Note 12. Skattekostnad

Skattekostnad                 20142013                                                    
Årets betalbare skattekostnad 00 
Endring i utsatt skatt 622-503 
Skattekostnad 622-503 
     
Betalbar skatt    
Årets betalbare skattekostnad 00 
Skatt på motatt konsernbidrag 00 
Betalbar skatt i balansen 00 
     
Avstemming    
Årets resultat før skatt 102 70640 141 
Forventet skatt 27 73011 240 
Ikke fradragsberettigede kostander 15 071776 
Resultatandel datterselskaper -42 179-12 822 
Skatteeffekt endret skattesats 0303 
Skattekostnad 622-503 
Effektiv skattesats 1%-1% 
     
Spesifikasjon skatteeffekter    
Fordel    
Anleggsmidler 6030 
Pensjonsforpliktelser 7 6618 991 
Avsetninger 5751 040 
Underskudd til fremføring   1 119  
Sum fordeler 9 95810 030 
     
Forpliktelser    
Forskuddsbetalt pensjonspremie 1740 
Anleggsmidler 01847 
Sum forpliktelser 1741847 
     
Netto usatt skattefordel (forpliktelse) 9 7848 183 

 Utsatt skattefordel er oppført med utgangspunkt i fremtidig inntekt.

Legg til i min rapport