Oppstilling av konsernets totalresultat

Tall i 1.000 NOK    Note     2014   2013  
   Omarbeidet1) 
Salgsinntekter4,5     1 658 5031 744 630 
Sum driftsinntekter 1 658 5031 744 630 
     
Varekostnad16235 119246 696 
Lønnskostnad                         6,19,23728 843813 818 
Annen driftskostnad15489 679501 269 
Sum driftskostnader 1 543 6401 561 783 
Resultat fra selskaper etter egenkapitalmetoden10 38 94151 315 
Driftsresultat (EBITDA) 243 804234 162 
     
Avskrivninger7,888 690101 973 
Nedskrivninger7,861 3451 761 
Av- og nedskrivinger 150 034103 735 
Driftsresultat (EBIT) 93 770130 427 
     
Finansinntekter
1344 5199 305 
Finanskostnader1317 18823 817 
Netto finansposter 27 331-14 512 
Ordinært resultat før skattekostnad 121 100115 916 
     
Skattekostnad på ordinært resultat1830 06118 990 
Resultat etter skatt 91 03996 926 
     
Ikke-kontrollerende interesser 690773 
Aksjonærene i morselskapet 90 34996 153 
     
Andre inntekter og kostnader    
Poster som senere vil bli reklassifisert til resultatet    
Verdiendring over egenkaptialen11-11 3577 429 
Kontantstrømsikring12,13-2 4394 161 
Inntektsskatt 659329 
     
Poster som ikke vil bli reklassifisert til resultatet    
Estimatavvik pensjoner-133 253-92 115 
Inntektsskatt 35 97725 735 
Totalresultatet (comprehensive income) -19 37342 513 
     
Ikke-kontrollerende interesser 0,70,8 
Aksjonærene i morselskapet -20,141,7 
     
Resultat per aksje (basis og utvannet) 1,861,98 

1) Omarbeidet som følge av implementering av IFRS 11 Joint Arrangements.

Se noter her

 

Legg til i min rapport