Note 6. Pensjoner og pensjonsforpliktelser / pensjonsmidler

Selskapene i konsernet har enten innskuddsbaserte eller ytelsesbasert pensjonsordninger. Alle pensjonsordningene oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Se note 19 for nærmere beskrivelse av pensjoner til ledende ansatte.

Konsernets ansatte deltar i AFP-ordningen som gir deltakerne en pensjonsytelse som er et livsvarig påslag til den ordinære pensjonsordningen. Ordningen finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende bedriftene og er en ytelsesbasert flerforetaksordning. Den gamle AFP ordningen ble lukket i 2010, men vil ha pensjonister i ordningen fram til og med 2015 og de deltakende bedriftene må betale premier til dette tidspunktet. Konsernet har avsatt for forventede fremtidige premier knyttet til denne ordningen. Det er per i dag ikke tilstrekkelig informasjon til å beregne noen forpliktelse for den nye AFP ordningen og kontingent blir derfor resultatført på samme måte som innskuddspensjoner. Kontingenten fastsettes av LO/NHO ordningen.

Konsernets har per 31.12.2014 avviklet ytelsesbaserte pensjonsordninger i en rekke selskaper. Medlemmer i Adresseavisens pensjonskasse som er født før 1953 fortsetter i ordningen som tidligere. Avviklingen av pensjonsordningene medførte en positiv engangseffekt på  119,3 i 2014. Lokalavisene i Adresseavisen Gruppen vil i første kvartal 2015 avvikle sine ytelsesbaserte pensjonsordninger. Den positive effekten av dette er estimert til 18,9 mill.

Pensjonsforutsetninger er fastsatt med utgangspunkt i NRS veiledning for pensjonsforutsetninger per 31. desember 2014.

Konsernet har valgt å benytte markedsrenten for foretaksobligasjoner av høy kvalitet (OMF) ved fastsettelse av diskonteringsrenten. Ved beregning av forpliktelsen er følgende sentrale forutsetninger lagt til grunn:  

          20142013                                                        
Diskonteringsrente 2,3%4,1% 
Forventet avkastning 2,3%4,1% 
Lønnsregulering 2,5%3,75% 

 

Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutviklingen, samt andre demografiske faktorer, utarbeidet av Finans Norge (FNO). Grunnlaget for dødsintensiteter og andre spesialelementer er basert på den dynamiske tariffen K2013, hvor startdødeligheten er tillagt en margin på 12 prosent og den årlige dødelighetsnedgangen er tillagt en margin på 10 prosent. For uføreutviklingen er det benyttet KU som for tidligere beregninger.

Nedenfor vises utdrag fra de benyttede tabeller. Tabellen viser forventet gjenstående levealder og sannsynlighet for hhv. død og uførhet innen ett år for ulike aldersgrupper.

Forventet gjenstående levealderFødselsår 1963Fødselsår 1993                                                                 
AlderMannKvinneMannKvinne 
2064,168,069,43,4 
4046,350,149,753,6 
6027,730,130,434,1 
8011,214,112,516,1 
      
DødssannynlighetFødselsår 1963Fødselsår 1993 
AlderMannKvinneMannKvinne 
200,03 %0,01 %0,02 %0,01 % 
400,06 %0,04 %0,06 %0,04 % 
600,49 %0,34 %0,45 %0,30 % 
805,08 %3,57 %4,55 %3,13 % 
      
Uføresannsynlighet     
AlderMannKvinne   
200,13 %0,16 %   
400,21 %0,35 %   
601,48 %1,94 %   
80NANA   
      

Avgang for nådd alderspensjon er 8% for aldersgruppen 20-24 år som avtrappes lineært ned til 0% for 51-åringer og eldre.

 

 Pensjonskostnad                    20142013                                                                  
Årets pensjonsopptjening 28 96126 593 
+Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring) -126 0672 062 
+Rentekostnad (inntekt) av netto pensjonsforpliktelse 2 204106         
+Administrasjonskostnader 2 9903 504 
+Periodisert arbeidsgiveravgift -1 4861 458 
Pensjonskostnad ytelsespensjon -93 39933 724 
Medlemsinnskudd fra ansatte -7 421-7 505 
Kostnader i forbindelse med overgang til innskuddspensjon 6 8070 
Pensjonskostnad relatert til omstilling 22 6880 
Pensjonskostnad innskuddbasert pensjonsplan 10 4819 523 
Andre pensjonskostnader 9 7857 716 
Totale pensjonskostnader i resultat -51 05843 457 
Aktuarmessige gevinster og tap (-) innregnet i egnkapitalen -133 253-92 115 
     
Antall aktive 134683 
Antall pensjonister 453485 

   

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:2014  2013                      
Endringer i brutto pensjonsforpliktelse:Fondert Ufondert Sum Fondert  UfondertSum  
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1761 73655 537817 274647 94356 717704 659 
Nåverdien av årets pensjonsopptjening28 68827328 96125 70988426 593 
Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen30 5352 18032 71524 7521 96126 713 
Kostnad ved tidligere perioders opptjening (planendring)-427 24395-427 14802 0622 062 
Aktuarmessige gevinster og tap106 24615 848122 09490 0096 76596 774 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-27 136-4 741-31 877-26 676-12 851-39 527 
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12472 82669 192542 018761 73655 537817 274 
 
Endringer i brutto pensjonsmidler:       
Brutto pensjonsmidler 1.1726 2910726 291670 3510670 351 
Forventet avkastning på pensjonsmidler30 511030 51126 607026 607 
Aktuarmessige gevinster og tap9709713 424013 424 
Planendring-301 0810-301 081000 
Utbetalinger av pensjoner og fripoliser-26 5370-26 537-25 8310-25 831 
Administrasjonskostnader-6 1390-6 139-5 9240- 5 924 
Premieinnbetalinger48 460048 46047 665047 665 
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12471 6020471 602726 2910726 291 
 
Netto pensjonsforpliktelse/midler (-)1 22569 19270 41735 44555 53790 983 
Arbeidsgiveravgift2 3829 21511 5973 3377 31810 655 
Avsetning gammel AFP ordning01 5221 52202 6132 613 
Avsetning pensjonskostnader relatert til omstilling-062 07362 073047 17947 179 
Avsatte midler til ufonderte ordninger 1)0-11 450-11 4500-11 000-11 000 
Netto pensjonsforpliktelse/midler 31.123 607101 652134 15838 783101 647140 429 
Pensjonsmidler i balansen  32 534  16 201 
Pensjonsforpliktelser i balansen  166 692  156 630 
Netto pensjonsforplikelser i balansen  134 158  140 429 

 1) Til dekning av usikret pensjonsordning er det satt av 9,7 mill. på sperret bankkonto. Dette er presentert under bankinnskudd. 

Pensjonsmidlene er investert i følgende instrumenter per 31.12              20142013                                              
Obligasjoner  70,6 %71,1 % 
Eiendom 1,4 %2,7 % 
Aksjer 21,3 %19,9 % 
Annet 6,8 %6,3 % 
Sum 100 %100 % 
Faktisk avkastning på pensjonsmidlene foregående år 4,7 %7,7% 

 

Historisk informasjon 20142013201220112010
Brutto pensjonsforpliktelser (sikret og usikret) 542 018817 274704 660819 808474 172
Brutto pensjonsmidler 471 602726 291670 350618 703565 929
Netto pensjonsforpliktelse/-midler 70 41790 98334 130201 105181 243
       
       
SensitivitetDiskonteringsrenteLønnsvekstPensjonsregulering
Endring i % er prosentpoeng0,5 %-0,5 %1 %-1 %1 %-1 %
Pensjonsforpliktelse (PBO)-5 %5 %0 %0 %5 %-1 %
Periodens pensjonskostand-5 %6 %2 %-2 %5 %-1 %

 


 
                       20152014                                                                       
Utbetalinger pensjoner (Forventet)(Faktisk) 
Forventet premie for sikrede ordninger 9 67254 506 
Forventet betalinger usikrede pensjoner 1 9734 802 
Forventet betalinger innskuddspensjon 33 9639 523 
Øvrige pensjoner (ny AFP ordning) 6 8258 122 
Pensjoner omstillingstiltak  5 85110 385 
Egenandel ansatte -7 421-7 505 
Sum 50 86479 832 
Legg til i min rapport