Oppstilling av konsernets finansielle stilling

Tall i 1.000 NOK   Note201420131.1.2013              
EIENDELER   OmarbeidetOmarbeidet 
Utsatt skattefordel 1852 12548 58537 491 
Øvrige immaterielle eiendeler 7624 901698 341749 088 
Varige driftsmidler 8368 175367 107366 366 
Finansielle anleggsmidler 10,11221 282287 808265 745 
Pensjonsmidler 632 53416 20150 607 
Anleggsmidler     1 299 018 1 418 0421 431 805 
       
Varer  12 1149 61910 101 
Fordringer 22 163 041164 534188 347 
Bankinnskudd, kontanter  218 077186 658282 425 
Eiendeler klassifisert som holdt for salg 83 3182 7125 099 
Omløpsmidler  395 550363 521485 971 
Eiendeler  1 694 5671 781 5631 917 776 
       
GJELD OG EGENKAPITAL      
Innskutt egenkapital 21305 849305 821305 884 
Opptjent egenkapital  343 697450 166491 223 
Ikke-kontrollerende interesser  26 59927 09031 881 
Egenkapital  676 145783 077828 988 
       
Pensjonsforpliktelser 6166 692156 630144 222 
Utsatt skatt 1873 48177 95789 211 
Langsiktig rentebærende gjeld 12,13,14345 170309 557343 955 
Langsiktig gjeld  585 343544 144577 388 
       
Kortsiktig rentebærende gjeld 12,13,1434 43234 43278 140 
Leverandørgjeld 1255 27378 95084 804 
Betalbar skatt 183 21614 26724 555 
Annen kortsiktig gjeld 17340 143326 591323 311 
Gjeld klassifisert som holdt for salg 816102589 
Kortsiktig gjeld  433 080454 341511 398 
Gjeld  1 018 423998 4851 088 787 
Egenkapital og gjeld  1 694 5681 781 5631 917 775 

 Balanse for 2013 er omarbeidet etter IRS 11

 

 

Se noter her

 

Legg til i min rapport