Note 13. Gjeld, risiko mv.

Konsernet vurderer regelmessig kapitalstrukturen og risikoprofil. Konsernet har over tid hatt en solid balanse med lite gjeld og høy egenkapital. Konsernets ledige likviditet prioriteres til å investere i produkt- og organisasjonsutvikling, nedbetaling av gjeld og utdeling til selskapets aksjonærer. Mindre beløp er avsatt til langsiktige aksjeplasseringer, mens øvrig fri likviditet er plassert i bank. Det er også et ønske å sikre og opprettholde sterk kredittrating for konsernet, og være i en posisjon med finansiell handlekraft. Dette for å gjennomføre målsatte forretningsmessige strategier og gjennom dette øke verdien til aksjonærene.

De fleste selskapene i konsernet er deltakere i en konsernkontoordning hvor morselskapet Polaris Media ASA er hovedkontoinnehaver. Alle deltakerne er solidarisk ansvarlig overfor til en hver tid utestående på konsernkontoen.

Konsernets låneavtaler består ved utgangen av året av langsiktige lån samt en trekkfasilitet på 80 mill. Konsernet hadde ved utgangen av året en kontantbeholdning  på 218,1 mill., hvorav 11,6 mill. på sperret konto. Konsentrasjon av kredittrisiko i forhold til kundefordringer er begrenset fordi konsernets kundebase består av et stort antall kunder som anses å være diversifisert. Konsernet har relativt lave tap knyttet til kundefordringer. Se note 22 for informasjon om aldersfordeling og tap på fordringer.

Lånevilkår
Polaris Media ASA tok i 2009 opp et lån på 575 mill. i forbindelse med oppkjøpet av virksomhetene på Nordvestlandet. I.h.h.t. låneavtalen er vilkårene for lånet betinget av:

1) Konsernets bokførte egenkapitalandel skal være høyere enn 32,5% per 31.12.
2) Netto rentebærende gjeld (NIBD) skal være lavere enn fire ganger EBITDA justert for utbytte fra tilknyttede selskaper.

Polaris Media har med virkning fra 1.1 2014 endrede lånevilkår med Sparebank 1 SMN. Med bakgrunn i solid likviditet og kontantstrøm er lånets løpetid og nedbetalingsplan endret fra juli 2018 til juli 2024. Avdrag per kvartal er redusert fra 18 til 8 mill. All gjeld er betalt på forfall og konsernet er ikke i brudd med noen lånevilkår. En oppstilling over konsernets utvikling og status ift. lånevilkårene i 2014 og 2013 framgår av tabellen nedenfor.

I andre kvartal 2014 ble det inngått en 10-årig avtale med Sparebank1 Finans Midt-Norge AS om leie av ny trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim AS. Finansieringsavtalen medfører en økning i rentebærende langsiktig gjeld på 67 mill. per 31.12.2014. Finansieringsavtalen er trådt i kraft fra fjerde kvartal 2014. Polaris Media har fra juni 2014 inngått en rentebytteavtale med hovedstol 70 mill. med 10 års løpetid med rente 2,57%. Rentebytteavtalen er en sikring av finansieringsavtalen vedr. ny presse.

  20142013                                                                       
Langsiktig rentebærende gjeld i balansen 345 170309 557 
Fratrukket virkelig verdi på rentebytteavtale -3 660-1 220 
Kortsiktig rentebærende gjeld (neste års avdrag) 34 43234 432 
Bankinnskudd -218 077-186 658 
Bundne bankinnskudd 11 5927 462 
Netto rentebærende gjeld som i låneavtalen 1)169 457163 572 
     
12 måneders rullerende EBITDA 243 804234 162 
Utbytte fra tilknyttede selskaper 96 62433 060 
EBITDA som i låneavtalen 340 428267 222 
     
Netto rentebærende gjeld (NIBD) / EBITDA 0,50,6 
     
Krav til egenkapital    
Bokført egenkapitalandel per 31.12.2012 39,9 %44,0 % 
Minimumskrav lånevilkår (covenant) 32,5 %32,5 % 
Margin til lånevilkår (%-poeng) 7,4 %11,5 % 

 

 1) Nøkkeltallet avviker fra kvartalsrapporten for fjerde kvartal 2014 som er basert på normalisert EBITDA og utbytte.

En oversikt over konsernets største langsiktige låneengasjement framgår av tabellen nedenfor.

     20142013
Låntaker LånebeløpSaldo 31.12.2014Avdrag (kvartal)AvdragRentekostnadRentekostnad
Polaris Media ASA575 000304 2108 00032 00012 19813 544
Polaris Trykk Harstad AS20 0002 5005002 000218336
Nordavis AS4 3001 9351084321888
Finansiell leasingavtale Polaris Trykk Trondheim067 297001 4560
Neste års avdrag (klassifisert som kortsiktig gjeld)0-34 4320000
Langsiktg gjeld eks. rentebytteavtale599 300341 5108 60834 43213 89113 968

 

Forfallsstruktur låneengasjement201520162017201820192020
Polaris Media ASA32 00032 00032 00032 00032 00032 000
Polaris Trykk Harstad AS2 0005000000
Nordavis AS4324324324324320
Sum avdragsbetaling år34 43232 43232 43232 43232 43232 000
Restgjeld 31.12.307 078274 146241 714209 282176 850144 850

 

Lånet i Polaris Trykk Harstad AS har løpetid til 2015, mens Nordavis har en løpetid til 2019

Rentesikring

Kontantstrømsikring består av rentebytteavtaler der endringer i virkelig verdi føres over egenkapitalen. Rentebytteavalen avregnes kvartalsvis og føres over resultatet. Rentebytteavtalen fra 2009 i Polaris Media ASA utløp i april 2014. Det er i juni 2014 inngått en 10 årig rentebytteavtale med hovedstol 70 mill. Polaris Media ASA betaler 2,57% fast rente og mottar 3 mnd. NIBOR. Rentebytteavtalen i Polaris Trykk Harstad  AS utløper i februar 2016. Den resultatførte andelen av tapet i rentebytteavtalen   framgår av tabellen nedenfor;

Rentebytteavtale 20142013 
Resulatført i regnskapet 1 345 4 439 
     
Virkelig verdi 31.12 - 3 660-1 220 
Virkelig verdi 01.01 -1 220- 5 381 
Andre inntekter og kostnader -2 439 4 161 
     
Effekter av renteendring (+/- 1%) 20142013 
Resultat (+/-) 6181292 
Egenkapital 2 19050 
     
Finansposter         20142013                                                                
Resultatandel tilknyttede selskaper 53 08551 315 
     
Finansinntekt    
Renteinntekt 3 5737 938 
Mottatt aksjeutbytte 689341 
Gevinst realisasjon av aksjer 1 39 63224 
Andre finansinntekter 6251 001 
Sum finansinntekt 44 5199 305 
     
Finanskostnad    
Tap realisasjon aksjer 096 
Andre finanskostnader 1 7081568 
Sum andre finanskostnader 1 7081 664 
Renter lån 13 81913 968 
Resultatført rentebytteavtale 1 3454 439 
Rentekostnad 2433 745 
Sum rentekostnad 15 48022 152 
     
Sum finanskostnader 17 18823 817 
     
Netto finansposter 27 331-14 512 

1)  Polaris Media solgte 2014 samtlige  grunnfondsbevis i Sparebank1 SMN for 8,4 mill. I den forbindelse er det regnskapsført en gevinst på 3,3 mill.  Den 31.12.2014 solgte Polaris Media 100% av aksjene i Nordregate 1-3 AS for 41,4 mill. Innregnet gevinst er 36,4 mill.

Operasjonelle leieavtaler
Finansielle forpliktelser består av inngåtte innkjøps- og leieavtaler av langsiktig karakter. De fleste av disse avtalene har ikke angitt noen minimumsleie, og beløpene som er oppgitt er antatt leie- eller kjøp for de forskjellige avtalene basert på historiske volum. Konsernets avtaler består i hovedsak av husleieavtaler, avtaler om drift, support og vedlikehold av fagsystemer samt avtaler om innkjøp av redaksjonelt stoff.     

 

ÅrHusleie avtalerIT relaterte forpliktelserAndre finansielle forpliktelser       Sum                                                                                                                                                                                                                              
201541 50419 3157 46268 280 
201644 7878 00341853 208 
201745 1546 98339252 529 
201845 7256 39329051 408 
Etter 2018279 05364 649290343 992 
Sum455 224105 3438 851                569 418 

 

De største leieavtalene gjelder Polaris Trykk AS og Adresseavisen AS. Polaris Trykk AS har en 10 års leieavtale i Industriveien 13, mens Adresseavisen harr en avtale om leie av Industriveien frem til innflytting i bygg på Verfsgata 2. Etter flytting har Adresseavisen en 15 leieavtale i Verfsgata 2.

Finansielle leieavtaler  

Konsernet har finansiell leieavtale på en trykkpresse.  Leieavtalen går over hele pressenes forventede levetid. Nåverdi avminimumsbetalingene er som følger:

   20142013                                                                                                                                                                                                                              
   NåverdiNåverdi 
Innen et år  8 0050 
Mellom 1 og 5 år  32 0230 
Etter 5 år  40 0230 
Sum mimimumsleie  80 0510 
Fratrukket finanskostnad  -12 7490 
Nåverdi av minimumsleie    67 2970 

 

 

 

Legg til i min rapport