Note 18. Skattekostnad

              20142013                                                                                
Betalbar skatt 11 44515 877 
Endring i utsatt skatteforpliktelse 18 6163 114 
Skattekostnad på ordinært resultat 30 06118 990 
     
Årets betalbare skatt 11 44515 877 
Skatteeffekt avgitt konsernbidrag -8 228-1 610 
Betalbar skatt i balansen 3 21614 267 
     
Avstemming    
Ordinært resultat før skatt 121 100115 916 
Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats 28 % 32 69732 456 
Ikke fradragsberettigede kostnader 18 3152 315 
Ikke skattepliktige inntekter -10 437-883 
Effekt av endret skattesats 0-1 043 
Resultatandel fra tilknyttede selskaper -10 514-13 855 
Skattekostnad på ordinært resultat 30 06118 990 
     
Skatteeffekter av midlertidige forskjeller    
Fordel    
Omløpsmidler 7411 064 
Anleggsmidler 8 1568 249 
Pensjonsforpliktelse 41 23041 760 
Avsetninger 9 9275 864 
Aksjer og andre verdipapirer 988560 
Underskudd til fremføring 4 1521 091 
Ikke balanseført utsatt skattefordeler 567304 
Sum skatteeffekt av fordeler 65 76158 893 
     
Forpliktelse    
Omløpsmidler 1 1701 399 
Anleggsmidler 77 70581 850 
Forskuddsbetalt pensjonspremie 8 2435 016 
Sum skatteeffekt av forpliktelser 87 11888 266 
     
Netto utsatt skattefordel/(forpliktelse) -21 356-29 372 
     
Som fordeler seg som følger    
Utsatt skattefordel 52 12548 585 
Utsatt skatt 73 48177 957 
Netto utsatt skatt -21 356-29 372 

 

Legg til i min rapport