Rapport fra konserntillitsvalgt

2014 ble det mest hektiske og mest utfordrende året jeg har opplevd i løpet av mine fire første år som konserntillitsvalgt i Polaris Media.

Diskusjoner og forhandlinger rundt nye nedbemanningstiltak, kostnadskutt, sluttpakker, AFP-tilbud, endring av pensjonsordninger, arbeidskonflikter, kompetansekartlegging, helseforsikringer, medarbeidersamtaler og arbeidsmiljøundersøkelser etc, gjorde at det ble mange reiser til enkeltbedrifter og enda flere telefoner og e-poster fra og til tillitsvalgte og lokale ledere.

Året viste meg at det er mange i konsernet som har behov for en sentral tillitsvalgt som de kan støtte seg på når det dukker opp problemer man ikke er vant til i hverdagen. Jeg fikk dessuten oppleve at det ikke bare er menig ansatte og tillitsvalgte som har behov for noen å rådføre seg med. Også mange av de lokale lederne tok kontakt for å få min vurdering av diskusjoner som hadde oppstått.

Dette har forsterket min oppfatning av at det nå er presserende for Polaris Media å få på plass en sentral HR-funksjon, som kan bistå de mange lokale lederne rundt om i konsernets nærmere 40 bedrifter når spesielle situasjoner dukker opp. I en fra før hektisk hverdag klarer de ikke å oppdatere seg eller å skaffe seg kunnskap nok om alle detaljer i de personalprosessene som de blir pålagt å kjøre. Da hadde det vært fornuftig om de hadde et sted å gå til sentralt i konsernet for hjelp.

De tillitsvalgtes konsernutvalg har tatt opp manglende sentral HR-funksjon med konsernledelsen ved flere anledninger de siste årene og fant det nødvendig igjen å etterlyse dette i et brev til konsernsjefen mot slutten av 2014. Mitt ønske for 2015 er at dette endelig kommer på plass.

Jeg er fornøyd med at samarbeidet mellom konsernledelse og konserntillitsvalgt fortsatt preges av gjensidig åpenhet og tillit. Det gjør at Polaris Media frem til nå har klart å gjennomføre store omstillinger, kutt og nødvendige tilpasninger til nye utfordringer med minst mulig støy internt, i motsetning til hva vi har sett i andre norske mediekonsern.

I de krevende tidene som mediebransjen nå opplever er det svært viktig at ledelse og tillitsvalgte har tett og god dialog, slik at man sammen kan løse de utfordringer som er og som vil komme. En motivert stab vil være et av de viktigste parametere for å lykkes med de utfordringer vi står overfor.

I tillegg til faste møter med konsernutvalget (KU), som består av de øverste tillitsvalgte i Polaris Media samt ansattrepresentantene i konsernstyret, har jeg også deltatt på årsmøtene for underkonsernutvalgene i TAG (Tillitsvalgtes Utvalg Adresseavisen Gruppen), TUN (Tillitsvalgtes Utvalg Nordvestlandet), SAMU (Samarbeidsutvalget for tillitsvalgte i Harstad Tidende Gruppen) og UKU TRYKK (Underkonsernutvalget for tillitsvalgte i trykkeriene).

Jeg har også i 2014 besøkt de fleste bedriftene i Polaris Media minst én gang. Slike besøk vil jeg fortsatt prioritere. Tett kontakt med tillitsvalgte og lokal ledelse er nødvendig for å kunne ta pulsen på virksomhetene og forstå hvordan hverdagene oppleves i de enkelte bedriftene.

I tillegg er informasjon alltid viktig. I løpet av 2014 sendte jeg ut 24 utgaver av min «internavis» Polarisposten, hvor nyheter om hva som rører seg i konsernet og mediebransjen generelt har vært blant temaene. Tilbakemeldingene jeg får, bekrefter at denne informasjonsavisen blir satt stor pris på av alle mottakere.

 

Ulf Dalheim
Konserntillitsvalgt
Polaris Media ASA

Legg til i min rapport