Journalistikken i Polaris Media

Digital vekst og omstilling. Redaksjonell nedbemanning. Styrket lokaljournalistikk.

Til tross for en tilsynelatende mangel på sammenheng, er de tre overnevnte punktene en rimelig korrekt oppsummering av den redaksjonelle situasjonen i konsernets mediehus. Den digitale omstillingen har gått enda raskere i 2014 enn året før. Redaktørene prioriterer nyhetsdekning på nett i stadig sterkere grad. Flere av de mindre mediehusene kommer etter med satsing også på web-tv, noe som tidligere bare skjedde i de største redaksjonene.

I større og mindre grad er nedbemanning på dagsorden i svært mange mediehus. Ikke alle like dramatisk som i Harstad Tidende der en redaksjonell stab på 21 er kuttet ned til 13, men i alle deler av konsernet har det vært nødvendig med innstramminger for å tilpasse kostnadene til sviktende inntekter. Dette er en krevende situasjon som i noen grad også går ut over evnen til å satse på grundig journalistikk.

Samtidig har mange redaksjoner klart å prioritere enda tøffere og er tvunget til å utføre sine kjerneoppgaver enda bedre. Da blir det lokale samfunnsoppdraget tydelig, og lokalavisen som bindeledd og fellesarena for innbyggerne står fortsatt meget sterkt. Mediebransjen er inne i en brytningstid med konkurranse fra mange nye aktører, men de lokale mediehusene holder stillingen. Flere opplever vekst i lesertallene, i alle fall på digitale plattformer.

De journalistiske årsrapportene fra et 30-tall redaktører forteller om sterkt engasjement i saker som handler om skolestruktur, ferje- og veiforbindelser, sykehus og helsevesen, nedleggelser og etableringer i næringslivet og ikke minst dramatiske hendelser som branner, flom og drap.

Flere mediehus har hatt ambisjoner om å sette dagsorden utover dekning av løpende hendelser. Eksempler er Sunnmørspostens analyse av tusen promilledommer, Levanger-Avisas oppfølging av manglende tilbud for rusmisbrukere, Adresseavisens avdekking av kriminalitet på «det mørke nettet» og Altapostens avsløringer av tvilsom forvaltning av offentlige midler.

De fleste mediehusene driver i dag med løpende omlegging og produktendring. En viktig milepæl er overgangen til betalt innhold på nett. I 2014 har fire av konsernets mediehus kommet i gang med såkalte pluss-løsninger. Det vil si at et større antall sakner i nettutgaven er forbeholdt de som betaler for sitt abonnentment. I praksis vil det si at de tradisjonelle papiravisabonnentene får mer for pengene, i form av eksklusive nettsaker, e-avis og andre digitale produkter.

I første omgang har hovedutfordringen vært å få abonnentene til å registrere seg, slik at de blir konvertert til å bli digitale brukere. Til nå har Adresseavisen, Romsdals Budstikke, Sunnmørsposten og Hitra-Frøya startet med Pluss.

Alle redaktørene er bedt om å rapportere om etikkarbeidet i redaksjonen, med særlig oppmerksomhet på PFU-sakene. I 2014 er våre 29 mediehus felt av PFU til sammen syv ganger (en av dem pådømt i 2015). De syv øvrige sakene som ble behandlet av utvalget i plenum, endte med «ikke brudd». I tillegg har det vært 16 saker som er meldt til PFU, men som enten er løst i minnelighet (2), avvist (2), henlagt (2), eller som har fått forenklet behandling (10).

I alt har syv 2014-saker endt med «brudd» eller «kritikk», det tilsvarende tallet i 2013 var ni. Totalt antall klager (med forbehold om at alle redaktørene har meldt inn alle klager som ikke førte fram) var 32 i 2014 mot 28 året før.

Som en mulig indikator på regionale forskjeller kan det nevnes at fordelingen mellom Nord-Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge er temmelig ujevn. På Nord-Vestlandet har mediehusene bare mottatt to klager (begge Sunnmørsposten – én fellelse), Adressa-gruppen og T-A har tilsammen mottatt 16 klager (fire fellelser), mens HTG-mediehusene har mottatt 14 klager (3 fellelser).

Følgende mediehus er felt av PFU:

Brønnøysunds Avis (VVP 4.7 – identifisering)
Sunnmørsposten (VVP 4.5 – mangelfull omtale av rettsavgjørelse)
Adresseavisen (VVP 3.3 – brudd på avtale om publisering)
Adresseavisen (VVP 4.13 – feilaktige opplysninger – tydeliggjøring av retting på nett)
Altaposten (VVP 2.4 – misbruk av posisjon, redaksjonell medarbeider)
Altaposten (VVP 3.7 – direkte sitat)
iTromsø (VVP 2.6. – manglende skille mellom annonse og redaksjonelt innhold)

Legg til i min rapport