Note 9. Pensjonskostnader, midler og forpliktelser

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven. Selskapet regnskapsfører pensjoner i samsvar med IAS 19, med bakgrunn i NRS 6 A. Selskapet har per 31.12.2014 avviklet ytelsesbaserte pensjonsordninger for ansatte som er født etter 1954. Avviklingen har medført en positiv engangseffekt på 4 mill. Den avviklede ordningen er erstattet med en vanlig innskuddsordning. I tillegg har selskapet udekkede pensjonsforpliktelser (usikret) og tilleggspensjon for alle ansatte med lønn over 12G, se note 2

Økonomiske forutsetninger              20142013                                                  
Diskonteringsrente 2,3%4,1%   
Forventet avkastning 2,3%4,1% 
Lønnsregulering 2,5%3,5% 

 

Beregningene er basert på standardiserte forutsetninger om døds- og uføreutviklingen, samt andre demografiske faktorer, utarbeidet av Finans Norge (FNO). Grunnlaget for dødsintensiteter og andre spesialelementer er basert på den dynamiske tariffen K2013, hvor startdødeligheten er tillagt en margin på 12 prosent og den årlige dødelighetsnedgangen er tillagt en margin på 10 prosent. For uføreutviklingen er det benyttet KU som for tidligere beregninger.

Nedenfor vises utdrag fra de benyttede tabeller. Tabellen viser forventet gjenstående levealder og sannsynlighet for hhv. død og uførhet innen ett år for ulike aldersgrupper.

 

Forventet gjennstående levealderFødselsår 1963Fødselsår1993                                                                         
AlderMannKvinneMannKvinne 
2064,168,069,473,4 
4046,350,149,753,6 
6027,730,130,434,1 
8011,214,112,516,1 
      
DødssannsynlighetFødselsår1963Fødselsår 1993 
AlderMannKvinneMannKvinne 
200,03%0,01%0,02%0,01% 
400,06%0,04%0,06%0,04% 
600,49%0,34%0,45%0,30% 
805,08%3,57%4,55%3,13% 
      
Uføresannsynlighet     
200,13%0,16%   
400,21%0,35%   
601,48%1,94%   
80NANA   

 

Pensjonskostnad            20142013                                                           
Årets pensjonsopptjening 2 402937 
Planendring -4 2120 
Rentekostnad (inntekt) 42799 
Administrasjonskostnad 170187 
Arbeidsgiveravgift 150245 
Pensjonskostnad ytelsespensjon -1 4472 169 
Medlemsinnskudd fra ansatte -345-316 
Kostnader overgang til innskuddspensjon 2300 
Andre pensjonskostnader 402377 
Sum pensjonskostnader -1 1602 230 

 

Pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler: 2014  2013                          
 FondertUfondertSumFondertUfondertSum 
Endringer i brutto pensjonsforpliktelse:       
Brutto pensjonsforpliktelse 1.111 15625 96737 1238 27120 17128 442 
Nåverdien av årets pensjonsopptjening1 33801 3389370937 
Planendring-12 9950-12 995000 
Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen4571 0651 5223237871 109 
Aktuarielle tap/gevinster2 64950907 7391 6255 0106 635 
Betalinger-180-18000 
Brutto pensjonsforpliktelse 31.122 58732 122  34 70911 15625 96737 123 
        
Endringer i brutto pensjonsmidler:       
Brutto pensjonsmidler 1.19 23809 2387 24807 248 
Forventet avkastning på pensjonsmidler41504153100310 
Planendring-8 7830-8 78300 
Aktuariell tap/gevinst -180-181450145 
Administrasjonskostnader-2010-201-1890-189 
Premieinnbetalinger1 99801 9981 72401 724 
Utbetalinger-180-18000 
Virkelig verdi pensjonsmidler 31.122 63002 6309 23809 238 
        
Netto pensjonsforpliktelse-4332 12232 0791 91825 96727 885 
Arbeidsgiveravgift04 5294 5292703 6613 932 
Avsetning pensjoner omstillingskostnader01 4611 46101 4831 483 
Pensjonsforpliktelse  31.12-4338 11238 069
2 18831 11233 300 
        
Pensjonsmidler i balansen  -43    
Pensjonforpliktelser i balansen  38 112    
Netto pensjonsforpliktelser  38 069    

 

Til sikring av usikret pensjonsordning er det i tillegg satt av 9,7 mill. på sperret bankkonto. Dette er i regnskapet presentert som bankinnskudd under kortsiktig rentebærende gjeld.

Legg til i min rapport