Kontantstrøm

Tall i 1000 NOK                 20142013                  
Årsresultat før skattekostnad    102 70640 141 
Resultatandel datterselskaper -201 389-90 156 
Ordinære avskrivninger 4 3443 186 
Nedskrivninger finansielle anleggsmidlerr 60 0000 
Pensjonskostnad uten kontanteffekt - 3 466202 
Endring i kundefordringer 675124 
Endring i leverandørgjeld 678-2 357 
Endringer i konsernmellomværender 1 0621 497 
Endring i andre omløpsmidler og andre gjeldsposter - 5 6038 442 
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter -40 994-38 920 
     
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0397 
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -1 012-4 483 
Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler -870-1352 
Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler -7 016-12 335 
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -8 898-17 773 
     
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -31 694-71 515 
Innbetalinger konsernlån 16 24364 974 
Utbetalinger av utbytte -85 622-85 622 
Innbetalinger utbytte fra døtre 529 0000 
Innbetaling av konsernbidrag og utbytte 87 504184 878 
Utbetaling av konsernbidrag 0-31 781 
Aksjeinnskudd i datter -85 0000 
Kjøp og salg av egne aksjer 559-1 570 
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 430 99059 364 
     
Netto endring i bankinnskudd, kontanter og lignende 381 0982 671 
Beholdning av bankinnskudd, kontanter og lignende 1.1. -406 194-408 865 
Beholdning av bankinnskudd og kontanter 31.12. -25 094-406 194 

 Av kontantbeholdningen er 9,7 mill. innestående på sperret bankkonto.

Legg til i min rapport