsernsjefen har opptjent rett til førtidspensjon ved eventuell fratredelse før fylte 60 år, mens Sjefredaktør er fylt 60 år og vil fratre i første halvår 2015. Førtidspensjonen skal utgjøre 70 % av lønn frem til 67 år og skal reduseres dersom lønnsinntekt fra andre arbeidsgivere, inntekt som selvstendig næringsinntekt og eventuelle utbetalinger fra pensjonsordninger og folketrygd overstiger pensjonsgrunnlaget for førtidspensjon. Pensjonsgrunnlaget for førtidspensjon tilsvarer full lønn. Ved uttak skal førtidspensjon reguleres med den generelle lønnsregulering i Polaris Media og Adresseavisen.

Konsernsjef har etterlønnsordning hvor lønnsbetingelsene skal opprettholdes i inntil 24 måneder (inkludert oppsigelsestid) dersom arbeidsforholdet avsluttes fra bedriftens side og dette skyldes annet enn vesentlig mislighold av ansettelsesavtalen. Til sikring av konsernsjefens pensjonsforpliktelse for tillegg- og førtidspensjon, er det i henhold til en beregnet kapitalisert verdi på kr. 25,9 mill. ved fylte 60 år avsatt 9,7 mill. på sperret bankkonto per 31.12.2014.

 

1) For konsernledelsen gjelder en prestasjonsbasert lønnsordning. Den prestasjonsbaserte lønnsordningen er basert på kriterier fastsatt av konsernets styre, der konsernsjef kan oppnå en prestasjonsbasert lønn på inntil tre måneders lønn og tilsvarende inntil to måneders lønn for resten av konsernledelsen, se også redegjørelse for lederlønnspolitikken for regnskapsåret 2014. Prestasjonsbasert lønn i tabellen ovenfor gjelder for 2013, men som er  utbetalt i 2014.

2) Tallene for pensjon er basert på livrente og aktuarberegninger. Den ordinære ytelsesbaserte pensjonsordningen er  i 2014 avviklet og effektene av avviklingen holdt utenfor beregningene for å gi et mest  mulig korrekt bilde på pensjonskostnaden i 2014. I 2014 har sjefredaktør i Adresseavisen Arne Blix meddelt at han vil pensjonere seg fra juni 2015. Dette medfører ingen effekt på hans beregnede pensjonskostnad for 2014.

 

Utbetalt styrehonorar: Antall aksjer 2014 2013                                                             
Styreleder Bernt Olufsen 4 418 360 173  
Styremedlem Kristine Landmark (nestleder)   213 213  
Styremedlem Stig Eide Sivertsen   213 273  
Styremedlem Lars Svensson   193 203  
Styremedlem Trond Berger 4   115 213  
Styremedlem Bente Rathe   178 168  
Styremedlem Bente Sollid Storehaug   163 158  
Varamedlem Lars Grustaf Ander   30 0  
Varamedlem Hans Tore Joramo Bjerkaas   30 0  
Varamedlem Anne Britt Bekken   23 0  
Styremedlem ansattrepresentant Marianne Leithe (ny)   83 0  
Styremedlem ansattrepresentant Rune Setsaas (ny)   83 0  
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg 579 178 158  
Styremedlem ansattrepresentant Bjørn Sletvold (fratråd) 579 80 158  
Varamedlem ansattrepresentant Merete Amdam Holand 579 80 158  
Styrets nestleder Marit Arnstad (fratrådt)   0 45  
Styremedlem Lennart Foss (fratrådt)   0 10  
Styreleder Kaare Gisvold (fratrådt) 79 618 0 193  
Valgkomite        
Leder valgkomiteen Roar Arntzen   65 10  
Medlem valgkomiteen Anne Breiby   70 10  
Jacob A. Møller (ny)   0 0  
Leder valgkomiteen Berit Rian (fratrådt)   45 20  
Totalt   2 198 2 158  

 3) Oversikten viser mottatte styrehonorar i henhold til vedkommende styremedlems lønns- og trekkoppgave for 2014. For styremedlemmer der det er sendt faktura for honorar fra vedkommendes arbeidsgiver er dette tillagt innrapportert beløp i tabellen. Polaris Media har i 2014 mottatt faktura på styrehonorar fra Schibsted ASA (Bernt Olufsen 187,5 - Trond Berger 115).Fra medio 2014 er styrehonorar for Bernt Olufsen utbetalt som personlig honorar på linje med øvrige styremedlemmer. For enkelte personer inngår også honorar ved deltakelse i kompensasjonskomite og revisjonsutvalg. For redegjørelse av styregodtgjørelse, se eierstyring og selskapsledelse.

 

 

 

 

 

Legg til i min rapport

Note 20. Nærstående parter

Som nærstående part betraktes tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet, se note 10. Nedenfor er det listet opp transaksjoner med FINN.no AS og den felleskontrollerte virksomheten Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS. Konsernet har i tillegg et samarbeid med Schibsted om blant annet betalingsløsning for nett, annonsering (Storby) og redaksjonelt innhold, men dette samarbeidet anses ikke å være med nærstående part.

Foruten dette foregår det vesentlig kjøp og salg mellom selskapene i konsernet. Dette er hovedsakelig trykking av avis, fellestjenester innen regnskap/økonomi/personal, IT-tjenester, distribusjonstjenester, husleie og eiendomsdrift. Alle transaksjoner med datterselskap er eliminert i konsernregnskapet. 

Kontanter benyttes som vederlag for oppgjør med nærstående parter. Konsernet har pr. 31. desember 2014 et lån på 5,6 mill. (50% er inkludert i konsernregnskapet på grunn av regnskapsføring etter bruttometode) til den felleskontrollert virksomheten Nr1 Adressa-Trykk Orkanger AS.  

Det er ikke avsatt eller kostnadsført tap knyttet til mellomværende med nærstående parter. For ytelser til ledelsen, se note 19.  

            2014 2013                                                             
FINN.no AS                          
Salg til nærstående part   25 363 33 206  
Kjøp fra nærstående part   7 311 9 109  
Fordring på nærstående part   135 36  
Gjeld til nærstående part   113 826  
         
Nr1 Adressa Trykk Orkanger        
Salg til nærstående part   2 136 2 602  
Kjøp fra nærstående part   13 226 13 370  
Fordring på nærstående part   206 5 779  
Gjeld til nærstående part   1 206 960  

 

Legg til i min rapport

Note 21. Aksjonærforhold

Morselskapet har per 31.12.14 en aksjekapital på kr 48 926 781 fordelt på 48 926 781 antall aksjer pålydende kr 1. Polaris Media ASA eier 34 941 egne aksjer per 31.12.14.

Hver aksje har 1 stemme i selskapets generalforsamling. Endring av vedtektenes bestemmelse om redaksjonell plattform krever minst 3/4 flertall så vel av avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Resultat per aksje i 2014 er kr 1,86 (1,98). Foreslått utbytte i morselskapet Polaris Media ASA for 2014 er kr 1,00 pr. aksje, tilsammen 48 891 840.

De største aksjonærene i selskapet per 31.12.14 var:

Navn Antall aksjer Prosent                                                                                                             
SCHIBSTED ASA              14 172 952 29,0 %  
NWT MEDIA AS              12 930 000 26,4 %  
MUST INVEST AS                7 188 764 14,7 %  
SPAREBANK 1 SMN INVEST AS                5 584 508 11,4 %  
SOFELL AS                1 005 384 2,1 %  
ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE                    931 106 1,9 %  
GYLDENDAL ASA                    924 000 1,9 %  
HARSTAD SPAREBANK                    823 936 1,7 %  
AMBLE INVESTMENT AS                    415 459 0,8 %  
PARETO AS                    292 380 0,6 %  
Sum 10 største aksjonærer 44 268 489 90,5 %  
Øvrige aksjonærer 4 658 292 9,5 %  
Sum 48 926 781 100,0 %  
Legg til i min rapport

Note 22. Kundefordringer og andre fordringer

                        2014 2013                                           
Kundefordringer        
Kundefordringer til pålydende 31.12   137 236 142 409  
Avsetning til tap 31.12   -3 725 -4 103  
Bokført verdi kundefordringer   133 511 138 306  
         
Avsetning til tap 01.01   -4 103 -4 417  
Endring avsetning til tap   378 314  
Avsetning til tap 31.12   - 3 725 -4 103  
         
Faktisk kostnadsførte tap i året   2 529 3 827  
         
Andre kortsiktige fordringer        
Andre kortsiktige fordringer1   27 311 25 013  
Fordringer på felleskontrollert virksomhet   2 219 1 220  
Sum   29 530 26 233  
         
         
Aldersfordeling kundefordringer        
Ikke forfalt   113 976 108 757  
0 - 30 dg   16 921 24 662  
30 - 60 dg   2 190 4 193  
60 - 90 dg   754 1 398  
90 > dg   3 394 3 394  
Sum
  137 236 142 403  

1) Andre fordringer består periodiseringer og andre mindre tilgodehavende. Disse har en estimert gjennomsnittlig forfallstid på 3-6 måneder. 

 

Legg til i min rapport

Note 23. Restruktureringskostnader

Polaris Media har i fjerde kvartal gjennomført bemanningstilpasninger. Kostnadene er resultatført som lønnskostnader/pensjonskostnader. Kostnad for sluttpakker utgjør 22,6 mill. og er inkludert i kortsiktig gjeld. Gavepensjoner utgjør 22,7 mill. og er inkludert i pensjonsforpliktelser. I tillegg til dette er det gjort avsetninger til strukturendringer i Innherreds Folkeblad og Verdalingen på 0,6 mill. Totalt utgjør avsetning for omstillingstiltak 45,9 mill.

 

Legg til i min rapport