Selskapsregnskap Polaris Media ASA

Trykk her for å laste ned selskapsregnskap for Polaris Media ASA med noter.

Resultatregnskap

Tall i 1000 NOK   Note 2014 2013                   
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER          
Annen driftsinntekt      18 991 21 851  
Sum driftsinntekter     18 991 21 851  
           
Lønnskostnad    2,9 27 017 32 143  
Avskriving på varide driftsmidler og immatrielle eiendeler    3 4 344 3 186  
Annen driftskostnad      20 082 20 658  
Sum driftskostnader     51 442 55 986  
Driftsresultat     -32 451 -34 135  
           
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER          
Inntekt på investering i datterselskap   4 201 389 90 156  
Annen renteinntekt     2 615 2 704  
Renteinntekt fra foretak i samme konsern     5 588 2 447  
Nedskriving finansielle eiendeler     -60 000 0  
Annen rentekostnad     -13 561 -20 057  
Annen finanskostnad     -875 -974  
Netto finansresultat     135 157 74 276  
Årets resultat før skatt     102 706 40 141  
Skattekostnad   12 622 -503  
ÅRSRESULTAT     102 083 40 644  
           
OVERFØRINGER          
Overføring til og fra annen egenkapital   8 102 083 -44 978  
Foreslått utbytte   8   85 622  
Sum overføringer     102 083 40 644  


Se noter her

 

Legg til i min rapport

Balanse

Tall i 1000 NOK
         Note  2014 2013                             
EIENDELER          
Anleggsmidler          
Immaterielle eiendeler          
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende   3 2 541 5 551  
Utsatt skattefordel   12 9 784 8 183  
Sum immaterielle eiendeler               12 325 13 734  
           
Varige driftsmidler          
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende   3 5 808 5 259  
Sum varige driftsmidler     5 808 5 259  
           
Finansielle anleggsmidler          
Investering i datterselskap   4,13 810 912 1 007 396  
Lån til foretak i samme konsern   6,11 0 212 075  
Investeringer i aksjer og andeler   5 76 228 69 212  
Pensjonsmidler   9 43 0  
Andre fordringer   2,6 841 828  
Sum finansielle anleggsmidler     888 024 1 289 510  
Sum anleggsmidler     906 157 1 308 503  
           
Omløpsmidler          
Fordringer          
Kundefordringer   11 1 122 1 796  
Andre fordringer   6 2 144 869  
Kortsiktige fordringer konsernselskaper   11 89 704 91 218  
Sum fordringer     92 970 93 884  
           
Sum omløpsmidler     92 970 93 884  
SUM EIENDELER     999 126 1 402 387  
           
EGENKAPITAL OG GJELD          
Egenkapital          
Innskutt egenkapital          
Aksjekapital ( 48 926 781 aksjer á kr 1 )   7,8 48 927 48 927  
Egne aksjer   8 -35  -63  
Overkursfond   8 256 982 256 982  
Sum innskutt egenkapital     305 874 305 846  
Opptjent egenkapital          
Annen egenkapital   261 799 215 039  
Sum opptjent egenkapital     261 799 215 039  
Sum egenkapital     567 673 520 885  
           
Gjeld             
Avsetning for forpliktelser          
Pensjonsforpliktelser   9 38 112 33 300  
Sum avsetninger for forpliktelser     38 112 33 300  
           
Annen langsiktig gjeld          
Gjeld til kredittinstitusjoner   10,13 304 210 335 904  
Sum annen langsiktig gjeld     304 210 335 904  
           
Kortsiktig gjeld          
Gjeld til kredittinstitusjoner   13 25 094 406 194  
Leverandørgjeld   11 4 277 3 599  
Skyldige offentlige avgifter     2 226 1 994  
Foreslått utbytte   8 48 892 85 622  
Annen kortsiktig gjeld     8 643 14 889  
Sum kortsiktig gjeld     89 132 512 298  
Sum gjeld     431 453 881 502  
SUM EGENKAPITAL OG GJELD     999 126 1 402 387  

 
Se noter her

 

Legg til i min rapport

Kontantstrøm

Tall i 1000 NOK                   2014 2013                   
Årsresultat før skattekostnad      102 706 40 141  
Resultatandel datterselskaper   -201 389 -90 156  
Ordinære avskrivninger   4 344 3 186  
Nedskrivninger finansielle anleggsmidlerr   60 000 0  
Pensjonskostnad uten kontanteffekt   - 3 466 202  
Endring i kundefordringer   675 124  
Endring i leverandørgjeld   678 -2 357  
Endringer i konsernmellomværender   1 062 1 497  
Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter   - 5 603 8 442  
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   -40 994 -38 920  
         
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler   0 397  
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler   -1 012 -4 483  
Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler   -870 -1352  
Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler   -7 016 -12 335  
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter   -8 898 -17 773  
         
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld   -31 694 -71 515  
Innbetalinger konsernlån   16 243 64 974  
Utbetalinger av utbytte   -85 622 -85 622  
Innbetalinger utbytte fra døtre   529 000 0  
Innbetaling av konsernbidrag og utbytte   87 504 184 878  
Utbetaling av konsernbidrag   0 -31 781  
Aksjeinnskudd i datter   -85 000 0  
Kjøp og salg av egne aksjer   559 -1 570  
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter   430 990 59 364  
         
Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende   381 098 2 671  
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende 1.1.   -406 194 -408 865  
Beholdning av bankinnskudd og kontanter 31.12.   -25 094 -406 194  

 Av kontantbeholdningen er 9,7 mill. innestående på sperret bankkonto.

Legg til i min rapport

Noteoversikt

Se noter her

Note 1. Vesentlige regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

Implementering av nye og reviderte standarder og fortolkninger
Regnskapsprinsippene er konsistente med prinsippene i forrige regnskapsår. 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap
Investeringer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene nedskrives til virkelig verdi dersom verdien i balansen overstiger gjenvinnbart beløp. Reversering av nedskriving foretas hvis grunnlaget for nedskriving ikke lenger er tilstede. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt, mens konsernbidrag inntektsføres under finansinntekter under forutsetning av at mottatt konsernbidrag ikke representerer en tilbakebetaling av investert kapital. Konsernbidrag som representerer en tilbakebetaling av investert kapital regnskapsføres som redusert kostpris. Netto avgitt konsernbidrag (brutto konsernbidrag fratrukket tilhørende skatteeffekt) tillegges anskaffelseskost for investering i datterselskaper.

Inntekter
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når tjenesten ytes og krav på vederlag oppstår. Inntektene regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontanter og lignende inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Skatter
Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner er ført mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Pensjoner
Ytelsesbaserte pensjonsordninger vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Diskonteringsrenten fastsettes med utgangspunkt i renten på obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) som reflekterer tidshorisonten for oppgjøret av pensjonsforpliktelsen. Forventet avkastning beregnes med den samme rente som er benyttet ved diskontering. Aktuarmessige gevinster og tap innregnes i egenkapitalen og  i den perioden de oppstår. Periodens netto pensjonskostnad presenteres som lønns- og personalkostnader. I balansen presenteres netto pensjonsforpliktelse inklusive arbeidsgiveravgift.

Kontantstrøm
Kontantstrømoppstilling er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter i oppstilling av kontantstrømmer omfatter kontanter, bankinnskudd og plasseringer med forfall innen tre måneder fra plasseringstidspunktet.

Note 2. Lønnskostnad og godtgjørelser

 

Lønnskostnad                    2014 2013                                                       
Lønn   23 696 26 007  
Folketrygavgift   3 796 3 226  
Pensjonskostnader   - 1 160 2 230  
Andre ytlelser   684 680  
Sum   27 017 32 143  
         
Antall årsverk per 31.12   30 28  

 

2014                                                      
Ytelser til ledende pesoner Antall
aksjer
Lønn Prestasjons
basert lønn1
Pensjon2 Annen
godtgjørelse
Sum  
Konsernsjef Per Axel Koch  152 573 2 779 506 1 363 328 4 976  
CFO og prosjektdirektør, Per Olav Monseth 579 2 163 238 256 187 2 844  
               
2013              
Ytelser til ledende pesoner Antall
aksjer
Lønn Prestasjons
basert lønn1
Pensjon2 Annen
godtgjørelse
Sum  
Konsernsjef Per Axel Koch 152 274 2 736 0 1 054 316 4 106  
CFO og prosjektdirektør, Per Olav Monseth  280       1 900 0 188 190               2 278  

 

Tilleggspensjon:

Alle ledende ansatte deltar i selskapenes kollektive pensjonsordninger, og alle foruten konsernsjef har en innskuddsbasert ordning på 12 % for lønn over 12 G. Det er for konsernsjef avtalt tilleggspensjon på henholdsvis 66 % av lønn utover 12 G. Regulering av pensjonsgrunnlaget per 31.12.2014 på 2,678 mill. baseres på gjennomsnittlig årslønnsvekst for hele konsernet, uavhengig av lønnsutviklingen for konsernsjef. Ved uttak skal tilleggspensjon G-reguleres så lenge ytelsene løper.

Førtidspensjon:

Polaris Media ASA og konsernsjef Per Axel Koch har en gjensidig rett til å kreve førtidspensjonering ved fylte 60 år. Konsernsjefen har opptjent rett til førtidspensjon, ved eventuell fratredelse før fylte 60 år. Førtidspensjonen skal utgjøre 70 % av lønn frem til 67 år og skal reduseres dersom lønnsinntekt fra andre arbeidsgivere, inntekt som selvstendig næringsinntekt og eventuelle utbetalinger fra pensjonsordninger og folketrygd overstiger pensjonsgrunnlaget for førtidspensjon. Pensjonsgrunnlaget for førtidspensjon tilsvarer full lønn. Ved uttak skal førtidspensjon reguleres med den generelle lønnsregulering i Polaris Media.

 

Konsernsjef har etterlønnsordning hvor lønnsbetingelsene skal opprettholdes i inntil 24 måneder (inkludert oppsigelsestid) dersom arbeidsforholdet avsluttes fra bedriftens side og dette skyldes annet enn vesentlig mislighold av ansettelsesavtalen. Til sikring av konsernsjefens pensjonsforpliktelse for tillegg- og førtidspensjon, er det i henhold til en beregnet kapitalisert verdi på kr. 25,9 mill. ved fylte 60 år avsatt 9,7 mill. på sperret bankkonto per 31.12.2014.

 

1 For konsernledelsen gjelder en prestasjonsbasert lønnsordning. Den prestasjonsbaserte lønnsordningen er basert på kriterier fastsatt av konsernets styre, der konsernsjef kan oppnå en prestasjonsbasert lønn på inntil tre måneders lønn og tilsvarende inntil to måneders lønn for resten av konsernledelsen, se også redegjørelse for lederlønnspolitikken for regnskapsåret 2014. Prestasjonsbasert lønn i tabellen ovenfor gjelder for 2013, men som er  utbetalt i 2014.

Tallene for pensjon er basert på livrente og aktuarberegninger. Den ordinære ytelsesbaserte pensjonsordningen er  i 2014 avviklet og effektene av avviklingen holdt utenfor beregningene for å gi et mest  mulig korrekt bilde på pensjonskostnaden i 2014.  

 

Utbetalt styrehonorar:  Aksjer  2014  2013                                                                  
Styret        
Styreleder Bernt Olufsen3 418 360 173  
Styremedlem Kristine Landmark (nestleder)   213 213  
Styremedlem Stig Eide Sivertsen   213 273  
Styremedlem Lars Svensson   193 203  
Styremedlem Trond Berger3   115 213  
Styremedlem Bente Rathe   178 168  
Varamedlem Bente Sollid Storehaug   163 158  
Varamedlem Lars Gustaf Ander   30 0  
Varamedlem Hans Tore Joramo Bjerkaas   30 0  
Varamedlem Anne Britt Bekken   23 0  
Styremedlem ansattrepresentant Marianne Leite (ny)   83 0  
Styremedlem ansattrepresentant Rune Setsaas (ny)   83 0  
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg 579 178 158  
Styremedlem ansattrepresentant Bjørn Sletvold (fratrådt) 579 80 158  
Varamedlem ansattrepresentant Merete Holand (fratrådt) 579 80 158  
Styreleder Kaare Gisvold (fratrådt) 79 618 0 193  
Styrets nestleder Marit Arnstad (fratrådt)   0 45  
Styremedlem Lennart Foss (fratådt)   0 10  
Valgkomite        
Leder valgkomiteen Roar Arntzen   65 10  
Medlem valgkomiteen Anne Breiby   70 10  
Medlem valgkomiteen Jacob A. Møller (ny)   0 0  
Medlem Berit Rian (fradtrådt)   45 20  
Sum       2 198 2 158  

 

3Oversikten viser mottatte styrehonorar i henhold til vedkommende styremedlems lønns- og trekkoppgave for 2014. For styremedlemmer der det er sendt faktura for honorar fra vedkommendes arbeidsgiver er dette tillagt innrapportert beløp i tabellen. Polaris Media har i 2014 mottatt faktura på styrehonorar fra Schibsted ASA (Bernt Olufsen 187,5 - Trond Berger 115). Fra medio 2014 er styrehonorar for Bernt Olufsen utbetalt som personlig honorar på linje med øvrige styremedlemmer. For enkelte personer inngår også honorar ved deltakelse i kompensasjonskomite og revisjonsutvalg. For redegjørelse om styregodtgjørelse, se eierstyring og selskapsledelse.

Revisors honorar                            2014 2013                                                
Lovpålagt revisjon   125 190  
Skatterådgiving   456 448  
Andre tjenester utenfor revisjon   498 511  
Sum   1 079 1 149  

 

Note 3. Varige driftsmidler

2 014 Immatrielle eiendeler Driftsløsøre                                                                    
Anskaffelseskost      
Anskaffelseskost per 1.1 11 572 6 974  
Tilgang i året 870 1 012  
Utrangering -2 466 0  
Reklassifisering 100 -100  
Anskaffelseskost per 31.12 10 076 7 886  
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:      
Akkumulerte avskrivinger per 1.1 6 022 1 714  
Periodens avskrivinger 3 413 364  
Periodens nedskriving 567 0  
Utrangering -2 466 0  
Akkumulerte avskrivinger per 31.12 7 535 2 078  
Bokført verdi per 31.12 2 541 5 808  
       
2 013 Immatrielle eiendeler Driftsløre  
Anskaffelseskost:      
Anskaffelseskost per 1.1 1 030 12 078  
Tilgang i året 1 352 4 483  
Avgang i året 0 -397  
Reklassifisering 9 190 -9 190  
Anskaffelseskost per 31.12 11 572 6 974  
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:      
Akkumulerte avskrivinger per 1.1 83 4 467  
Periodens avskrivinger 2 807 379  
Reklassifisering 3 132 -3 132  
Akkumulerte avskrivinger per 31.12 6 022 1  714  
Bokført verdi per 31.12 5 551 5 259  
       
Økonomisk levetid 3-5 år 3-5 år  
Avskrivningsplan lineær lineær  

 

 

 

Note 4. Datterselskaper

Selskap Aksjekapital Antall aksjer Resultat  Verdi                                                                                                               
Adresseavisen Gruppen AS        95 000      100 000 623 117 858  
Harstad Tidende Gruppen AS        85 000      100 000 -13 786 73 099  
Polaris Trykk AS      110 000      100 000 112 275 171 629  
Polaris Media Nordvestlandet AS        20 200          1 000 -5 460 400 450  
Polaris Eiendom AS        12 000      100 000 29 329 47 837  
Polaris Regnskap AS              30              100 14 40  
Sum     122 996 810 912  

 

Note 5. Investeringer i aksjer

                                     2 014            2 013                                                                                                         
Trønder-Avisa AS 10,08 %   17 836 17 836  
Cxense AS 12,94 %   55 480 50 480  
ProVenture Seed AS 0,50%   912 896  
Fanbooster AS 4,48%   2 000  0  
Sum     76 228 69 212  

 

Note 6. Fordringer med forfall senere enn ett år

                                2014 2013                                                                         
Andre fordringer   841 828  
Lån til foretak i samme konsern   0 212 075  
Sum   841 212 902  

Note 7. Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12.14 består av 48 926 781 aksjer pålydende kr 1,00. Selskapet eier 34 941 egne aksjer. De største aksjonærene i selskapet pr. 31.12.14 var:

Navn Antall aksjer Prosent                                                  
SCHIBSTED ASA  14 172 952 29,0 %  
NWT MEDIA AS 12 930 000 26,4 %  
MUST INVEST AS 7 188 764 14,7 %  
SPAREBANK 1 SMN INVEST AS 5 584 508 11,4 %  
SOFELL AS  1 005 384 2,1 %  
ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE    931 106 1,9 %  
GYLDENDAL ASA  924 000 1,9 %  
HARSTAD SPAREBANK 823 936 1,7 %  
AMBLE INVESTMENT AS  415 459 0,8 %  
PARETO AS       292 380 0,6 %  
Sum 10 største aksjonærer 44 268 489 90,5 %  
Øvrige aksjonærer 4 658 292 9,5 %  
Sum 48 926 781 100,0 %  

 

 

Note 8. Egenkapital

2014 Aksjekapital  Overkurs Egne aksjer Innskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
Sum
egenkapital
                                             
Egenkapital 1.1 48 927 256 982 -63 305 846 215 039 520 885  
Årets resultat         102 083 102 083  
Utbytte         -48 892 -48 892  
Estimatavvik pensjoner         -6 012 -6 012  
Andre føringer mot egenkapitalen     28   -420 -392  
Egenkapital per 31.12 48 927 256 982 -35 305 874 261 799 567 673  
               
2013 Aksjekapital Overkurs   Innskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
Sum
egenkapital
 
Egenkapital 31.12.2012 48 927 256 982 0 305 908 263 645 569 553  
Prinsippendring         3 232 3 232  
Egenkapital 1.1 48 927 256 982  0 305 908 266 877 572 785  
Årets resultat         40 644 40 644  
Utbytte         -85 622 -85 622  
Andre føringer mot egenkapitalen     -63   - 1507 -1 633  
Egenkapital per 31.12 48 927 256 982 -63 305 846 215 039 520 885  

 

Note 9. Pensjonskostnader, midler og forpliktelser

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. Selskapet regnskapsfører pensjoner i samsvar med IAS 19, med bakgrunn i NRS 6 A. Selskapet har per 31.12.2014 avviklet ytelsesbaserte pensjonsordninger for ansatte som er født etter 1954. Avviklingen har medført en positiv engangseffekt på 4 mill. Den avviklede ordningen er erstattet med en vanlig innskuddsordning. I tillegg har selskapet udekkede pensjonsforpliktelser (usikret) og tilleggspensjon for alle ansatte med lønn over 12G, se note 2

Økonomiske forutsetninger                2014 2013                                                   
Diskonteringsrente   2,3% 4,1%    
Forventet avkastning   2,3% 4,1%  
Lønnsregulering   2,5% 3,5%  

 

Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutviklingen, samt andre demografiske faktorer, utarbeidet av Finans Norge (FNO). Grunnlaget for dødsintensiteter og andre spesialelementer er basert på den dynamiske tariffen K2013, hvor startdødeligheten er tillagt en margin på 12 prosent og den årlige dødelighetsnedgangen er tillagt en margin på 10 prosent. For uføreutviklingen er det benyttet KU som for tidligere beregninger.

Nedenfor vises utdrag fra de benyttede tabeller. Tabellen viser forventet gjenstående levealder og sannsynlighet for hhv. død og uførhet innen ett år for ulike aldersgrupper.

 

Forventet gjennstående levealder Fødselsår 1963 Fødselsår1993                                                                          
Alder Mann Kvinne Mann Kvinne  
20 64,1 68,0 69,4 73,4  
40 46,3 50,1 49,7 53,6  
60 27,7 30,1 30,4 34,1  
80 11,2 14,1 12,5 16,1  
           
Dødssannsynlighet Fødselsår1963 Fødselsår 1993  
Alder Mann Kvinne Mann Kvinne  
20 0,03% 0,01% 0,02% 0,01%  
40 0,06% 0,04% 0,06% 0,04%  
60 0,49% 0,34% 0,45% 0,30%  
80 5,08% 3,57% 4,55% 3,13%  
           
Uføresannsynlighet          
20 0,13% 0,16%      
40 0,21% 0,35%      
60 1,48% 1,94%      
80 NA NA      

 

Pensjonskostnad              2014 2013                                                            
Årets pensjonsopptjening   2 402 937  
Planendring   -4 212 0  
Rentekostnad (inntekt)   42 799  
Administrasjonskostnad   170 187  
Arbeidsgiveravgift   150 245  
Pensjonskostnad ytelsespensjon   -1 447 2 169  
Medlemsinnskudd fra ansatte   -345 -316  
Kostnader overgang til innskuddspensjon   230 0  
Andre pensjonskostnader   402 377  
Sum pensjonskostnader   -1 160 2 230  

 

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:  2014   2013                           
  Fondert Ufondert Sum Fondert Ufondert Sum  
Endringer i brutto pensjonsforpliktelse:              
Brutto pensjonsforpliktelse 1.1 11 156 25 967 37 123 8 271 20 171 28 442  
Nåverdien av årets pensjonsopptjening 1 338 0 1 338 937 0 937  
Planendring -12 995 0 -12 995 0 0 0  
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 457 1 065 1 522 323 787 1 109  
Aktuarielle tap/gevinster 2 649 5090 7 739 1 625 5 010 6 635  
Betalinger -18 0 -18 0 0 0  
Brutto pensjonsforpliktelse 31.12 2 587 32 122   34 709 11 156 25 967 37 123  
               
Endringer i brutto pensjonsmidler:              
Brutto pensjonsmidler 1.1 9 238 0 9 238 7 248 0 7 248  
Forventet avkastning på pensjonsmidler 415 0 415 310 0 310  
Planendring -8 783 0 -8 783 0 0  
Aktuariell tap/gevinst  -18 0 -18 145 0 145  
Administrasjonskostnader -201 0 -201 -189 0 -189  
Premieinnbetalinger 1 998 0 1 998 1 724 0 1 724  
Utbetalinger -18 0 -18 0 0 0  
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.12 2 630 0 2 630 9 238 0 9 238  
               
Netto pensjonsforpliktelse -43 32 122 32 079 1 918 25 967 27 885  
Arbeidsgiveravgift 0 4 529 4 529 270 3 661 3 932  
Avsetning pensjoner omstillingskostnader 0 1 461 1 461 0 1 483 1 483  
Pensjonsforpliktelse  31.12 -43 38 112 38 069
2 188 31 112 33 300  
               
Pensjonsmidler i balansen     -43        
Pensjonforpliktelser i balansen     38 112        
Netto pensjonsforpliktelser     38 069        

 

Til sikring av usikret pensjonsordning er det i tillegg satt av 9,7 mill. på sperret bankkonto. Dette er i regnskapet presentert som bankinnskudd under kortsiktig rentebærende gjeld.

Note 10. Annen langsiktig gjeld

Polaris Media ASA tok i 2009 opp et lån på 575 mill. i forbindelse med oppkjøp av enheter på Nordvestlandet. Det er følgende vilkår knyttet til lånet:

- Fire ganger rullerende EBITDA inkl. utbytte skal være høyere en netto rentebærende gjeld.
- Egenkapitalgraden for konsernet skal være høyere enn 32,5% ved årsskiftet

Polaris Media har med virkning fra 1.1 2014 endrede lånevilkår med Sparebank 1 SMN. Med bakgrunn i solid likviditet og kontantstrøm er lånets løpetid og nedbetalingsplan endret fra juli 2018 til juli 2024. Avdrag per kvartal er redusert fra 18 til 8 mill. Det er nærmere redegjort for status ift. lånevilkår og langsiktig gjeld i konsernregnskapet. Polaris Media ASA har betalt all gjeld ved forfall og er ikke i strid med vilkårene i låneavtalene. Lån forfaller kvartalsvis, og årlige avdrag er gjengitt nedenfor: 

År 2015 2016 2017 2018 2019 Etter 2019                                                                                                               
Forfallsstruktur gjeld  32 000  32 000  32 000  32 000  32 000 144 210  

 

Rentesikring
Det ble i 2009 inngått en fem års avtale med fastrente på 325 mill. av gjelden. Rentebytteavtalen utløp 7. april 2014. Det er i juni 2014 inngåtten 10-årig rentebytteavtale med hovedstol 70 mill. Polaris Media ASA betaler 2,57% fast rente og mottar 3 mnd. NIBOR.  

Rentebytteavtale     2014 2013                                                                         
Resultatført rentebytteavtale   1 345 4 439  

Note 11. Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

 

                Kundefordringer Andre fordringer                                                                                  
     2014 2013 2014 2013  
Foretak i samme konsern 836 1 550 89 704 303 293  
           
  Leverandørgjeld Annen kortsiktig gjeld  
  2014 2013 2014 2013  
Foretak i samme konsern 3 004 1 520 0 0  

 

Note 12. Skattekostnad

Skattekostnad                   2014 2013                                                     
Årets betalbare skattekostnad   0 0  
Endring i utsatt skatt   622 -503  
Skattekostnad   622 -503  
         
Betalbar skatt        
Årets betalbare skattekostnad   0 0  
Skatt på motatt konsernbidrag   0 0  
Betalbar skatt i balansen   0 0  
         
Avstemming        
Årets resultat før skatt   102 706 40 141  
Forventet skatt   27 730 11 240  
Ikke fradragsberettigede kostander   15 071 776  
Resultatandel datterselskaper   -42 179 -12 822  
Skatteeffekt endret skattesats   0 303  
Skattekostnad   622 -503  
Effektiv skattesats   1% -1%  
         
Spesifikasjon skatteeffekter        
Fordel        
Anleggsmidler   603 0  
Pensjonsforpliktelser   7 661 8 991  
Avsetninger   575 1 040  
Underskudd til fremføring     1 119    
Sum fordeler   9 958 10 030  
         
Forpliktelser        
Forskuddsbetalt pensjonspremie   174 0  
Anleggsmidler   0 1847  
Sum forpliktelser   174 1847  
         
Netto usatt skattefordel (forpliktelse)   9 784 8 183  

 Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidig inntekt.

Note 13 Pantstillelser og garantier m.v

 

Bokført gjeld som er sikret ved pant    2014 2013                                                                     
Gjeld til kredittistitusjoner   304 210 335 904  
         
Bokført verdi av eideler stilt som sikkerhet        
Aksjer i datterselskap   810 912 1 007 396  
         
Garantiansvar        
Garantiansvar   49 768 49 768  

 

De fleste selskapene i Polaris Media konsernet er deltakere i en konsernkontoordning hvor morselskapet Polaris Media ASA er hovedkontoinnehaver. Alle deltakerne er solidarisk ansvarlig overfor til en hver tid utestående på konsernkontoen. Det er etablert en felles trekkrettighet på konsernkontoen på 80 mill.  

Note 14. Sensitivitetsanalyse markedsrisiko

Selskapets finansieller eiendeler og forpliktelser er i meget liten grad eksponert for endringer i valuta eller andre marikedsfaktorer. valuta eller andre markedsfaktorer.

Effekter av renteendring             2014 2013                                  
Effekter på selskapets resultat (+/-1)   1 893 1 480  

 

Legg til i min rapport