Note 7. Immaterielle eiendeler og goodwill

2014GoodwillKunderelasjonerMerkenavnØvrigeEgenutvikletSum                  
Anskaffelseskost:       
Anskaffelseskost 1.1449 256233 184 39 932 63 56226 473 812 406 
Tilgang i året0008 3985 586 13 984 
Utrangering000-4 694-2 466 -7 161 
Reklassifisering0006 9222 451 9 373 
Anskaffelseskost 31.12.449 256233 18439 93274 187 32 044 828 602 
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivinger 1.1064 050037 686 12 330 114 065 
Periodens avskrivninger012 645015 4108 05036 105 
Periodens nedskrivninger60 00000125 56760 692 
Utrangering000 -4 694-2 466-7 161 
Akkumulerte avskrivninger 31.1260 000 76 695 0 48 52618 480 203 701 
Bokført verdi 31.12389 256156 48939 93225 66113 564624 901 
        
2013GoodwillKunderelasjonerMerkenavnØvrigeEgenutvikletSum 
Anskaffelseskost:       
Anskaffelseskost 1.1449 256233 18439 93258 92716 897798 196 
Tilgang i året0003 3363 3666 702 
Utrangering000-8 801-70-8 871 
Reklassifisering00010 1006 28016 380 
Anskaffelseskost 31.12.449 256233 18439 93263 56226 473812 406 
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivinger 1.1050 939031 0434 61886 600 
Periodens avskrivninger013 111013 0946 91433 118 
Periodens nedskrivninger00003737 
Avgang000-4270-427 
Utrangering000-8 801-70-8 871 
Reklassifisering0002 7788323 609 
Akkumulerte avskrivninger 31.12064 050037 68612 330114 065 
Bokført verdi 31.12449 256169 13539 93225 87514 144698 341 

 

Nedskrivingstest for goodwill og immaterielle eiendeler med ubestemt levetid.

Goodwill anskaffet gjennom oppkjøp er allokert til konsernets driftssegmenter og blir fulgt opp og testet samlet for den gruppe av kontantstrømgenererende enheter som inngår i driftssegmentet. Goodwill følges opp for grupper av kontantstrømgenererende enheter som er lik det som er definert som driftssegment i note 4.

Det er ved regnskapsavslutningen for tredje kvartal 2014 gjennomført en nedskrivingstest for goodwill og merkenavn. Nedskrivingstesten er gjennomført ved at det er beregnet et gjenvinnbart beløp for hver av de kontantstrømgenererende enhetene. Som gjenvinnbare beløp er det lagt til grunn bruksverdi beregnet med neddiskonterte fremtidige kontantstrømmer fra forretningsområdenes godkjente budsjetter og langtidsplaner for perioden 2015-2019. Etter denne perioden er kontantstrømmene ekstrapolert med en konstant nominell vekstrate på. 2,5 % (2,5 %) som tilsvarer inflasjonsforventningen. Den benyttede neddiskonteringsrente har tatt utgangspunkt i langsiktig risikofri rente med tillegg av et risikopåslag på 5,6%. Det er benyttet en WACC etter skatt på 6,7 % (6,1 %) og en WACC før skatt på 7,9-8,7 % (7,1–7,6 %). I WACC er det benyttet en Small Cap premie på 2,0 %. Som følge av at selskapets aksje er lite likvid er det ved fastsettelse av Beta benyttet et gjennomsnitt fra en peer group.

På bakgrunn av forventninger om en noe svakere resultatutvikling fremover og noe økt avkastningskrav, har Polaris Media valgt å nedskrive goodwill med 60 mill. knyttet til Harstad Tidende Gruppen i 2014. I tillegg ble det gjort en nedskrivning av goodwill på 3,8 mill. i det tilknyttede selskapet Levangeravisa AS. Konsernet er avhengig av gjennomføring av resultatforbedrende tiltak for å unngå nedskrivninger i Romsdal Budstikke konsern og Sunnmørsposten konsern fremover. Nedskrivningstestene er gjennomførte i henhold til IAS 36.10.

Legg til i min rapport