Styrets beretning for 2014

Polaris Media ASA

Om konsernet Polaris Media

Polaris Media ASA er et børsnotert mediekonsern som ble etablert 20. oktober 2008. Konsernet er det ledende medie- og trykkerikonsernet fra Nordvestlandet til Finnmark, og nr. 3 nasjonalt. Konsernet eier 33 lokale og regionale mediehus, fem trykkerier, og tre regionale distribusjonsselskaper. Konsernet omsatte i 2014 for 1 659 (1745) millioner og hadde et EBITDA-resultat på 170 (234) millioner, tilsvarende 10,3 (13,4) prosent margin. Herav utgjør resultatandel fra felleskontrollert virksomhet og tilknyttede selskap 39 (51) mill. I et krevende annonsemarked med forsterket strukturell endring fra papir til digitale produkter og svakere utvikling i norsk økonomi, er det styrets oppfatning at resultatet er tilfredsstillende og står seg godt mot andre større mediehuskonsern.

Virksomheten i Polaris Media ASA er per 31. desember 2014 organisert i fem virksomhetsområder; mediehusvirksomhetene Adresseavisen Gruppen, Harstad Tidende Gruppen og Polaris Media Nordvestlandet, trykkerivirksomheten Polaris Trykk og eiendomsvirksomheten Polaris Eiendom. Konsernet eier tre regionale distribusjonsselskap fordelt på Adresseavisen Gruppen, Polaris Media Nordvestlandet og Polaris Trykk (dekker Nord Norge). Gjennom Adresseavisen Gruppen eier konsernet 10,1 prosent av FINN.no AS og gjennom Harstad Tidende Gruppen eier konsernet 38 prosent av Avisa Nordland AS. Konsernet eier i tillegg 10,1 prosent i Trønder-Avisa AS, 12,9 prosent i Cxense AS og 4,5 prosent i Fanbooster AS.

Mediehusene i konsernet har ved utgangen av året 360.000 daglig brukere på nett, 240.000 daglige brukere på mobil og 715.000 lesere på papir. Dette tilsvarer 62 prosent daglig dekning på papir i konsernets markedsområde, mens flere mediehus har over 50 prosent daglig dekning digitalt.

Hovedtrekkene for konsernet i 2014

2014 var et krevende år for mediebransjen med forsterket overgang i mediekonsum og inntekter fra papir til digitalt, i kombinasjon med en svakere utvikling norsk økonomi. Annonseinntektene på papir, løssalgsinntektene og trykkeriinntektene har derfor hatt en forsterket nedgang i 2014 sammenlignet med tidligere år. De digitale annonseinntektene vokser 18 prosent, drevet av sterk vekst på mobile kanaler, mens abonnementsinntektene holder seg relativt stabile. De samlede driftsinntektene er ned 5 prosent i 2014.

Konsernet har gjennomført nye resultatforbedrende tiltak i 2014 og kostnadene er redusert med 2,2 prosent 2014.

Konsernets EBITDA-resultat ble i 2014 170 (234) mill. Mediehusenes samlede EBITDA-resultat ble redusert til 121 (164) mill. kroner, mens Polaris Trykk sitt EBITDA-resultat ble redusert til 87 (104) mill. Øvrig virksomhet EBITDA-resultat ble -37 (-34) mill.

 

Inntekter

Konsernets samlede driftsinntekter gikk ned 5 prosent til 1 659 (1 745) mill.

Annonseinntekter

Konsernets annonseinntekter gikk ned 8 prosent til 798 (867) mill. Polaris Media har en nedgang i de papirbaserte annonseinntektene på 14 prosent til 587 (686) mill., mens de digitale annonseinntektene økte med 18 prosent til 207 (176) mill. i 2014. Spesielt sterk er inntektsveksten fra mobile kanaler som vokser 153 prosent til 50 (20) mill. Andelen digitale inntekter av samlede annonseinntekter ble i 2014 26 prosent (20 prosent).

Til tross for at de papirbaserte annonseinntektene har svekket seg betydelig i 2014, er papirkanalen fortsatt en effektiv annonsekanal for våre annonsører, og kanalen er konsernets klart største inntektskilde.

Utviklingen i annonseinntekter gjennom året har vært krevende. Tredje kvartal var spesielt svakt sammenlignet mot 2013. Dette skyldes blant annet en svekkelse av norsk økonomi, som spesielt slår ut i svakere annonsesalg fra store bransjer som stilling ledig, møbel og andre kapitalintensive merkevarer.

Annonseutviklingen på papir varierer fortsatt mellom bransjer og regioner, men slår mest negativt ut i det nasjonale annonsemarkedet. I 2014 har spesielt bransjen stilling ledig utviklet seg negativt, dette gjelder særlig for de to største mediehusene Adresseavisen og Sunnmørsposten. De mindre mediehusene har generelt en bedre utvikling i annonsemarkedet enn de største mediehusene, men også de mindre mediehusene har opplevd en betydelig svikt i annonseinntektene på papir i 2014. Spesielt merkes konkurransen fra store internasjonale aktører som Google og Facebook.

Den digitale annonseveksten har vært god i 2014, til tross for et mer krevende annonsemarked. Viktig satsninger i 2014 har vært mobil, levende bilder, big data og sosiale media. Satsningene har bidratt til å løfte de digitale annonseinntektene til 207 (176) mill. i 2014. Det er en ambisjon og et mål å fortsatt ha en sterk veksttakt i digitale annonseinntekter.

Brukerinntekter og brukerposisjoner

Konsernets brukerinntekter/opplagsinntekter går ned 2 prosent til 492 (503) mill. i 2014. I 2014 reduseres abonnementsinntektene med 1 prosent til 435 (438) mill., mens løssalgsinntektene reduseres med 12 prosent til 57 (65) mill. Nedgangen i det samlede opplagsvolumet ble 4,5 prosent til 204 040 (213 593).

Adresseavisen lanserte sin Pluss-løsning i andre kvartal 2014, og nye prismodeller 1. september. Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke lanserte Pluss-løsninger og nye prismodeller i november 2014. Erfaringene så langt er gode, og det forventes en bedret utvikling i abonnementsinntektene fremover.

Den sterke veksten i bruken av konsernets mobiltilpassede sider fortsetter. Antall unike ukentlige brukere på mobil har økt med 77 prosent til 756 885 (427 259) i 4. kvartal 2014. Antall unike ukentlige brukere på nett går svakt ned (-2 prosent). Totalt øker konsernets samlede trafikk i sidevisninger på nett og mobil med 12 prosent. Flere mediehus har etablert seg som klart ledende og med mer enn 50 prosent daglig dekning digitalt i sine kjerneområder. Dette er viktig for å kapitalisere i annonsemarkedet, men også for å kunne etablere digitale abonnementsprodukter.

Trykkeriinntekter og trykkerivirksomheten

Konsernets eksterne trykkeriinntekter gikk ned 3 prosent til 232 (239) mill. Inntektene i Polaris Trykk er redusert med 7 prosent til 419 (448) mill. Trykkeriinntektene er redusert som følge av mindre avisvolum, men kompenseres noe av økte siviltrykkinntekter. Den økte inntektssvikten i trykkeriinntekter reflekterer at mediehusene kutter i papirproduktene.

Trykkerivirksomheten ble i 2014 preget av installeringen av ny trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim. En investering det er store forventninger til at skal gi konsernet flere ben å stå på i en bransje preget av stor omstilling. I desember startet produksjonen på glanset papir. Dette vil gi Polaris Trykk mulighet til å skape nye inntekter.  Den nye pressen er også spesielt kostnadseffektiv.

Kostnader

Korrigert for 46 mill. i avsatte omstillingskostnader og 119 mill. i positiv resultateffekt ved avvikling av ytelsespensjonsordninger gikk konsernets samlede driftskostnader ned 2,2 prosent til 1 527 (1 562) mill. i 2014.

Konsernet har i 2014 gjennomført og vedtatt nye resultatforbedrende tiltak. Polaris Media realiserer kostnadsreduksjoner (P15) som planlagt, dvs. med over 40 mill. i effekt i 2014. I 2014 er det i tillegg gjennomført beredskapsplaner med effekt på ~55 mill. i 2014. Disse gjøres permanente i 2015. I 2015 og 2016 skal konsernet realisere ytterligere ~35 mill. fra P15 og min. 130 mill. i nye resultatforbedrende tiltak. Til dette er det avsatt 46 mill. til nye bemanningsreduserende tiltak.

Det er gjennomført en bemanningsreduksjon på 106 årsverk siden 2012, herav 48 årsverk i 2014.  

Konsernet har avviklet ytelsesbaserte pensjonsordninger fra 1.1.2015 med en netto positiv resultateffekt på 119 mill. Gjenværende ytelsesbaserte pensjonsordninger blir avviklet i løpet av første kvartal 2015 med en ytterligere forventet positiv resultateffekt på 19 mill.

Finans og kapitalstruktur

Per 31.12.2014 er konsernets egenkapitalandel 40 prosent (44 prosent). Nedskrivning av 60 mill. i goodwill i tredje kvartal knyttet til Harstad Tidende Gruppen, og estimatavvik på 133 mill. (97 mill. etter skatt) trekker ned egenkapitalandelen. Polaris Media nedbetaler langsiktig gjeld i.h.h.t. gjeldende låneavtaler med kvartalsvis lineær nedbetalingstid til 2024.

I andre kvartal ble det inngått en 10-årig avtale med Sparebank1 Finans Midt-Norge AS om leie av ny trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim AS. Finansieringsavtalen medfører en økning i rentebærende langsiktig gjeld på 67 mill. per 2014. Polaris Media har fra juni 2014 inngått en rentebytteavtale med hovedstol på 70 mill. med 10 års løpetid med rente 2,57 prosent. Rentebytteavtalen er en sikring av finansieringsavtalen vedrørende ny presse.

Konsernets har per 2014 341 (306) mill. i rentebærende gjeld inkludert andel gjeld i felleskontrollert virksomhet. Netto rentebærende gjeld3 utgjør 162 (157) mill. Netto rentebærende gjeld tilsvarer 0,8x (0,6x) 2014 EBITDA.

Samlede ordinære investeringer i 2014 er 36 (52) mill. I 2014 er det i tillegg investert 41 mill. i ny trykkpresse ved Polaris Trykk Trondheim og 3 mill. i forbindelse med flyttingen av Adresseavisen og Polaris Media til nytt hovedkontor i Trondheim sentrum i juni 2015. Samlet investering relatert til ny trykkpresse er 81 mill., hvorav 14 mill. gjelder bygningsmessige tilpasninger.

Polaris Media solgte ved årsskiftet 100 prosent av aksjene i Nordregate 1-3 AS (Trondheim) til Stiftsstaden Eiendom AS. Eiendommen ble priset til 44,3 mill. Salgsvederlaget for aksjene ble 41,4 mill., mens regnskapsmessige gevinst ble 36,4 mill.

Kontantbeholdningen per 2014 er 218 (187) mill., en økning på 31 (-96) mill. i 2014. 12 mill. av kontantbeholdningen er på sperret konto. Operasjonell kontantstrøm ble i 2014 134 (165) mill. Nedgangen skyldes i hovedsak svakere EBITDA og periodiske justeringer i arbeidskapitalposter.

Strategi, sentrale risikofaktorer og utsiktene fremover

Kjernestrategien for Polaris Media er å videreutvikle de sterke regionale og lokale nr. 1-posisjonene på alle plattformer, øke digitale inntekter betydelig, opprettholde posisjonen som et nasjonalt ledende trykkerikonsern, og effektiv drift.

Det norske medie- og annonsemarkedet er i klar endring, og det forventes sterk vekst innen mobil, web-TV og målrettet annonsering i 2015, mens nedgangen i papirbaserte annonseinntekter vil fortsette. Endringen drives av en sterk dreining i mediebruk, hvor sterk vekst i mobilt mediekonsum og nedgang i papirlesning og tradisjonell TV er de tydeligste trendene. Videre har fremveksten av store globale aktører endret brukernes digitale adferd og forventninger. Forbrukerne bruker stadig mer tid på mobilt mediekonsum og forventer et rikere og mer målrettet digitalt innhold på nett og mobil i samspill med sosiale media.

Det digitale medielandskapet gir mange spennende annonsemuligheter. Fremveksten av nye annonseformer som programmatisk annonsering og annonsebørser, målrettet annonsering, «native» og innholds-annonsering, produktplassering osv. utfordrer mediehusene på nye måter.

For Polaris Media utgjør eksterne annonsenettverk og samarbeidspartnere ~30 prosent av konsernets annonseinntekter, hvor Schibsted er den klart viktigste samarbeidspartneren. Kompetansebygging og videreutvikling av alliansene er viktig for Polaris Media for å lykkes med omstillingen.

Polaris Media arbeider målrettet for å skape fremtidens mediehus. I den digitale strategien tar mediehusene utgangspunkt i sine etablerte styrker med sterke merkevarer, lokalt ledende posisjoner, godt og unikt innhold, sterk relasjon til lesere og annonsører, og innarbeidede markedsplasser.

I tillegg til strategiske satsninger innen betalt innhold, mobil, levende bilder, personaliserte opplevelser og annonser, og samspill med sosiale media, gjøres hovedarbeidet i hvert enkelt mediehus. Nøkkelpunkter for fremtidens mediehus er:

  • Hyppigere publisering – tilpasset nye leservaner
  • Digital kompetanse i alle ledd
  • Alle journalister produserer digitalt innhold, og kan lage videoinnhold
  • Papiravis en konsekvens av det digitale innholdet
  • Selgerne er digitale rådgivere i alle kanaler og produkter
  • Kjenner våre brukere – tilbyr personaliserte opplevelser og annonser

Sentrale risikofaktorer

Markeds- og operasjonell risiko

På kort sikt er Polaris Medias inntjening fra annonsemarkedet avhengig av utviklingen i norsk økonomi. Norsk økonomi fremstår svekket i 2014, og det er betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen i 2015 som følge av redusert aktivitet innen olje- og gassnæringen.

I tillegg til konjunkturfølsomhet, preges medieøkonomien av at mediekonsumet er i betydelig endring. Papiravisene er fortsatt konsernets største inntektskilde, og er et etterspurt produkt og en viktig kommunikasjonskanal for våre annonsører men konkurransen fra digitale innholdsprodukter og annonsekanaler er sterkt økende.

Utviklingen i konsernets fremtidige inntjening vil i stor grad avhenge av den videre utviklingen i annonsemarkedet og konsernets evne til å øke digitale annonse- og brukerinntekter. Omtrent 50 prosent av konsernets omsetning er annonseinntekter, hvorav omtrent 75 prosent kommer fra papirannonser. I tillegg til lokale og regionale annonsemarkeder, skapes en betydelig del av annonseinntektene gjennom ulike regionale og nasjonale annonsesamkjøringer i samarbeid med andre mediekonsern. Endringer i annonseinntektene kan ha vesentlig betydning for konsernets økonomi.

Opplag- og trykkeriinntektene er noe mer stabile og i mindre grad påvirket av markedssvingninger, men utsettes for skift i forbruksmønstre eller andre endringer som endrer etterspørselen over tid. Konsernet har noe mer stabile opplagsinntekter og en opplagsutvikling som viser moderat tilbakegang.

Trykkerivirksomheten i konsernet er i all hovedsak basert på langsiktige avtaler med forutsigbare vilkår. Et fall i annonsemarkedet på kort sikt vil i mindre grad påvirke inntjeningen fra trykkerivirksomheten, men trykkeriinntektene følger utviklingen til papiravisene og er derfor fallende. Polaris Trykk jobber videre med å befeste sin sterke markedsposisjon og øke sine markedsandeler innen siviltrykkmarkedet. I tillegg gir ny presse i Polaris Trykk Trondheim betydelige effektiviseringsmuligheter.  

Personalkostnader utgjør omtrent 50 prosent av konsernets kostnader. For å sikre løpende økonomisk utviklingskraft, må kostnadene ytterligere reduseres og tilpasses nye produksjonsmønstre, slik at ressurser i større grad prioriteres mot digitale satsninger. Konsernet har i 2014 gjennomført og vedtatt nye resultatforbedrende tiltak. Polaris Media realiserer kostnadsreduksjoner (P15) som planlagt, dvs. med over 40 mill. i effekt i 2014. I 2014 er det i tillegg gjennomført beredskapsplaner med effekt på ~55 mill. i 2014. Disse gjøres permanente i 2015. I 2015 og 2016 skal konsernet realisere ytterligere ~35 mill. fra P15 og min. 130 mill. i nye resultatforbedrende tiltak. Til dette er det avsatte 46 mill. til nye bemanningsreduserende tiltak.

Kredittrisiko og likviditetsrisiko

Polaris Media har en sunn finansiell struktur. Konsernet innehar flere verdifulle eierposter, spesielt gjelder dette eierandelen på 10,1 prosent i Finn.no AS. Konsernets gjeld betjenes i henhold til inngåtte avtaler med kreditorer, og Polaris Media har god margin til covenantkrav på tidspunktet for avleggelsen av årsregnskapet.

Konsernets balanse består av betydelige poster knyttet til merverdier i form av goodwill, merkevarer og kunderelasjoner. Polaris Media har som rapportert i tredje kvartal, på bakgrunn av forventninger om en noe svakere resultatutvikling fremover og noe økt avkastningskrav, valgt å nedskrive goodwill med 60 mill. knyttet til Harstad Tidende Gruppen. I tillegg ble det gjort en nedskrivning av goodwill på 3,8 mill. i det tilknyttede selskapet Levangeravisa AS. Konsernet er avhengig av gjennomføring av resultatforbedrende tiltak for å unngå nedskrivninger i Romsdal Budstikke konsern og Sunnmørsposten konsern fremover. Nedskrivningstestene er gjennomførte i henhold til IAS 36.10. 

Polaris Media ASA har med virkning fra 1.1.2014 reforhandlet løpetiden på langsiktig lån med Sparebank1 SMN som med tidligere nedbetalingsplan ville vært nedbetalt i 2018 til 2024. Dette har medført at årlige avdrag er redusert med ca. 40 mill. Ny presse med en samlet investering inkl. byggtilpasninger på 80 mill. er finansiert med en 10-årig leasingavtale på 67 mill. Videre har konsernet avviklet aktive ytelsesbaserte pensjonsordninger i 2014.

Risiko for at kunder ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser anses som lav, da det historisk har vært lave tap på fordringer. Mediebyråene står for en relativt stor del av total annonseomsetning. For å redusere kredittrisikoen har mediehusene som inngår i storbysamarbeidet, herunder Adresseavisen, avtale med kredittforsikringsselskap på utestående fordringer knyttet til de seks største mediebyråene.

Konsernets likviditet varierer gjennom året, men likviditetsrisikoen anses som lav. Løpende investeringer som foretas, er i hovedsak egenkapitalfinansierte. Konsernet har konsernkontoordning hos sin hovedbankforbindelse med en ubenyttet trekkfasilitet på 80 mill. Likeledes er det stilt garanti for skattetrekksmidler på 40 mill. på vegne av konsernets selskaper.

Utsiktene for 2015

I 2015 forventes fortsatt at annonseinntekter fra papiravis vil fortsette å svekke seg, men vil i økende grad kompenseres av vekst i digitale annonseinntekter. Med innfasing av pluss-løsninger og nye prismodeller forventes brukerinntektene å holde seg stabile. Med lavere avisvolum og dårligere priser på avistrykking forventes lønnsomheten i trykkerivirksomheten å svekkes, men kompenseres av nye inntekter fra siviltrykk og effektivisering. For å sikre løpende økonomisk utviklingskraft, må kostnadene ytterligere reduseres og tilpasses nye produksjonsmønstre, slik at ressurser i enda større grad prioriteres mot digitale satsninger. Polaris Media realiserer kostnadsreduksjoner (P15) som planlagt, dvs. med over 40 mill. i effekt i 2014. Beredskapsplaner ble gjennomført med effekt på ~55 mill. i 2014, disse gjøres permanente i 2015. I 2015 og 2016 skal konsernet realisere ytterligere ~35 mill. fra P15 og min. 130 mill. i nye resultatforbedrende tiltak.

Adresseavisen Gruppen

Adresseavisen Gruppen består av det regionale mediehuset Adresseavisen, i tillegg til de heleide lokale mediehusene Fosna-Folket, Sør-Trøndelag, Trønderbladet, Innherreds Folkeblad og Verdalingen (97,6%) samt Brønnøysunds Avis (69 prosent). I tillegg kjøpte Adresseavisen Gruppen i januar 2015 100 prosent av aksjene i Stjørdalens Blad, Malvikbladet og Opdalingen. Av øvrig virksomhet omfatter gruppen Adresseavisens Telefontjenester, Adressa Distribusjon, deleide Trøndelagspakken (78 prosent), Levanger-Avisa (55 prosent) og Hitra-Frøya (49 prosent), og morselskapet Adresseavisen Gruppen. I tillegg eier Adresseavisen 10,1 prosent av aksjene i Finn.no AS og 20 prosent av aksjene i Hoopla AS.

Adresseavisen Gruppen er det største hoveddatterselskapet i konsernet målt i omsetning, og Adresseavisen er det største selskapet. Adresseavisen har en utvidet rolle i konsernet og huser funksjoner som konsernets sentrale digitale utviklingsenhet og it-ressurssenter samt kompetansesenter for brukermarked.  Adresseavisen har et tett strategisk samarbeid med Schibsted Norge innen blant annet nasjonalt annonsesalg, innholdsproduksjon og digital utvikling.

Omsetningen i Adresseavisen Gruppen gikk ned 4 prosent til 791 (827) mill. EBITDA-resultat ble 94 (121) mill. kroner. Herav 40 (50) relatert til resultatandel fra tilknyttede selskap. 

Samlede annonseinntekter gikk ned med 7 prosent til 747 (511) mill. Digitale annonseinntekter økte med 14 prosent til 139 (122) mill. i 2014. For Adresseavisen Gruppen utgjør digitale annonseinntekter 29 prosent (24 prosent) av gruppens samlede annonseinntekter.

Samlede opplagsinntekter ble 248 (251) mill. Samlet opplag for gruppen ble 89 754 (94 128), noe som er en nedgang på 4,6 prosent.

Driftskostnadene er redusert med 2,5 prosent til 737 (756) mill.

Polaris Media Nordvestlandet

Polaris Media Nordvestlandet består av mediehusene Sunnmørsposten og Romsdals Budstikke, samt de lokale mediehusene Vikebladet Vestposten, Sunnmøringen, Driva, Åndalsnes Avis, Fjuken (59 prosent), Vigga (59 prosent), Dølen (50 prosent), Fjordabladet (42,5 prosent), Fjordingen, Fjordenes Tidende, Møre-Nytt og Herøynytt (fusjonert inn i Sunnmørsposten fra 1.1.2014). I tillegg inngår Nordvest Distribusjon AS og morselskapet Polaris Media Nordvestlandet AS.

Nordvestlandet er en region som i større grad er påvirket av utviklingen innen olje- og gassnæringen og maritim industri, spesielt med stor andel inntekter fra annonsekategorien stilling ledig i Sunnmørsposten. Polaris Media Nordvestlandet er en del av annonsesamkjøringen Amedia Marked.

Samlet omsetning for Polaris Media Nordvestlandet gikk ned 6 prosent i 2014 til 387 (410) mill., mens EBITDA ble 20 (32) mill. Herav 0 (0) relatert til resultatandel fra felleskontrollert virksomhet. 

Samlede annonseinntekter for 2014 gikk ned med 9 prosent til 197 (216) mill.

Polaris Media Nordvestlandet har hatt 22 prosent vekst i de digitale annonseinntektene i 2014 og endte på 33 (27) mill. Disse inntektene utgjorde 17 prosent (13 prosent) av gruppens samlede annonseinntekter i 2014.

Samlede opplagsinntekter gikk ned 2 prosent i 2014 til 159 (163) mill. kroner. Det samlede opplaget for Polaris Media Nordvestlandet ble 78 074 (81 145) eksemplarer.

Driftskostnadene er redusert med 2,9 prosent til 367 (378) mill.

Harstad Tidende Gruppen (HTG)

Harstad Tidende Gruppen består av mediehusene Harstad Tidende, iTromsø (96 prosent), Troms Folkeblad, Framtid i Nord, Andøyposten (78 prosent), Altaposten (78 prosent), Sortlandsavisa (80 prosent), Vesteraalens Avis, Vesterålen Online (VOL.no), samt HTG Multimedia, salgs- og markedsføringsselskapet iNord AS og morselskapet Harstad Tidende Gruppen AS.

Omsetningen i Harstad Tidende Gruppen gikk ned 7 prosent til 247 (266) mill. i 2014. Gruppens EBITDA ble redusert til 7 (11) mill. Herav -3 (1) relatert til resultatandel fra tilknyttede selskap. 

HTGs samlede annonseinntekter gikk ned med 9 prosent til 127 (141) mill. Digitale annonseinntekter vokste 29 prosent til 34 (27) mill. kroner, noe som utgjør 27 prosent (19 prosent) av samlede annonseinntekter.

Opplagsinntektene i HTG falt med 6 prosent til 85 (90) mill. Opplagsvolumet for HTG-avisene falt med 5,5 prosent til 36 212 (38 320).

Driftskostnadene ble redusert med 7,1 prosent til 239 (257) mill.

Polaris Trykk

Trykkerivirksomheten i konsernet er samlet i Polaris Trykk, som består av Polaris Trykk Trondheim, Polaris Trykk Ålesund, Polaris Trykk Harstad, Polaris Trykk Alta og Polaris Distribusjon Nord samt felleskontrollerte virksomheter sammen med Amedia (50 prosent) - Nr1 Adressa-Trykk Orkanger og Norsk Avisdrift (Byavisa). Norpost Midt-Norge AS er avviklet med virkning fra 1.1.2014.

Omsetningen for 2014 gikk ned 7 prosent til 419 (448) mill. Andelen ekstern trykkeriomsetning utgjør 61 prosent (58 prosent). Polaris Trykk fikk i 2014 et EBITDA-resultat på 87 (104) mill. Omsetningsnedgangen kan tilskrives lavere avisvolum.

Driftskostnadene er redusert med 3,0 prosent til 332 (342) mill.

Øvrig virksomhet

Øvrig virksomhet består av Polaris Eiendom, som eier en tomt i Johan Tillers vei i Trondheim, og morselskapet Polaris Media ASA som består av sentraladministrasjon og felles økonomisenter.

Virksomhet i morselskapet består i eie og forvalte 100 prosent av aksjene i hoveddatterselskapene Adresseavisen Gruppen AS, Harstad Tidende Gruppen AS, Polaris Media Nordvestlandet AS og Polaris Trykk AS, samt sentral økonomiforvaltning og tjenesteyting overfor konsernselskapene gjennom Tjenestesenter for Økonomi (TSØ). I tillegg eier morselskapet flere strategiske aksjeposter. Selskapet har for øvrig driftsinntekter knyttet til salg av tjenester til konsernselskaper, samt renteinntekter knyttet til konserninterne lån.

Øvrig virksomhet fikk et samlet negativt EBITDA på 37 (34) mill. i 2014.

Transaksjoner med nærstående parter eller parter med ellers vesentlig betydning for selskapets inntjening

Innad i konsernet foregår det vesentlige transaksjoner mellom konsernselskapene, blant annet avistrykking, distribusjonstjenester, diverse sentralisert tjenesteyting og andre varer og tjenester som leveres mellom selskapene. Disse er en naturlig del av konsernets daglige drift. Det har ikke vært gjennomført andre vesentlige transaksjoner i perioden.

Per 31.12.2014 er Schibsted ASA selskapets største aksjonær med 29,0 prosent av aksjene. Konsernet har et betydelig kommersielt samarbeid med Schibsted ASA gjennom datterselskaper, særlig Storby-alliansen, Finn.no AS og SPiD. Alle avtaler med disse selskapene skjer på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Sparebank1 SMN var per 31.desember 2014 konsernets fjerde største aksjonærer med 11,4 prosent og er samtidig konsernets hovedbankforbindelse og største kreditor. Alle avtaler og transaksjoner er inngått med Sparebank1 SMN på forretningsmessige vilkår og armlengdes avstand.

Organisasjon og miljø

Konsernet sysselsatte ved utgangen av året 930 (978) årsverk fast ansatte, inkludert ansatte i felleskontrollert virksomhet. Ut over dette sysselsatte konsernet 331 (479) avisbud. Ved utgangen av 2014 hadde morselskapet 30 (30) årsverk fast ansatte.

Konsernet har vedtatt strategiske retningslinjer for samfunnsansvar. Det er redegjort for disse og sentrale nøkkelfaktorer som del av redegjørelsen om eierstyring og selskapsledelse kapittel 1.

Aksjonærpolitikk og eierforhold

Det er redegjort for aksjonær- og eierforhold under eierstyring og selskapsledelse.

Disponering av årsresultatet

Eiendeler i konsernet utgjorde 1 695 (1 782) mill., og konsernet har en sunn finansiering og en egenkapitalandel på 40 prosent (44 prosent) per 2014. Styret mener at selskapet per 31.12.2014 har en likviditetsbeholdning som dekker de krav og forpliktelser selskapet har pådratt seg. Årsoppgjøret er derfor avlagt under forutsetning om fortsatt drift.

Årets overskudd i Polaris Media ASA (morselskapet) ble 40,644 mill. og foreslås disponert slik (alle tall i tusen):

Overført fra annen egenkapital53 156
Avsatt til utbytte (kr. 1,00 pr aksje)48 927
Sum overføringer102 083


Konsernstyret har foreslått et utbytte på kr. 1,00 per aksje, til sammen 48,9 mill. Utbyttet vedtas på generalforsamling 20. mai.

Sum eiendeler i morselskapet utgjorde 1 402 (1 547) mill. ved utgangen av året, og egenkapitalen var på 521 (573) mill. som gir en egenkapitalandel for morselskapet på 37,1 prosent (36) prosent.

Eierstyring og selskapsledelse

Styret har valgt å gi en egen redegjørelse i konsernets årsrapport for de krav selskapet er underlagt ihht. regnskapslovens §3-3b vedrørende foretaksstyring samt redegjørelse ihht. §3-3c vedrørende samfunnsansvar.

God eierstyring og selskapsledelse er viktig for Polaris Media ASA, og selskapets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse samsvarer med norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Polaris Media ASAs eierstyring og selskapsledelse bygger på konsernets publisistiske tradisjon og verdigrunnlag som innebærer at kravet til redaksjonell frihet, uavhengighet og integritet skal være retningsgivende for alle medieselskaper i konsernet. Dette sentrale verdigrunnlaget for styringen og ledelsen av konsernet er nedfelt i Polaris Media ASAs vedtekter.

Selskapets egenkapitalandel er tilpasset selskapets mål, strategi og risikoprofil. Selskapet har som mål at utbyttenivået skal gjenspeile aksjonærenes ønske om god løpende avkastning, i tillegg til at selskapets behov for egen utvikling ivaretas.

Forskning og utvikling

Som mediekonsern driver selskapene i Polaris Media ASA kontinuerlig produktutvikling på alle plattformer. Bedriften er i stor grad kompetansedrevet og medarbeidernes kunnskaper og ferdigheter danner basis for konsernets produkter. Dette krever på mange områder kreative prosesser og kontinuerlig produktutvikling. Eksplisitt forskning utøves i nettverk, da hovedsakelig i regi av nettverket NxtMedia hvor Polaris Media har en viktig rolle blant annet sammen med NTNU. Prosjektkostnadene knyttet til utvikling er hovedsakelig kostnadsført, mens systemmessige investeringer aktiveres.

Finansiell risiko

Markeds- og operasjonellrisiko

Er beskrevet under «Strategi, sentrale risikofaktorer og utsiktene fremover».

Kredittrisiko og likviditetsrisiko

Er beskrevet under «Strategi, sentrale risikofaktorer og utsiktene fremover».

Erklæring fra styret og konsernsjef

Styret og konsernsjef avgir følgende erklæring i henhold til Verdipapirhandellovens § 5-5:

  • Årsregnskapet er, etter vår beste overbevisning, utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder, og opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av foretakets og konsernets finansielle stilling og resultater som helhet, samt at:
  • Årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til foretaket og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorene foretakene står ovenfor.

 

 

 

 

1) Kjøpte i januar 2015 Stjørdalens Blad, Malvikbladet og Opdalingen fra Amedia

2) Eksklusiv regnskapsmessige effekter av avvikling av ytelsesbaserte pensjonsordninger på 119,3 mill. samt avsetninger til nye restruktureringstiltak på 45,9 mill. EBITDA inkludert for disse effektene er 243 mill. i 2014.

3) I henhold definisjon i låneavtale med Sparebank1 SMN

Legg til i min rapport