Note 8. Varige driftsmidler

2014                           Maskiner og
driftsløsøre
Bygg og anleggTomterSum                                    
Anskaffelseskost:      
Anskaffelseskost 1.1 858 58394 3838 467961 433 
Tilgang i året 64 831672065 503 
Avgang i året -801-11 865-1 034-13 700 
Utrangering -5 532-370-5 569 
Reklassifisering -9 37530-9 373 
Anskaffelseskost 31.12 907 70683 1567 433998 295 
       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:      
Akkumulerte avskrivninger 1.1 547 36644 2480591 614 
Periodens avskrivninger 47 7324 845052 576 
Periodens nedskrivninger 65300653 
Avgang -470-10 9730-11 443 
Utrangering -5 532-370-5 569 
Akkumulerte avskrivninger 31.12 589 74938 0820627 831 
Bokført verdi av driftsmidler holdt for salg 0192 2712 290 
Bokført verdi 31.12 317 95745 0555 162368 175 
       
2013 Maskiner og
driftsløsøre
Bygg og anleggTomterSum 
Anskaffelseskost:      
Anskaffelseskost 1.1 848 26791 4598 467948 193 
Tilgang i året 84 1033 067087 170 
Avgang i året -12 10200-12 102 
Utrangering -44 863-1430-44 991 
Reklassifisering -16 83800-16 838 
Anskaffelseskost 31.12 858 58394 3838 467961 433 
       
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:      
Akkumulerte avskrivninger 1.1 539 25040 5540579 803 
Periodens avskrivninger 65 0863 769068 855 
Periodens nedskrivninger 16566801 725 
Avgang -9 41800-9 418 
Utrangering -44 848-1430-44 991 
Reklassifisering -4 410 0-4 410 
Akkumulerte avskrivninger per 31.12 547 36644 2480591 614 
Bokført verdi av driftsmidler holdt for salg 3721 3071 0342 712 
Bokført verdi 31.12 310 84548 8297 433367 107 

 

Driftsmiddelgruppen maskiner og driftsløsøre omfatter i hovedsak maskiner knyttet til konsernets trykkerivirksomhet. Oppstillingen omfatter både kjøpte driftsmidler og driftsmidler fra merverdiallokeringer. Driftsmidlenes avskrives med utgangspunkt i følgende satser; Maskiner og driftsløsøre 6,67-25 %, Bygg og anlegg 5-10%. Årlig leie av ikke balanseførte driftsmidler utgjør henholdsvis 5,9 mill. og 43,4 mill. (5,9 mill. og 43,4 mill. for 2013). Se note 14 for informasjon om pantstillelser knyttet til konsernets driftsmidler. 

Investering i ny presse på Heimdal utgjorde 1.1.2014 39,7 mill. Den nye pressen ble i andre kvartal 2014 solgt for 53,5 mill. eks. mva., samtidig som det er inngått avtale om å tilbakeleie pressen fra første kvartal 2015. Salgsvederlaget er ført som leasingforpliktelse under langsiktig rentebærende gjeld. I desember 2014 ble pressen overlevert og leasinggjelden økte med det med 13,8 mill. til samlet 67,3 mill., som er  hovedstolen i den finansielle leasingavtalen. Per 31.12.2014 er det totalt investert 80,9 mill. i den nye trykkpressen. Av dette er 13,6 mill. relatert til ombygging i forbindelse med installasjon av pressen.

Legg til i min rapport