Note 11. Investeringer i andre aksjer og andeler

          20142013                     
Verdi per 1.1 87 37567 707 
Tilgang 7 28012 239 
Avgang -5 1620 
Verdiendringer -11 3577 429 
Verdi per 31.12 78 13687 375 
     
Verdiendring over andre inntekter og kostnader - 11 3577 429 
     
Oversikt over aksjer og andeler    
Trønder-Avisa AS 17 73517 836 
Sparebank1 SMN 08 602 
Cxense AS 51 93454 750 
Fanbooster AS 2 0000 
Andre aksjer 6 4676 187 
Sum aksjer i andre selskaper 78 13687 375 

 

Aksjene er langsiktige investeringer som er klassifisert som tilgjengelige for salg og er bokført til virkelig verdi. Den 26. juni solgte Polaris Media samtlige 156 397 egenkapitalbevis i Sparebank1 SMN til kurs 54 kroner per egenkapitalbevis, til sammen 8,4 mill. I den forbindelse er det regnskapsført en gevinst på 3,3 mill.

Langsiktige fordringer                                                   20142013                
Billån, boliglån og andre lån til ansatte             2 4332 786 
Andre langsiktige fordringer 1 4621 329 
Fordringer på felleskontrollert virksomhet 5 8115 615 
Sum 9 7069 730 

 

Legg til i min rapport