Note 14. Pantstillelser og garantiansvar

Som sikkerhet for låneavtale av 2009 mellom Polaris Media ASA og Sparebank1 SMN, samt trekk- og garantifasiliteter, er det stilt førsteprioritets pant i morselskapets vesentlige datterselskaper. Bokført verdi av aksjer i hoveddatterselskaper fremgår av tabellen nedenfor. Som sikkerhet for den finansielle leieavtalen vedrørende trykkpresse, har Polaris Trykk Trondheim AS stilt pant i egne eiendeler ovenfor Sparebank 1 SMN. Konsernets øvrige lån er sikret i pant i det enkelte selskaps eiendeler. For nærmere informasjon, se note 13.

Pantesikret gjeld                                20142013                                                                                                                                               
Langsiktig gjeld i Polaris Media ASA 304 210335 904 
Pantesikret gjeld per 31.12 304 210335 904 
     
Adresseavisen Gruppen AS                  117 858             201 958 
Harstad Tidende Gruppen AS                  73 099             240 786 
Polaris Trykk AS                  171 629             322 157 
Polaris Media Nordvestlandet AS                  400 450             119 618 
Polaris Eiendom AS m.fl.                  47 876             122 837 
Sum 810 9121 007 356 
     
Garantiansvar 20142013 
Garantier konsernselskaper 81 31581 315 
Sum 81 31581 315 

 

Beveglesene i verdier knyttet til bokflørte verdier av aksjer i vesentlige datterselskaper er knyttet til at konsernet i 2014 gjorde tilpasninger av konsernets kapitalstruktur som følge av nye skatteregler i forbindelse med rentefradrag. Tilpasningene er gjennomført som konsernbidrag, utbytter og konvertering av lån. I tillegg er det for HTG foretatt en nedskrivning av merverdier og goodwill på 60 mill. (kfr. også note 7).

Legg til i min rapport