Resultatregnskap

Tall i 1000 NOK Note20142013                  
DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER     
Annen driftsinntekt   18 99121 851 
Sum driftsinntekter  18 99121 851 
      
Lønnskostnad  2,927 01732 143 
Avskriving på varide driftsmidler og immatrielle eiendeler  34 3443 186 
Annen driftskostnad   20 08220 658 
Sum driftskostnader  51 44255 986 
Driftsresultat  -32 451-34 135 
      
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER     
Inntekt på investering i datterselskap 4201 38990 156 
Annen renteinntekt  2 6152 704 
Renteinntekt fra foretak i samme konsern  5 5882 447 
Nedskriving finansielle eiendeler  -60 0000 
Annen rentekostnad  -13 561-20 057 
Annen finanskostnad  -875-974 
Netto finansresultat  135 15774 276 
Årets resultat før skatt  102 70640 141 
Skattekostnad  12622-503 
ÅRSRESULTAT  102 08340 644 
      
OVERFØRINGER     
Overføring til og fra annen egenkapital 8102 083-44 978 
Foreslått utbytte 8 85 622 
Sum overføringer  102 08340 644 


Se noter her

 

Legg til i min rapport