Note 10. Annen langsiktig gjeld

Polaris Media ASA tok i 2009 opp et lån på 575 mill. i forbindelse med oppkjøp av enheter på Nordvestlandet. Det er følgende vilkår knyttet til lånet:

- Fire ganger rullerende EBITDA inkl. utbytte skal være høyere en netto rentebærende gjeld.
- Egenkapitalgraden for konsernet skal være høyere enn 32,5% ved årsskiftet

Polaris Media har med virkning fra 1.1 2014 endrede lånevilkår med Sparebank 1 SMN. Med bakgrunn i solid likviditet og kontantstrøm er lånets løpetid og nedbetalingsplan endret fra juli 2018 til juli 2024. Avdrag per kvartal er redusert fra 18 til 8 mill. Det er nærmere redegjort for status ift. lånevilkår og langsiktig gjeld i konsernregnskapet. Polaris Media ASA har betalt all gjeld ved forfall og er ikke i strid med vilkårene i låneavtalene. Lån forfaller kvartalsvis, og årlige avdrag er gjengitt nedenfor: 

År20152016201720182019Etter 2019                                                                                                              
Forfallsstruktur gjeld 32 000 32 000 32 000 32 000 32 000144 210 

 

Rentesikring
Det ble i 2009 inngått en fem års avtale med fastrente på 325 mill. av gjelden. Rentebytteavtalen utløp 7. april 2014. Det er i juni 2014 inngåtten 10-årig rentebytteavtale med hovedstol 70 mill. Polaris Media ASA betaler 2,57% fast rente og mottar 3 mnd. NIBOR.  

Rentebytteavtale   20142013                                                                        
Resultatført rentebytteavtale 1 3454 439 
Legg til i min rapport