Note 12. Kategorier av finansielle eiendeler og forpliktelser

2014     NoteNivåTilgjengelig
for salg
Virkelig verdi
over total
resultatet
Utlån og
fordringer
Amortisert
kost
Sum           
Finansielle eiendeler         
Lån til felleskontrollert virksomhet 22 0005 8115 811 
Investeringer i aksjer og andeler 111,381 783-3 6470078 136 
Andre langsiktige fordringer 22 003 895 3 895 
Fordringer  22 00163 0410163 041 
Bankinnskudd   00218 0770218 077 
Sum finansielle fordringer   81 783-3 647385 0135 811468 960 
          
Finansiell gjeld         
Rentebærende gjeld 13,14203 6800341 510345 170 
Kortsiktig rentebærende gjeld 13,14 00034 43234 432 
Leverandørgjeld 13,14 00055 27355 273 
Annen kortsiktig gjeld 17 000329 597329 195 
Sum finansiell gjeld   03 6800760 410764 069 
Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)      -3 647 
Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller inndirekte)      - 3 660 
Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare markedsdata)      81 783 
          
2013 NoteNivåTilgjengelig
for salg
Virkelig verdi
over total
resultatet
Utlån og
fordringer
Amortisert
kost
Sum  
Finansielle eiendeler         
Lån til felleskontrollert virksomhet 22 0005 6155 615 
Investeringer i aksjer og andeler 111,379 6707 7050087 375 
Andre langsiktige fordringer 22 004 11504 115 
Fordringer  22 00164 5340164 534 
Bankinnskudd   00186 6580186 658 
Sum finansielle fordringer   79 6707 705355 3085 615448 297 
          
Finansiell gjeld         
Rentebærende gjeld 13,14201 2200308 337309 557 
Kortsiktig rentebærende gjeld 13,14 00034 43234 432 
Leverandørgjeld 13,14 00078 95078 950 
Annen kortsiktig gjeld 17 000326 693326 693 
Sum finansiell gjeld   01 2200748 411749 631 
Nivå 1 (Observerbare ujusterte priser i et aktivt marked)      7 705 
Nivå 2 (Andre teknikker hvor all input har signifikant effekt på virkelig verdi er observerbar, direkte eller inndirekte)      -1 220 
Nivå 3 (Andre teknikker med input som har signifikant effekt på virkelig verdi som ikke er basert på observerbare markedsdata)      79 670 

 

Legg til i min rapport