Balanse

Tall i 1000 NOK
        Note 20142013                            
EIENDELER     
Anleggsmidler     
Immaterielle eiendeler     
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende 32 5415 551 
Utsatt skattefordel 129 7848 183 
Sum immaterielle eiendeler            12 32513 734 
      
Varige driftsmidler     
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 35 8085 259 
Sum varige driftsmidler  5 8085 259 
      
Finansielle anleggsmidler     
Investering i datterselskap 4,13810 9121 007 396 
Lån til foretak i samme konsern 6,110212 075 
Investeringer i aksjer og andeler 576 22869 212 
Pensjonsmidler 9430 
Andre fordringer 2,6841828 
Sum finansielle anleggsmidler  888 0241 289 510 
Sum anleggsmidler  906 1571 308 503 
      
Omløpsmidler     
Fordringer     
Kundefordringer 111 1221 796 
Andre fordringer 62 144869 
Kortsiktige fordringer konsernselskaper 1189 70491 218 
Sum fordringer  92 97093 884 
      
Sum omløpsmidler  92 97093 884 
SUM EIENDELER  999 1261 402 387 
      
EGENKAPITAL OG GJELD     
Egenkapital     
Innskutt egenkapital     
Aksjekapital ( 48 926 781 aksjer á kr 1 ) 7,848 92748 927 
Egne aksjer 8-35 -63 
Overkursfond 8256 982256 982 
Sum innskutt egenkapital  305 874305 846 
Opptjent egenkapital     
Annen egenkapital 261 799215 039 
Sum opptjent egenkapital  261 799215 039 
Sum egenkapital  567 673520 885 
      
Gjeld        
Avsetning for forpliktelser     
Pensjonsforpliktelser 938 11233 300 
Sum avsetninger for forpliktelser  38 11233 300 
      
Annen langsiktig gjeld     
Gjeld til kredittinstitusjoner 10,13304 210335 904 
Sum annen langsiktig gjeld  304 210335 904 
      
Kortsiktig gjeld     
Gjeld til kredittinstitusjoner 1325 094406 194 
Leverandørgjeld 114 2773 599 
Skyldige offentlige avgifter  2 2261 994 
Foreslått utbytte 848 89285 622 
Annen kortsiktig gjeld  8 64314 889 
Sum kortsiktig gjeld  89 132512 298 
Sum gjeld  431 453881 502 
SUM EGENKAPITAL OG GJELD  999 1261 402 387 

 
Se noter her

 

Legg til i min rapport