Note 2. Lønnskostnad og godtgjørelser

 

Lønnskostnad                  20142013                                                      
Lønn 23 69626 007 
Folketrygavgift 3 7963 226 
Pensjonskostnader - 1 1602 230 
Andre ytlelser 684680 
Sum 27 01732 143 
     
Antall årsverk per 31.12 3028 

 

2014                                               
Ytelser til ledende pesonerAntall
aksjer
LønnPrestasjons
basert lønn1
Pensjon2Annen
godtgjørelse
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch 152 5732 7795061 3633284 976 
CFO og prosjektdirektør, Per Olav Monseth5792 1632382561872 844 
        
2013       
Ytelser til ledende pesonerAntall
aksjer
LønnPrestasjons
basert lønn1
Pensjon2Annen
godtgjørelse
Sum 
Konsernsjef Per Axel Koch152 2742 73601 0543164 106 
CFO og prosjektdirektør, Per Olav Monseth 280      1 9000188190              2 278 

 

Tilleggspensjon:

Alle ledende ansatte deltar i selskapenes kollektive pensjonsordninger, og alle foruten konsernsjef har en innskuddsbasert ordning på 12 % for lønn over 12 G. Det er for konsernsjef avtalt tilleggspensjon på henholdsvis 66 % av lønn utover 12 G. Regulering av pensjonsgrunnlaget per 31.12.2014 på 2,678 mill. baseres på gjennomsnittlig årslønnsvekst for hele konsernet, uavhengig av lønnsutviklingen for konsernsjef. Ved uttak skal tilleggspensjon G-reguleres så lenge ytelsene løper.

Førtidspensjon:

Polaris Media ASA og konsernsjef Per Axel Koch har en gjensidig rett til å kreve førtidspensjonering ved fylte 60 år. Konsernsjefen har opptjent rett til førtidspensjon, ved eventuell fratredelse før fylte 60 år. Førtidspensjonen skal utgjøre 70 % av lønn frem til 67 år og skal reduseres dersom lønnsinntekt fra andre arbeidsgivere, inntekt som selvstendig næringsinntekt og eventuelle utbetalinger fra pensjonsordninger og folketrygd overstiger pensjonsgrunnlaget for førtidspensjon. Pensjonsgrunnlaget for førtidspensjon tilsvarer full lønn. Ved uttak skal førtidspensjon reguleres med den generelle lønnsregulering i Polaris Media.

 

Konsernsjef har etterlønnsordning hvor lønnsbetingelsene skal opprettholdes i inntil 24 måneder (inkludert oppsigelsestid) dersom arbeidsforholdet avsluttes fra bedriftens side og dette skyldes annet enn vesentlig mislighold av ansettelsesavtalen. Til sikring av konsernsjefens pensjonsforpliktelse for tillegg- og førtidspensjon, er det i henhold til en beregnet kapitalisert verdi på kr. 25,9 mill. ved fylte 60 år avsatt 9,7 mill. på sperret bankkonto per 31.12.2014.

 

1 For konsernledelsen gjelder en prestasjonsbasert lønnsordning. Den prestasjonsbaserte lønnsordningen er basert på kriterier fastsatt av konsernets styre, der konsernsjef kan oppnå en prestasjonsbasert lønn på inntil tre måneders lønn og tilsvarende inntil to måneders lønn for resten av konsernledelsen, se også redegjørelse for lederlønnspolitikken for regnskapsåret 2014. Prestasjonsbasert lønn i tabellen ovenfor gjelder for 2013, men som er  utbetalt i 2014.

Tallene for pensjon er basert på livrente og aktuarberegninger. Den ordinære ytelsesbaserte pensjonsordningen er  i 2014 avviklet og effektene av avviklingen holdt utenfor beregningene for å gi et mest  mulig korrekt bilde på pensjonskostnaden i 2014.  

 

Utbetalt styrehonorar: Aksjer 2014 2013                                                                 
Styret    
Styreleder Bernt Olufsen3418360173 
Styremedlem Kristine Landmark (nestleder) 213213 
Styremedlem Stig Eide Sivertsen 213273 
Styremedlem Lars Svensson 193203 
Styremedlem Trond Berger3 115213 
Styremedlem Bente Rathe 178168 
Varamedlem Bente Sollid Storehaug 163158 
Varamedlem Lars Gustaf Ander 300 
Varamedlem Hans Tore Joramo Bjerkaas 300 
Varamedlem Anne Britt Bekken 230 
Styremedlem ansattrepresentant Marianne Leite (ny) 830 
Styremedlem ansattrepresentant Rune Setsaas (ny) 830 
Styremedlem ansattrepresentant Terje Eidsvåg579178158 
Styremedlem ansattrepresentant Bjørn Sletvold (fratrådt)57980158 
Varamedlem ansattrepresentant Merete Holand (fratrådt)57980158 
Styreleder Kaare Gisvold (fratrådt)79 6180193 
Styrets nestleder Marit Arnstad (fratrådt) 045 
Styremedlem Lennart Foss (fratådt) 010 
Valgkomite    
Leder valgkomiteen Roar Arntzen 6510 
Medlem valgkomiteen Anne Breiby 7010 
Medlem valgkomiteen Jacob A. Møller (ny) 00 
Medlem Berit Rian (fradtrådt) 4520 
Sum     2 1982 158 

 

3Oversikten viser mottatte styrehonorar i henhold til vedkommende styremedlems lønns- og trekkoppgave for 2014. For styremedlemmer der det er sendt faktura for honorar fra vedkommendes arbeidsgiver er dette tillagt innrapportert beløp i tabellen. Polaris Media har i 2014 mottatt faktura på styrehonorar fra Schibsted ASA (Bernt Olufsen 187,5 - Trond Berger 115). Fra medio 2014 er styrehonorar for Bernt Olufsen utbetalt som personlig honorar på linje med øvrige styremedlemmer. For enkelte personer inngår også honorar ved deltakelse i kompensasjonskomite og revisjonsutvalg. For redegjørelse om styregodtgjørelse, se eierstyring og selskapsledelse.

Revisors honorar                          20142013                                               
Lovpålagt revisjon 125190 
Skatterådgiving 456448 
Andre tjenester utenfor revisjon 498511 
Sum 1 0791 149 

 

Legg til i min rapport