Note 10. Tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet

Tilknyttede selskap

Polaris Media eier 10,12 %i FINN.no. Eierandel er regnskapsført som tilknyttede selskap da konsernet har betydelig innflytelse og aksjonærbeskyttelse gjennom aksjonæravtale.  Videre eier konsernet 38%  Mediehuset Avisa Nordland og 49% prosent i mediehuset Hitra Frøya AS.

Merverdianalyse                      FINN.noAvisa NordlandHitra-FrøyaØvrigeSum                                               
Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet 6 42712 0374029 70828 574 
Goodwill 028 7654 0084 10236 875 
Nedskrevet 000-3 787-3 787 
Anskaffelseskost 6 42740 8024 41010 02361 662 
        
2014       
Beregning av årets resultatandel       
Andel årets resultat 42 920-8091 0948243 288 
Avskriving identifiserbare merverdier 0-6390-3 787-4 426 
Årets resultatandel 48 920-1 4471094-3 70438 863 
        
Beregning av balanseført verdi       
Balanseført verdi 01.01 110 04637 2576 65317 614171 571 
Tilgang 000444444  
Årets resultatandel 42 920-1 4471 094- 3 70438 863 
Utbytte og føringer mot egenkapitalen -90 809- 3 6480- 2 167-96 624 
Balanseført verdi 31.12 62 158 32 6127 74712 187114 253 
        
        
2013       
Beregning av årets resultatandel       
Andel årets resultat 48 6393 4201 314153 972 
Avskriving merverdier 0- 88700-887 
Årets resultatandel 48 6392 5331 31459953 086 
        
Beregning av balanseført verdi       
Balanseført verdi 01.01 88 44839 7035 94016 809150 901 
Tilgang i perioden 000646646 
Årets resultatandel 48 6392 5331 31459953 086 
Overføringer til/fra selskapet -27 041- 4 978-600-440-33 060 
Balanseført verdi 31.12 110 04637 2576 65317 614171 571 

 

Felleskontrollerte virksomheter

Konsernet har en 50 % eierandel i Nr1 Adressa -Tykk Orkanger AS som igjen eier Norsk Avisdrift AS (Byavisa). Videre eier konsernet 50 % i Dølen AS. Nr1 Adressa -Trykk Orkanger AS leverer trykkeritjenester til Polaris Media, Amedia, og eksterne aktører. Norsk Avisdrift AS og Dølen AS er mediehus i Trondheim og på Vinstra. Disse virksomhetene var frem til 2013 konsolidert etter bruttometoden. Etter implementering av IFRS 11 Joint Arrangements per 1.1.2014 blir de konsolidert etter egenkapitalmetoden.  Tabellen nedenfor viser konsernets andel av de felleskontrollerte virksomhetene.

Resultatposter         20142013                                                                       
Salgsinntekter 81 770103 493 
Kostnader 65 72082 303 
Av- og nedskrivinger 10 82218 330 
Netto finansposter -2 838- 3 016 
Skatt 2 2333 383 
Resultat fra felleskontrollerte selskap  158-3 539 
     
Konsernerts andel (50%) 79-1 770 
     
Balanseposter 20142013 
Anleggsmidler 111 07177 002 
Omløpsmidler 26 85715 816 
Kortsiktig gjeld 10 4667 082 
Langsiktig gjeld 89 08747 470 
Egenkapital 38 37438 266 
Konsernets andel (50%) og bokført verdi 19 18719 133 
     
Kontanter og kontantekvivalenter 21 84719 404 
Konsernets andel 10 9239 702 

 

 

Legg til i min rapport