Noteoversikt

Se noter her

Note 1. Vesentlige regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

Implementering av nye og reviderte standarder og fortolkninger
Regnskapsprinsippene er konsistente med prinsippene i forrige regnskapsår. 

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Annen langsiktig gjeld og kortsiktig gjeld er vurdert til pålydende beløp.

Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap
Investeringer i datterselskaper vurderes etter kostmetoden. Investeringene nedskrives til virkelig verdi dersom verdien i balansen overstiger gjenvinnbart beløp. Reversering av nedskriving foretas hvis grunnlaget for nedskriving ikke lenger er tilstede. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt, mens konsernbidrag inntektsføres under finansinntekter under forutsetning av at mottatt konsernbidrag ikke representerer en tilbakebetaling av investert kapital. Konsernbidrag som representerer en tilbakebetaling av investert kapital regnskapsføres som redusert kostpris. Netto avgitt konsernbidrag (brutto konsernbidrag fratrukket tilhørende skatteeffekt) tillegges anskaffelseskost for investering i datterselskaper.

Inntekter
Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når tjenesten ytes og krav på vederlag oppstår. Inntektene regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontanter og lignende inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Skatter
Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner er ført mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Pensjoner
Ytelsesbaserte pensjonsordninger vurderes til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som regnskapsmessig anses opptjent på balansedagen. Pensjonsmidler vurderes til virkelig verdi. Diskonteringsrenten fastsettes med utgangspunkt i renten på obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) som reflekterer tidshorisonten for oppgjøret av pensjonsforpliktelsen. Forventet avkastning beregnes med den samme rente som er benyttet ved diskontering. Aktuarmessige gevinster og tap innregnes i egenkapitalen og  i den perioden de oppstår. Periodens netto pensjonskostnad presenteres som lønns- og personalkostnader. I balansen presenteres netto pensjonsforpliktelse inklusive arbeidsgiveravgift.

Kontantstrøm
Kontantstrømoppstilling er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter i oppstilling av kontantstrømmer omfatter kontanter, bankinnskudd og plasseringer med forfall innen tre måneder fra plasseringstidspunktet.

Legg til i min rapport

Note 2. Lønnskostnad og godtgjørelser

 

Lønnskostnad                  20142013                                                      
Lønn 23 69626 007 
Folketrygavgift 3 7963 226 
Pensjonskostnader - 1 1602 230 
Andre ytlelser 684680 
Sum 27 01732 143 
     
Antall årsverk per 31.12 3028 

 

2014                                               
Ytelser til ledende pesonerAntall
aksjer
LønnPrestasjons
basert lønn1
Pensjon2Annen
godtgjørelse
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch 152 5732 7795061 3633284 976 
CFO og prosjektdirektør, Per Olav Monseth5792 1632382561872 844 
        
2013       
Ytelser til ledende pesonerAntall
aksjer
LønnPrestasjons
basert lønn1
Pensjon2Annen
godtgjørelse
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch152 2742 73601 0543164 106 
CFO og prosjektdirektør, Per Olav Monseth 280      1 9000188190              2 278 

 

Tilleggspensjon:

Alle ledende ansatte deltar i selskapenes kollektive pensjonsordninger, og alle foruten konsernsjef har en innskuddsbasert ordning på 12 % for lønn over 12 G. Det er for konsernsjef avtalt tilleggspensjon på henholdsvis 66 % av lønn utover 12 G. Regulering av pensjonsgrunnlaget per 31.12.2014 på 2,678 mill. baseres på gjennomsnittlig årslønnsvekst for hele konsernet, uavhengig av lønnsutviklingen for konsernsjef. Ved uttak skal tilleggspensjon G-reguleres så lenge ytelsene løper.

Førtidspensjon:

Polaris Media ASA og konsernsjef Per Axel Koch har en gjensidig rett til å kreve førtidspensjonering ved fylte 60 år. Konsernsjefen har opptjent rett til førtidspensjon, ved eventuell fratredelse før fylte 60 år. Førtidspensjonen skal utgjøre 70 % av lønn frem til 67 år og skal reduseres dersom lønnsinntekt fra andre arbeidsgivere, inntekt som selvstendig næringsinntekt og eventuelle utbetalinger fra pensjonsordninger og folketrygd overstiger pensjonsgrunnlaget for førtidspensjon. Pensjonsgrunnlaget for førtidspensjon tilsvarer full lønn. Ved uttak skal førtidspensjon reguleres med den generelle lønnsregulering i Polaris Media.

 

Konsernsjef har etterlønnsordning hvor lønnsbetingelsene skal opprettholdes i inntil 24 måneder (inkludert oppsigelsestid) dersom arbeidsforholdet avsluttes fra bedriftens side og dette skyldes annet enn vesentlig mislighold av ansettelsesavtalen. Til sikring av konsernsjefens pensjonsforpliktelse for tillegg- og førtidspensjon, er det i henhold til en beregnet kapitalisert verdi på kr. 25,9 mill. ved fylte 60 år avsatt 9,7 mill. på sperret bankkonto per 31.12.2014.

 

1 For konsernledelsen gjelder en prestasjonsbasert lønnsordning. Den prestasjonsbaserte lønnsordningen er basert på kriterier fastsatt av konsernets styre, der konsernsjef kan oppnå en prestasjonsbasert lønn på inntil tre måneders lønn og tilsvarende inntil to måneders lønn for resten av konsernledelsen, se også redegjørelse for lederlønnspolitikken for regnskapsåret 2014. Prestasjonsbasert lønn i tabellen ovenfor gjelder for 2013, men som er  utbetalt i 2014.

Tallene for pensjon er basert på livrente og aktuarberegninger. Den ordinære ytelsesbaserte pensjonsordningen er  i 2014 avviklet og effektene av avviklingen holdt utenfor beregningene for å gi et mest  mulig korrekt bilde på pensjonskostnaden i 2014.  

 

Utbetalt styrehonorar: Aksjer 2014 2013                                                                 
Styret    
Styreleder Bernt Olufsen3418360173 
Styremedlem Kristine Landmark (nestleder) 213213 
Styremedlem Stig Eide Sivertsen 213273 
Styremedlem Lars Svensson 193203 
Styremedlem Trond Berger3 115213 
Styremedlem Bente Rathe 178168 
Varamedlem Bente Sollid Storehaug 163158 
Varamedlem Lars Gustaf Ander 300 
Varamedlem Hans Tore Joramo Bjerkaas 300 
Varamedlem Anne Britt Bekken 230 
Styremedlem ansattrepresentant Marianne Leite (ny) 830 
Styremedlem ansattrepresentant Rune Setsaas (ny) 830 
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg579178158 
Styremedlem ansattrepresentant Bjørn Sletvold (fratrådt)57980158 
Varamedlem ansattrepresentant Merete Holand (fratrådt)57980158 
Styreleder Kaare Gisvold (fratrådt)79 6180193 
Styrets nestleder Marit Arnstad (fratrådt) 045 
Styremedlem Lennart Foss (fratådt) 010 
Valgkomite    
Leder valgkomiteen Roar Arntzen 6510 
Medlem valgkomiteen Anne Breiby 7010 
Medlem valgkomiteen Jacob A. Møller (ny) 00 
Medlem Berit Rian (fradtrådt) 4520 
Sum     2 1982 158 

 

3Oversikten viser mottatte styrehonorar i henhold til vedkommende styremedlems lønns- og trekkoppgave for 2014. For styremedlemmer der det er sendt faktura for honorar fra vedkommendes arbeidsgiver er dette tillagt innrapportert beløp i tabellen. Polaris Media har i 2014 mottatt faktura på styrehonorar fra Schibsted ASA (Bernt Olufsen 187,5 - Trond Berger 115). Fra medio 2014 er styrehonorar for Bernt Olufsen utbetalt som personlig honorar på linje med øvrige styremedlemmer. For enkelte personer inngår også honorar ved deltakelse i kompensasjonskomite og revisjonsutvalg. For redegjørelse om styregodtgjørelse, se eierstyring og selskapsledelse.

Revisors honorar                          20142013                                               
Lovpålagt revisjon 125190 
Skatterådgiving 456448 
Andre tjenester utenfor revisjon 498511 
Sum 1 0791 149 

 

Legg til i min rapport

Note 3. Varige driftsmidler

2 014Immatrielle eiendelerDriftsløsøre                                                                   
Anskaffelseskost   
Anskaffelseskost per 1.111 5726 974 
Tilgang i året8701 012 
Utrangering-2 4660 
Reklassifisering100-100 
Anskaffelseskost per 31.1210 0767 886 
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:   
Akkumulerte avskrivinger per 1.16 0221 714 
Periodens avskrivinger3 413364 
Periodens nedskriving5670 
Utrangering-2 4660 
Akkumulerte avskrivinger per 31.127 5352 078 
Bokført verdi per 31.122 5415 808 
    
2 013Immatrielle eiendelerDriftsløre 
Anskaffelseskost:   
Anskaffelseskost per 1.11 03012 078 
Tilgang i året1 3524 483 
Avgang i året0-397 
Reklassifisering9 190-9 190 
Anskaffelseskost per 31.1211 5726 974 
Akkumulerte avskrivninger og nedskrivninger:   
Akkumulerte avskrivinger per 1.1834 467 
Periodens avskrivinger2 807379 
Reklassifisering3 132-3 132 
Akkumulerte avskrivinger per 31.126 0221  714 
Bokført verdi per 31.125 5515 259 
    
Økonomisk levetid3-5 år3-5 år 
Avskrivningsplanlineærlineær 

 

 

 

Legg til i min rapport

Note 4. Datterselskaper

SelskapAksjekapitalAntall aksjerResultat Verdi                                                                                                              
Adresseavisen Gruppen AS       95 000     100 000623117 858 
Harstad Tidende Gruppen AS       85 000     100 000-13 78673 099 
Polaris Trykk AS     110 000     100 000112 275171 629 
Polaris Media Nordvestlandet AS       20 200         1 000-5 460400 450 
Polaris Eiendom AS       12 000     100 00029 32947 837 
Polaris Regnskap AS             30             1001440 
Sum  122 996810 912 

 

Legg til i min rapport

Note 5. Investeringer i aksjer

                                  2 014           2 013                                                                                                        
Trønder-Avisa AS10,08 % 17 83617 836 
Cxense AS12,94 % 55 48050 480 
ProVenture Seed AS0,50% 912896 
Fanbooster AS4,48% 2 000 0 
Sum  76 22869 212 

 

Legg til i min rapport

Note 6. Fordringer med forfall senere enn ett år

                              20142013                                                                        
Andre fordringer 841828 
Lån til foretak i samme konsern 0212 075 
Sum 841212 902 
Legg til i min rapport

Note 7. Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen i selskapet pr 31.12.14 består av 48 926 781 aksjer pålydende kr 1,00. Selskapet eier 34 941 egne aksjer. De største aksjonærene i selskapet pr. 31.12.14 var:

NavnAntall aksjerProsent                                                 
SCHIBSTED ASA 14 172 95229,0 % 
NWT MEDIA AS12 930 00026,4 % 
MUST INVEST AS7 188 76414,7 % 
SPAREBANK 1 SMN INVEST AS5 584 50811,4 % 
SOFELL AS 1 005 3842,1 % 
ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE   931 1061,9 % 
GYLDENDAL ASA 924 0001,9 % 
HARSTAD SPAREBANK823 9361,7 % 
AMBLE INVESTMENT AS 415 4590,8 % 
PARETO AS      292 3800,6 % 
Sum 10 største aksjonærer44 268 48990,5 % 
Øvrige aksjonærer4 658 2929,5 % 
Sum48 926 781100,0 % 

 

 

Legg til i min rapport

Note 8. Egenkapital

2014Aksjekapital OverkursEgne aksjerInnskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
Sum
egenkapital
                                             
Egenkapital 1.148 927256 982-63305 846215 039520 885 
Årets resultat    102 083102 083 
Utbytte    -48 892-48 892 
Estimatavvik pensjoner    -6 012-6 012 
Andre føringer mot egenkapitalen  28 -420-392 
Egenkapital per 31.1248 927256 982-35305 874261 799567 673 
        
2013AksjekapitalOverkurs Innskutt
egenkapital
Annen
egenkapital
Sum
egenkapital
 
Egenkapital 31.12.201248 927256 9820305 908263 645569 553 
Prinsippendring    3 2323 232 
Egenkapital 1.148 927256 982 0305 908266 877572 785 
Årets resultat    40 64440 644 
Utbytte    -85 622-85 622 
Andre føringer mot egenkapitalen  -63 - 1507-1 633 
Egenkapital per 31.1248 927256 982-63305 846215 039520 885 

 

Legg til i min rapport

Note 9. Pensjonskostnader, midler og forpliktelser

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. Selskapet regnskapsfører pensjoner i samsvar med IAS 19, med bakgrunn i NRS 6 A. Selskapet har per 31.12.2014 avviklet ytelsesbaserte pensjonsordninger for ansatte som er født etter 1954. Avviklingen har medført en positiv engangseffekt på 4 mill. Den avviklede ordningen er erstattet med en vanlig innskuddsordning. I tillegg har selskapet udekkede pensjonsforpliktelser (usikret) og tilleggspensjon for alle ansatte med lønn over 12G, se note 2

Økonomiske forutsetninger              20142013                                                  
Diskonteringsrente 2,3%4,1%   
Forventet avkastning 2,3%4,1% 
Lønnsregulering 2,5%3,5% 

 

Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutviklingen, samt andre demografiske faktorer, utarbeidet av Finans Norge (FNO). Grunnlaget for dødsintensiteter og andre spesialelementer er basert på den dynamiske tariffen K2013, hvor startdødeligheten er tillagt en margin på 12 prosent og den årlige dødelighetsnedgangen er tillagt en margin på 10 prosent. For uføreutviklingen er det benyttet KU som for tidligere beregninger.

Nedenfor vises utdrag fra de benyttede tabeller. Tabellen viser forventet gjenstående levealder og sannsynlighet for hhv. død og uførhet innen ett år for ulike aldersgrupper.

 

Forventet gjennstående levealderFødselsår 1963Fødselsår1993                                                                         
AlderMannKvinneMannKvinne 
2064,168,069,473,4 
4046,350,149,753,6 
6027,730,130,434,1 
8011,214,112,516,1 
      
DødssannsynlighetFødselsår1963Fødselsår 1993 
AlderMannKvinneMannKvinne 
200,03%0,01%0,02%0,01% 
400,06%0,04%0,06%0,04% 
600,49%0,34%0,45%0,30% 
805,08%3,57%4,55%3,13% 
      
Uføresannsynlighet     
200,13%0,16%   
400,21%0,35%   
601,48%1,94%   
80NANA   

 

Pensjonskostnad            20142013                                                           
Årets pensjonsopptjening 2 402937 
Planendring -4 2120 
Rentekostnad (inntekt) 42799 
Administrasjonskostnad 170187 
Arbeidsgiveravgift 150245 
Pensjonskostnad ytelsespensjon -1 4472 169 
Medlemsinnskudd fra ansatte -345-316 
Kostnader overgang til innskuddspensjon 2300 
Andre pensjonskostnader 402377 
Sum pensjonskostnader -1 1602 230 

 

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: 2014  2013                          
 FondertUfondertSumFondertUfondertSum 
Endringer i brutto pensjonsforpliktelse:       
Brutto pensjonsforpliktelse 1.111 15625 96737 1238 27120 17128 442 
Nåverdien av årets pensjonsopptjening1 33801 3389370937 
Planendring-12 9950-12 995000 
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen4571 0651 5223237871 109 
Aktuarielle tap/gevinster2 64950907 7391 6255 0106 635 
Betalinger-180-18000 
Brutto pensjonsforpliktelse 31.122 58732 122  34 70911 15625 96737 123 
        
Endringer i brutto pensjonsmidler:       
Brutto pensjonsmidler 1.19 23809 2387 24807 248 
Forventet avkastning på pensjonsmidler41504153100310 
Planendring-8 7830-8 78300 
Aktuariell tap/gevinst -180-181450145 
Administrasjonskostnader-2010-201-1890-189 
Premieinnbetalinger1 99801 9981 72401 724 
Utbetalinger-180-18000 
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.122 63002 6309 23809 238 
        
Netto pensjonsforpliktelse-4332 12232 0791 91825 96727 885 
Arbeidsgiveravgift04 5294 5292703 6613 932 
Avsetning pensjoner omstillingskostnader01 4611 46101 4831 483 
Pensjonsforpliktelse  31.12-4338 11238 069
2 18831 11233 300 
        
Pensjonsmidler i balansen  -43    
Pensjonforpliktelser i balansen  38 112    
Netto pensjonsforpliktelser  38 069    

 

Til sikring av usikret pensjonsordning er det i tillegg satt av 9,7 mill. på sperret bankkonto. Dette er i regnskapet presentert som bankinnskudd under kortsiktig rentebærende gjeld.

Legg til i min rapport

Note 10. Annen langsiktig gjeld

Polaris Media ASA tok i 2009 opp et lån på 575 mill. i forbindelse med oppkjøp av enheter på Nordvestlandet. Det er følgende vilkår knyttet til lånet:

- Fire ganger rullerende EBITDA inkl. utbytte skal være høyere en netto rentebærende gjeld.
- Egenkapitalgraden for konsernet skal være høyere enn 32,5% ved årsskiftet

Polaris Media har med virkning fra 1.1 2014 endrede lånevilkår med Sparebank 1 SMN. Med bakgrunn i solid likviditet og kontantstrøm er lånets løpetid og nedbetalingsplan endret fra juli 2018 til juli 2024. Avdrag per kvartal er redusert fra 18 til 8 mill. Det er nærmere redegjort for status ift. lånevilkår og langsiktig gjeld i konsernregnskapet. Polaris Media ASA har betalt all gjeld ved forfall og er ikke i strid med vilkårene i låneavtalene. Lån forfaller kvartalsvis, og årlige avdrag er gjengitt nedenfor: 

År20152016201720182019Etter 2019                                                                                                              
Forfallsstruktur gjeld 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000144 210 

 

Rentesikring
Det ble i 2009 inngått en fem års avtale med fastrente på 325 mill. av gjelden. Rentebytteavtalen utløp 7. april 2014. Det er i juni 2014 inngåtten 10-årig rentebytteavtale med hovedstol 70 mill. Polaris Media ASA betaler 2,57% fast rente og mottar 3 mnd. NIBOR.  

Rentebytteavtale   20142013                                                                        
Resultatført rentebytteavtale 1 3454 439 
Legg til i min rapport

Note 11. Mellomværende med selskap i samme konsern m.v.

 

               KundefordringerAndre fordringer                                                                                 
    2014201320142013 
Foretak i samme konsern8361 55089 704303 293 
      
 LeverandørgjeldAnnen kortsiktig gjeld 
 2014201320142013 
Foretak i samme konsern3 0041 52000 

 

Legg til i min rapport

Note 12. Skattekostnad

Skattekostnad                 20142013                                                    
Årets betalbare skattekostnad 00 
Endring i utsatt skatt 622-503 
Skattekostnad 622-503 
     
Betalbar skatt    
Årets betalbare skattekostnad 00 
Skatt på motatt konsernbidrag 00 
Betalbar skatt i balansen 00 
     
Avstemming    
Årets resultat før skatt 102 70640 141 
Forventet skatt 27 73011 240 
Ikke fradragsberettigede kostander 15 071776 
Resultatandel datterselskaper -42 179-12 822 
Skatteeffekt endret skattesats 0303 
Skattekostnad 622-503 
Effektiv skattesats 1%-1% 
     
Spesifikasjon skatteeffekter    
Fordel    
Anleggsmidler 6030 
Pensjonsforpliktelser 7 6618 991 
Avsetninger 5751 040 
Underskudd til fremføring   1 119  
Sum fordeler 9 95810 030 
     
Forpliktelser    
Forskuddsbetalt pensjonspremie 1740 
Anleggsmidler 01847 
Sum forpliktelser 1741847 
     
Netto usatt skattefordel (forpliktelse) 9 7848 183 

 Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidig inntekt.

Legg til i min rapport

Note 13 Pantstillelser og garantier m.v

 

Bokført gjeld som er sikret ved pant  20142013                                                                    
Gjeld til kredittistitusjoner 304 210335 904 
     
Bokført verdi av eideler stilt som sikkerhet    
Aksjer i datterselskap 810 9121 007 396 
     
Garantiansvar    
Garantiansvar 49 76849 768 

 

De fleste selskapene i Polaris Media konsernet er deltakere i en konsernkontoordning hvor morselskapet Polaris Media ASA er hovedkontoinnehaver. Alle deltakerne er solidarisk ansvarlig overfor til en hver tid utestående på konsernkontoen. Det er etablert en felles trekkrettighet på konsernkontoen på 80 mill.  

Legg til i min rapport

Note 14. Sensitivitetsanalyse markedsrisiko

Selskapets finansieller eiendeler og forpliktelser er i meget liten grad eksponert for endringer i valuta eller andre marikedsfaktorer. valuta eller andre markedsfaktorer.

Effekter av renteendring           20142013                                 
Effekter på selskapets resultat (+/-1) 1 8931 480 

 

Legg til i min rapport