Note 19. Lønn og godtgjørelser

 

  20142013                                                              
Lønn og feriepenger1)678 536665 315 
Arbeidsgiveravgift 86 46987 586 
Pensjonskostnader2)-51 05843 457 
Annen personalkostnad 14 89617 461 
Sum 728 843813 818 
Årsverk per 31.12 (unntatt avisbud) 930978 
     
Kostnader til revisor er fordelt som følger 20142013 
Lovpålagt revisjon 1 3961 667 
Andre attestasjonstjenester 188190 
Skatterådgivning 477453 
Andre tjenester utenfor revisjonen 141392 
Sum 2 2022 702 

1) Herav omstillingskostnader 22,6 mill.    2) Herav omstillingskostnader 22,7 mill. og positiv effekt av avvikling av ytelsesbaserte pensjoner på 119,3 mill.

I konsernet er konsernledelsen i Polaris Media ASA definert som ledende ansatte.

2014 Antall aksjerLønnPrestasjons 
basert lønn1
Pensjon2Annen
godtgjørelse
Sum             
Konsernsjef Per Axel Koch     152 2732 7795061 3633284 976 
Adm. dir Adresseavisen Gruppen, Tove Nedreberg 14 0742 1092243321702 855 
Sjefredaktør Adresseavisen, Arne Blix 2  1 5402 04201 1121763 331 
Adm. dir Polaris Trykk, Steinar Bakken 5791 7642131812052 362 
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise 5791 9102292841542 577 
CFO og prosjektdirektør, Per Olav Monseth 5792 1632382561872 844 
         
2013 Antall aksjerLønnPrestasjons
basert lønn
PensjonAnnen
godtgjørelse
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch 152 2742 73601 0543164 106 
Adm dir Adresseavisen Gruppen, Tove Nedreberg 14 0741 98402171592 360 
Sjefredaktør Adresseavisen, Arne Blix 1 5401 97801 4361743 588 
Adm. dir Polaris Trykk, Steinar Bakken 2801 72402011612 087 
Adm. dir Polaris Media Nordvestlandet, Harald Rise 2801 854 2911592 304 
CFO og prosjektdirektør, Per Olav Monseth 3 2801 900 188190            2 278 

 

 

Tilleggspensjon:

Alle ledende ansatte deltar i selskapenes kollektive pensjonsordninger, og alle foruten konsernsjef har en innskuddsbasert ordning på 12 % for lønn over 12 G. Det er for konsernsjef og sjefredaktør i Adresseavisen AS avtalt tilleggspensjon på henholdsvis 66 % og 33 % av lønn utover 12 G. Regulering av pensjonsgrunnlaget (per 31.12.2014 på henholdsvis 2,678 mill. og 1,982 mill.) baseres på gjennomsnittlig årslønnsvekst for henholdsvis hele konsernet og Adresseavisen, uavhengig av lønnsutviklingen for konsernsjef og sjefredaktør. Ved uttak skal tilleggspensjon G-reguleres så lenge ytelsene løper.

Førtidspensjon:

Polaris Media ASA og konsernsjef Per Axel Koch, samt Adresseavisen AS og sjefredaktør Arne Blix, har en gjensidig rett til å kreve førtidspensjonering ved fylte 60 år. Konsernsjefen har opptjent rett til førtidspensjon ved eventuell fratredelse før fylte 60 år, mens Sjefredaktør er fylt 60 år og vil fratre i første halvår 2015. Førtidspensjonen skal utgjøre 70 % av lønn frem til 67 år og skal reduseres dersom lønnsinntekt fra andre arbeidsgivere, inntekt som selvstendig næringsinntekt og eventuelle utbetalinger fra pensjonsordninger og folketrygd overstiger pensjonsgrunnlaget for førtidspensjon. Pensjonsgrunnlaget for førtidspensjon tilsvarer full lønn. Ved uttak skal førtidspensjon reguleres med den generelle lønnsregulering i Polaris Media og Adresseavisen.

Konsernsjef har etterlønnsordning hvor lønnsbetingelsene skal opprettholdes i inntil 24 måneder (inkludert oppsigelsestid) dersom arbeidsforholdet avsluttes fra bedriftens side og dette skyldes annet enn vesentlig mislighold av ansettelsesavtalen. Til sikring av konsernsjefens pensjonsforpliktelse for tillegg- og førtidspensjon, er det i henhold til en beregnet kapitalisert verdi på kr. 25,9 mill. ved fylte 60 år avsatt 9,7 mill. på sperret bankkonto per 31.12.2014.

 

1) For konsernledelsen gjelder en prestasjonsbasert lønnsordning. Den prestasjonsbaserte lønnsordningen er basert på kriterier fastsatt av konsernets styre, der konsernsjef kan oppnå en prestasjonsbasert lønn på inntil tre måneders lønn og tilsvarende inntil to måneders lønn for resten av konsernledelsen, se også redegjørelse for lederlønnspolitikken for regnskapsåret 2014. Prestasjonsbasert lønn i tabellen ovenfor gjelder for 2013, men som er  utbetalt i 2014.

2) Tallene for pensjon er basert på livrente og aktuarberegninger. Den ordinære ytelsesbaserte pensjonsordningen er  i 2014 avviklet og effektene av avviklingen holdt utenfor beregningene for å gi et mest  mulig korrekt bilde på pensjonskostnaden i 2014. I 2014 har sjefredaktør i Adresseavisen Arne Blix meddelt at han vil pensjonere seg fra juni 2015. Dette medfører ingen effekt på hans beregnede pensjonskostnad for 2014.

 

Utbetalt styrehonorar:Antall aksjer20142013                                                            
Styreleder Bernt Olufsen 4418360173 
Styremedlem Kristine Landmark (nestleder) 213213 
Styremedlem Stig Eide Sivertsen 213273 
Styremedlem Lars Svensson 193203 
Styremedlem Trond Berger 4 115213 
Styremedlem Bente Rathe 178168 
Styremedlem Bente Sollid Storehaug 163158 
Varamedlem Lars Grustaf Ander 300 
Varamedlem Hans Tore Joramo Bjerkaas 300 
Varamedlem Anne Britt Bekken 230 
Styremedlem ansattrepresentant Marianne Leithe (ny) 830 
Styremedlem ansattrepresentant Rune Setsaas (ny) 830 
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg579178158 
Styremedlem ansattrepresentant Bjørn Sletvold (fratråd)57980158 
Varamedlem ansattrepresentant Merete Amdam Holand57980158 
Styrets nestleder Marit Arnstad (fratrådt) 045 
Styremedlem Lennart Foss (fratrådt) 010 
Styreleder Kaare Gisvold (fratrådt)79 6180193 
Valgkomite    
Leder valgkomiteen Roar Arntzen 6510 
Medlem valgkomiteen Anne Breiby 7010 
Jacob A. Møller (ny) 00 
Leder valgkomiteen Berit Rian (fratrådt) 4520 
Totalt 2 1982 158 

 3) Oversikten viser mottatte styrehonorar i henhold til vedkommende styremedlems lønns- og trekkoppgave for 2014. For styremedlemmer der det er sendt faktura for honorar fra vedkommendes arbeidsgiver er dette tillagt innrapportert beløp i tabellen. Polaris Media har i 2014 mottatt faktura på styrehonorar fra Schibsted ASA (Bernt Olufsen 187,5 - Trond Berger 115).Fra medio 2014 er styrehonorar for Bernt Olufsen utbetalt som personlig honorar på linje med øvrige styremedlemmer. For enkelte personer inngår også honorar ved deltakelse i kompensasjonskomite og revisjonsutvalg. For redegjørelse av styregodtgjørelse, se eierstyring og selskapsledelse.

 

 

 

 

 

Legg til i min rapport